Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 9 Ιουνίου 2022

282

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 23 – 33 – 23 καί εν εκείνη τή ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν αμήν αμήν λέγω υμίν ότι όσα άν αιτήσητε τόν πατέρα εν τώ ονόματί μου, δώσει υμίν.

24 έως άρτι ουκ ητήσατε ουδέν εν τώ ονόματί μου αιτείτε καί λήψεσθε, ίνα η χαρά υμών ή πεπληρωμένη. 25 Ταύτα εν παροιμίαις λελάληκα υμίν αλλ έρχεται ώρα ότε ουκέτι εν παροιμίαις λαλήσω υμίν, αλλά παρρησία περί τού πατρός απαγγελώ υμίν. 26 εν εκείνη τή ημέρα εν τώ ονόματί μου αιτήσεσθε καί ου λέγω υμίν ότι εγώ ερωτήσω τόν πατέρα περί υμών

27 αυτός γάρ ο πατήρ φιλεί υμάς, ότι υμείς εμέ πεφιλήκατε, καί πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά τού Θεού εξήλθον. 28 εξήλθον παρά τού πατρός καί ελήλυθα εις τόν κόσμον πάλιν αφίημι τόν κόσμον καί πορεύομαι πρός τόν πατέρα. 29 Λέγουσιν οι μαθηταί αυτού Ίδε νύν παρρησία λαλείς, καί παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις.

30 νύν οίδαμεν ότι οίδας πάντα καί ου χρείαν έχεις ίνα τίς σε ερωτά εν τούτω πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. 31 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς Άρτι πιστεύετε

32 ιδού έρχεται ώρα, καί νύν ελήλυθεν, ίνα σκορπισθήτε έκαστος εις τά ίδια καί εμέ μόνον αφήτε καί ουκ ειμί μόνος, ότι ο πατήρ μετ εμού εστι. 33 ταύτα λελάληκα υμίν ίνα εν εμοί ειρήνην έχητε. εν τώ κόσμω θλίψιν έξετε αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τόν κόσμον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 23 – 33

23 23 Καί κατ εκείνην τήν ημέραν, κατά τήν οποίαν θά λάβετε τό Άγιον Πνεύμα καί θά μέ αισθανθήτε νά ζώ μέσα σας, δέν θά έχετε πλέον ανάγκην νά μού θέτετε ερωτήσεις διά κανέν από αυτά, τά οποία τώρα σάς φαίνονται ακατανόητα. Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι οσαδήποτε ζητήσετε διά προσευχής από τόν Πατέρα επικαλούμενοι τό όνομά μου, θά σάς τά δώση. Αυτός λοιπόν θά σάς φωτίζη καί τότε εις πάσαν απορίαν σας.

24 24 Έως τώρα, πού δέν είχεν ακόμη προσφερθή η θυσία μου, δέν εζητήσατε τίποτε μέ επίκλησιν τού ονόματός μου ως μεσίτου καί αρχιερέως σας πρός τόν Πατέρα μου. Από τώρα όμως καί εις τό εξής νά ζητάτε συνεχώς καί θά λάβετε ό,τι ζητάτε, διά νά είναι τελεία η χαρά, τήν οποίαν θά δοκιμάζετε εκ τού ότι θά εισακούεται η προσευχή σας.

25 25 Ταύτα εικονικώς καί συνεσκιασμένως καί μέ κάποιαν ασάφειαν σάς ελάλησα, επειδή ο νούς σας δέν είναι ακόμη φωτισμένος, καί δι αυτό, όπως καί άν σάς τά είπω, δέν θά τά καταλάβετε. Έρχεται όμως καιρός, κατά τόν οποίον δέν θά σάς ομιλήσω πλέον μέ ασάφειαν καί συνεσκιασμένως, άλλα διά μέσου τού φωτισμού τού Αγίου Πνεύματος θά σάς πληροφορήσω σαφώς καί καθαρά περί τού Θεού, τόν οποίον θά γνωρίσετε ως Πατέρα όχι μόνον ιδικόν μου, αλλά καί ιδικόν σας.

26 26 Κατ εκείνον τόν καιρόν θά ζητήσετε διά προσευχής επικαλούμενοι τό όνομά μου καί ενωμένοι διά τής πίστεως μέ εμέ. Καί λόγω τής αμέσου τότε σχέσεως, τήν οποίαν θά έχετε μέ τόν Πατέρα μου, δέν σάς λέγω πλέον, ότι εγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα διά σάς.

27 27 Διότι μόνος του καί αφ εαυτού ο Πατήρ σάς αγαπά. Καί σάς αγαπά, διότι καί σείς έχετε αγαπήσει εμέ καί έχετε πιστεύσει, ότι εγώ εγεννήθην από τόν Θεόν καί από αυτόν απεστάλην εις τόν κόσμον.

28 28 Ήμην εις τούς κόλπους τού Πατρός ως γνήσιος υιός του καί εβγήκα από τόν Πατέρα διά τής ενανθρωπήσεώς μου. Καί ήλθα εις τόν κόσμον. Πάλιν τώρα διά τού θανάτου μου αφίνω τόν κόσμον καί διά τής αναλήψεώς μου πηγαίνω πρός τόν Πατέρα καί λαμβάνω καί ως άνθρωπος τήν δόξαν, τήν οποίαν καί ως Θεός έχω αϊδίως. 29 29 Λέγουν εις αυτόν οι μαθηταί του Νά, τώρα ομιλής καθαρά καί δέν λέγεις τίποτε συνεσκιασμένον καί ασαφές.

30 30 Τώρα πού, χωρίς νά σού είπη κανείς τίποτε, εγνώρισες τάς απορίας μας καί τούς μυστικούς διαλογισμούς μας, πληροφορούμεθα καί ημείς, ότι τά ηξεύρεις όλα καί αυτάς ακόμη τάς αποκρύφους σκέψεις τών ανθρώπων καί δέν έχεις ανάγκην νά σέ ερωτά κανείς, αλλά τόν προλαμβάνεις καί δίδεις απόκρισιν εις τάς απορίας του. Λάγω τής υπερφυσικής αυτής γνώσεώς σου πιστεύομεν, ότι κατάγεσαι από τόν Θεόν καί από αυτόν απεστάλης εις τόν κόσμον. 31 31 Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς Τώρα πιστεύετε. Δέν είναι όμως ακόμη σταθερά καί αδιάσειστος η πίστις σας.

32 32 Ιδού έρχεται ώρα, καί έφθασε τώρα η ώρα αυτή, διά νά σκορπισθήτε καί επιστρέψετε ο καθένας σας εις τά σπίτια σας καί νά μέ αφήσετε μοναχόν. Καί όμως ούτε τώρα, ούτε τότε θά είμαι μοναχός, διότι ο Πατήρ είναι μαζί μου. 33 33 Σάς είπα αυτά, διά νά έχετε ειρήνην διά τής κοινωνίας καί ενώσεως σας μέ εμέ. Εφ όσον είσθε εν μέσω τού κόσμου, θά έχετε θλίψιν. Αλλ έχετε θάρρος εγώ έχω νικήσει τόν κόσμον καί μέ τήν νίκην μου αυτήν εξησφάλισα καί εις σάς τόν θρίαμβον καί τήν δόξαν.