Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου 2021

685

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 17 – 30 – 17 καί εξήλθεν ο λόγος ούτος εν όλη τή Ιουδαία περί αυτού καί εν πάση τή περιχώρω.

18 Καί απήγγειλαν Ιωάννη οι μαθηταί αυτού περί πάντων τούτων.

19 καί προσκαλεσάμενος δύο τινάς τών μαθητών αυτού ο Ιωάννης έπεμψε πρός τόν Ιησούν λέγων Σύ εί ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκώμεν;

20 παραγενόμενοι δέ πρός αυτόν οι άνδρες είπον Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλεν ημάς πρός σέ λέγων σύ εί ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκώμεν;

21 εν αυτή δέ τή ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων καί μαστίγων καί πνευμάτων πονηρών, καί τυφλοίς πολλοίς εχαρίσατο τό βλέπειν.

22 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη ά είδετε καί ηκούσατε τυφλοί αναβλέπουσι καί χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται

23 καί μακάριός εστιν ός εάν μή σκανδαλισθή εν εμοί.

24 Απελθόντων δέ τών μαθητών Ιωάννου ήρξατο λέγειν πρός τούς όχλους περί Ιωάννου Τί εξεληλύθατε εις τήν έρημον θεάσασθαι; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον;

25 αλλά τί εξεληλύθατε ιδείν; άνθρωπον εν μαλακοίς ιματίοις ημφιεσμένον; ιδού οι εν ιματισμώ ενδόξω καί τρυφή υπάρχοντες εν τοίς βασιλείοις εισίν.

26 αλλά τί εξεληλύθατε ιδείν; προφήτην ναί λέγω υμίν, καί περισσότερον προφήτου.

27 ούτός εστι περί ού γέγραπται, ιδού εγώ αποστέλλω τόν άγγελόν μου πρό προσώπου σου, ός κατασκευάσει τήν οδόν σου έμπροσθέν σου.

28 λέγω γάρ υμίν, μείζων εν γεννητοίς γυναικών προφήτης Ιωάννου τού βαπτιστού ουδείς εστιν ο δέ μικρότερος εν τή βασιλεία τού Θεού μείζων αυτού εστι.

29 καί πάς ο λαός ακούσας καί οι τελώναι εδικαίωσαν τόν Θεόν, βαπτισθέντες τό βάπτισμα Ιωάννου

30 οι δέ Φαρισαίοι καί οι νομικοί τήν βουλήν τού Θεού ηθέτησαν εις εαυτούς, μή βαπτισθέντες υπ αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 17 – 30

17 Καί διεδόθη η φήμη τής αναστάσεως αυτής τού υιού τής χήρας εις όλην τήν Ιουδαίαν περί τού Ιησού καί εις όλας τάς γειτονικάς χώρας, πού ήσαν τριγύρω από τήν Ιουδαίαν.

18 Καί ανέφεραν εις τόν Ιωάννην οι μαθηταί του δι όλα αυτά, τόσον διά τήν θεραπείαν τού δούλου τού εκατοντάρχου, όσον καί διά τήν ανάστασιν τού υιού τής χήρας.

19 Καί αφού προσεκάλεσεν ο Ιωάννης δύο από τούς μαθητάς του, τούς έστειλε πρός τόν Ιησούν καί είπε Σύ είσαι ο Μεσσίας, πού από ώρας εις ώραν πρόκειται νά έλθη εις τόν κόσμον, ή πρέπει νά περιμένωμεν άλλον; Καί έκαμε τήν ερώτησιν αυτήν ο Ιωάννης, διά νά στηριχθούν οι κλονισμένοι μαθηταί του εις τήν πίστιν πρός τόν Χριστόν μέ τήν απάντησιν, πού θά ελάμβανον από αυτόν.

20 Αφού δέ ήλθαν πρός αυτόν οι άνθρωποι αυτοί, είπον ο Ιωάννης ο βαπτιστής μάς έστειλεν εις σέ καί λέγει Σύ είσαι ο Μεσσίας, πού πρόκειται τώρα σύντομα νά έλθη, ή πρέπει νά περιμένωμεν άλλον διάφορον από σέ;

21 Κατ αυτήν δέ τήν ώραν ο Ιησούς εθεράπευσε πολλούς από ασθενείας καί από βασανιστικά νοσήματα καί από πονηρά πνεύματα. Καί εις τυφλούς πολλούς εχάρισε τό φώς των.

