Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 5 Οκτωβρίου 2022

105

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 46 – 49 – 46 Τί δέ με καλείτε, Κύριε Κύριε, καί ου ποιείτε ά λέγω; 47 πάς ο ερχόμενος πρός με καί ακούων μου τών λόγων καί ποιών αυτούς, υποδείξω υμίν τίνι εστίν όμοιος …

48 όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδομούντι οικίαν ός καί έσκαψε καί εβάθυνε καί έθηκε θεμέλιον επί τήν πέτραν πλημμύρας δέ γενομένης προσέρρηξεν ο ποταμός τή οικία εκείνη, καί ουκ ίσχυσε σαλεύσαι αυτήν τεθεμελίωτο γάρ επί τήν πέτραν.

49 ο δέ ακούσας καί μή ποιήσας όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδομήσαντι οικίαν επί τήν γήν χωρίς θεμελίου ή προσέρρηξεν ο ποταμός, καί ευθύς έπεσε, καί εγένετο τό ρήγμα τής οικίας εκείνης μέγα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 1 – 1

1 Επεί δέ επλήρωσε πάντα τά ρήματα αυτού εις τάς ακοάς τού λαού, εισήλθεν εις Καπερναούμ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 46 – 49

46 Καί διατί μέ καλείτε Κύριε, Κύριε, καί δέν πράττετε εκείνα, πού λέγω καί διδάσκω; Θά γίνετε καί σείς όμοιοι πρός τούς εμπαικτάς μου καί τούς υποκριτάς, οι οποίοι μέ τήν γλώσσαν των μέ ομολογούν Κύριον, αλλά μέ τά έργα των μέ αρνούνται καί μέ εμπαίζουν.

47 Καθένας πού έρχεται εις εμέ καί ακούει τούς λόγους μου καί τούς εφαρμόζει εις τήν ζωήν του, θά σάς δείξω διά συγκρίσεως καί εικόνος μέ ποίον είναι όμοιος. 48 Είναι όμοιος μέ άνθρωπον, πού κτίζει σπίτι, ο οποίος έσκαψε καί επροχώρησε βαθειά καί έθεσε θεμέλιον επάνω εις τήν πέτραν. Όταν δέ έγινε νεροποντή καί πλήμμυρα, έπεσε μέ ορμήν ο ποταμός εις τό σπίτι εκείνο καί δέν ημπόρεσε νά τό σείση, διότι ήτο θεμελιωμένον επάνω εις τήν στερεάν καί αμετακίνητον πέτραν.

49 Εκείνος δέ, πού ήκουσε τήν διδασκαλίαν μου, αλλά δέν τήν εφήρμοσε, είναι όμοιος πρός άνθρωπον, πού έκτισε τό σπίτι του εις τό χώμα χωρίς θεμέλιον. Καί εις τό σπίτι αυτό έπεσε μέ ορμήν ο ποταμός καί αμέσως εκρημνίσθη ολόκληρον καί εσωριάσθη. Καί έγινεν η διάρρηξις καί διάλυσις τής οικίας εκείνης μεγάλη καί ανεπανόρθωτος. Μέ άλλα λόγια ο πρώτος πειρασμός καί τό πρώτον κύμα τής δοκιμασίας φθάνει νά ρίψη κάτω τό πνευματικόν οικοδόμημα τού ανθρώπου, πού ήκουσε μέν μέ κάποιαν προθυμίαν τόν λόγον, αλλά δέν εφρόντισε νά τόν θεμελιώση στερεά καί βαθειά εις τήν στηριγμένην εξ ολοκλήρου πρός τόν Κύριον καρδίαν του.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 1 – 1

1 Όταν δέ ετελείωσεν όλους τούς λόγους αυτούς καί εγέμισε μέ αυτούς τά αυτιά τού λαού, εμβήκεν από τό πεδινόν μέρος, πού ήτο, εις τήν Καπερναούμ.