Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου 2023

213

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιγ/ 31 – 37 – 31 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε εμοί λόγοι ου μη παρελεύσονται.

32 Περί δε της ημέρας εκείνης η της ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανώ ουδέ ο υιός, ει μη ο πατήρ. 33 Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε ουκ οίδατε γαρ πότε ο καιρός εστιν.

34 ως άνθρωπος απόδημος, αφείς την οικίαν αυτού, και δους τοις δούλοις αυτού την εξουσίαν και εκάστω το έργον αυτού, και τω θυρωρώ ενετείλατο ίνα γρηγορή.

35 γρηγορείτε ουν ουκ οίδατε γαρ πότε ο κύριος της οικίας έρχεται, οψέ η μεσονυκτίου η αλεκτοροφωνίας η πρωί 36 μη ελθών εξαίφνης εύρη υμάς καθεύδοντας. 37 α δε υμίν λέγω, πάσι λέγω γρηγορείτε.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιδ/ 1 – 2

1 ην δε το πάσχα και τα άζυμα μετά δύο ημέρας. και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πως αυτόν εν δόλω κρατήσαντες αποκτείνωσιν. 2 έλεγον δε μη εν τη εορτή, μήποτε θόρυβος έσται του λαού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιγ/ 31 – 37

31 ο ουρανός και η γη, που σας φαίνονται τόσον μόνιμα και στερεά, θα περάσουν και θα εκλείψουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επαληθεύσουν επακριβώς.

32 δια την ημέραν όμως εκείνην και την ώραν, που θα γίνη η δευτέρα παρουσία και η κρίσις, δεν ηξεύρει κανένας πότε ακριβώς θα είναι αυταί, ούτε οι άγγελοι που είναι εις τον ουρανόν, ούτε ο υιος ως άνθρωπος, παρά μόνον ο Πατήρ.

33 να είσθε προσεκτικοί και άγρυπνοι. και προσεύχεσθε, διότι δεν ηξεύρετε, πότε είναι ο καιρός της παρουσίας του Κυρίου.

34 σαν άνθρωπος ξενητευμένος, που αφήκε το σπίτι του έδωκεν εις τους δούλους του την εξουσίαν επ αυτού, και έκαστον ώρισε το έργον που θα κάνη και εις τον θυρωρόν έδωσεν εντολήν να είναι άγρυπνος και να περιμένη, έτσι και ο Μεσσίας θα λείπη μέχρι της δευτέρας παρουσίας του και εις τον καθένα από τους δούλους του εν τη Εκκλησία έχει έργον να επιτελή περιμένων την έλευσιν του Κυρίου

35 Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν γνωρίζετε, πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας. θα έλθη το βράδυ η τα μεσάνυκτα η όταν λαλούν οι πετεινοί η το πρωί ; δεν ηξεύρετε πότε έρχετε ο Κύριος, είτε κατά την δευτέραν παρουσίαν του, είτε κατά την ώραν του θανάτου εκάστου από σας.

36 Γρηγορείτε, μήπως έλθη ξαφνικά και σας εύρη να κοιμάσθε. 37 Αυτά δε που σας λέγω, τα λέγω δι΄ όλους τους μέχρι δευτέρας παρουσίας μου Χριστιανούς. σας επαναλαμβάνω πάλιν : Γρηγορείτε.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιδ/ 1 – 2

1 Ήτο δε μετά δύο ημέρας το πάσχα και τα άζυμα. και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς, πως να τον πιάσουν με απάτην, κρυφά και χωρίς θόρυβον, και να τον θανατώσουν. 2 Έλεγον δε να μη τον συλλάβουν κατά την εορτήν, μήπως γίνη ταραχή του λαού, επειδή πολλοί συνεπάθουν τον Ιησούν.