Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 8 Ιουλίου 2021

1215

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ Δ/ 9 – 15 – 9 πιστός ο λόγος καί πάσης αποδοχής άξιος 10 εις τούτο γάρ καί κοπιώμεν καί ονειδιζόμεθα, ότι ηλπίκαμεν επί Θεώ ζώντι, ός εστι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών.

11 Παράγγελλε ταύτα καί δίδασκε.

12 μηδείς σου τής νεότητος καταφρονείτω, αλλά τύπος γίνου τών πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστει, εν αγνεία.

13 έως έρχομαι πρόσεχε τή αναγνώσει, τή παρακλήσει, τή διδασκαλία.

14 μή αμέλει τού εν σοί χαρίσματος, ό εδόθη σοι διά προφητείας μετά επιθέσεως τών χειρών τού πρεσβυτερίου.

15 ταύτα μελέτα, εν τούτοις ίσθι, ίνα σου η προκοπή φανερά ή εν πάσιν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ Δ/ 9 – 15

9 Ότι δέ οι αγώνες τής ευσεβούς καί αγίας ζωής ωφελούν καί εις τήν παρούσαν καί εις τήν μέλλουσαν ζωήν, είναι λόγος αξιόπιστος καί άξιος νά τόν παραδεχθή κανείς μέ όλην τήν καρδίαν του.

10 Διότι δέ είναι αξιόπιστος ο λόγος ούτος, δι αυτό ακριβώς καί ημείς κοπιάζομεν καί περιπαιζόμεθα ως βλάκες δήθεν καί ανόητοι, επειδή έχομεν στηρίξει τάς ελπίδας μας εις τόν ζώντα Θεόν, πού είναι σωτήρ όλων τών ανθρώπων, τούς οποίους συντηρεί μέ τήν πρόνοιάν του, πρό παντός δέ είναι σωτήρ τών πιστών, τούς οποίους σώζει από τόν αιώνιον θάνατον.

11 Μέ τό κύρος καί τήν εξουσίαν τού αξιώματός σου πρότρεπε καί δίδασκε αυτά, πού σού γράφω.

12 Παρά τήν νεότητά σου παρουσίασε βίον φρονίμου καί εναρέτου γέροντος, ώστε κανείς νά μή καταφρονή τό νεαρόν τής ηλικίας σου. Αλλά παρ όλην τήν νεότητά σου γίνου παράδειγμα τών πιστών καί εις τούς λόγους σου καί εις τήν συμπεριφοράν σου κατά τάς συναναστροφάς σου πρός αυτούς καί εις τήν αγάπην, πού θά δεικνύης εις όλους, καί εις τήν πνευματικήν ζωήν, πού μέ τήν χάριν τού Αγίου Πνεύματος θά ζής, καί εις τήν πίστιν καί εις τήν αγνότητα καί καθαρότητα τού βίου.

13 Έως ότου έλθω, σού συνιστώ νά καταγίνεσαι μέ επιμέλειαν εις τήν ανάγνωσιν τών Αγίων Γραφών, εις τήν παρηγορίαν καί νουθεσίαν τών θλιβομένων καί κλονιζομένων, εις τήν διδασκαλίαν όλων τών πιστών.

14 Μή παραμλής τό θείον χάρισμα,πού υπάρχει μέσα σου καί σού εδόθη μέ επίθεσιν επί τής κεφαλής σου τών χειρών τού σώματος τών πρεσβυτέρων, κατόπιν εκλογής, εις τήν οποίαν ωδηγήθημεν από προφητικήν αποκάλυψιν.

15 Σού συνιστώ νά μελετάς αυτά, πού σού γράφω. Ολόκληρος η διάνοιά σου καί η ύπαρξίς σου νά είναι εις αυτά, διά νά γίνη φανερά εις όλους η πρόοδός σου καί δώσης εις όλους τό καλόν παράδειγμα.