22 Καί ο Ιησούς απεκρίθη καί τούς είπε Πηγαίνετε καί αναφέρετε εις τόν Ιωάννην αυτά, πού είδατε καί ηκούσατε. Ότι δηλαδή τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περιπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κωφοί γίνονται καλά καί ακούουν, νεκροί ανασταίνονται, καί περιφρονημένοι από τούς ισχυρούς καί επισήμους πτωχοί ακούουν τό χαροποιόν άγγελμα τής ουρανίου βασιλείας, η οποία θά τούς φέρη τήν ευδαιμονίαν καί δόξαν.

23 Καί μακάριος είναι εκείνος, πού δέν θά λάβη αφορμήν από τό ταπεινόν φαινόμενον τής ανθρωπίνης φύσεώς μου διά νά πέση πνευματικώς καί νά σκληρυνθή ένεκα τής πτωχείας καί ταπεινώσεως, εις τήν οποίαν εκουσίως υπεβλήθην διά νά υψώσω τόν άνθρωπον.

24 Όταν δέ ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι τού Ιωάννου, ήρχησεν ο Ιησούς νά λέγη εις τά πλήθη τού λαού περί τού Ιωάννου Τί εβγήκατε νά ίδετε εις τήν έρημον τήν εποχήν, πού εκήρυττεν εκεί ο Ιωάννης; Μήπως εβγήκατε νά ίδετε κανένα άνθρωπον άστατον, ο οποίος νά ομοιάζη μέ κάλαμον, πού σαλεύεται από κάθε φύσημα αέρος; Όχι βέβαια. Διότι δέν θά άξιζε πλέον τόν κόπον νά μεταβήτε εις τήν έρημον δ αυτόν.

25 Αλλά τί εβγήκατε νά ίδετε; Άνθρωπον ενδεδυμένον μαλακά φορέματα καί μαλθακόν; Ιδού αυτοί, πού φορούν φορέματα πολυτελή καί ζούν τήν αποχαυνωτικήν ζωήν τών απολαύσεων, μένουν εις τά βασιλικά ανάκτορα.

26 Αλλά τί εβγήκατε νά ίδετε; Προφήτην; Ναί σάς λέγω δέ καί περισσότερον από προφήτην, διότι αυτός ηξιώθη νά ίδη τόν προφητευόμενον Μεσσίαν, επί πλέον δέ καί επροφητεύθη η δράσις καί η αποστολή του.

27 Πράγματι αυτός είναι εκείνος, διά τόν οποίον έχει γραφή από τού Μαλαχίου Ιδού εγώ αποστέλλω τόν αγγελιαφόρον μου αμέσως προτήτερα από σέ, πού θά προετοιμάση τόν δρόμον σου εμπρός από σέ καί θά προπαρασκευάση τάς ψυχάς τών ανθρώπων νά σέ δεχθούν.

28 Καί σάς είπα περισσότερον από προφήτην, διότι σάς προσθέτω Μεταξύ τών ανθρώπων, πού εγέννησαν έως τώρα γυναίκες, μεγαλύτερος κατά τήν αξίαν προφήτης από τόν Ιωάννην τόν Βαπτιστήν δέν είναι κανείς. Πρέπει όμως νά ξεύρετε καί τούτο ότι ο πλέον ταπεινός καί άσημος εις τήν βασιλείαν τού Θεού, τό τελευταίον μέλος τής Εκκλησίας μου, είναι υπό τήν έποψιν τών θείων χαρισμάτων καί τής σωτηριώδους γνώσεως τά οποία απολαμβάνει εντός τής Εκκλησίας μου, μεγαλύτερος από τόν Ιωάννην, ο οποίος δέν απήλαυσε τάς δωρεάς καί τό χαρίσματα τής Καινής Διαθήκης.

29 Καί όλος ο λαός, όταν ήκουσαν τόν Ιωάννην, καί αυτοί οι τελώναι, πού θεωρούνται ως οι πλέον αμαρτωλοί, απέδειξαν διά τής μετανοίας των, ότι ορθώς καί δικαίως ενήργησεν η σοφία καί η αγαθότης τού Θεού, πού έστειλεν ένα τέτοιον προφήτην. Απέδειξαν δέ τούτο, μέ τό νά βαπτισθούν τό βάπτισμα τού Ιωάννου καί νά οδηγηθούν δι αυτού εις καλυτέρευσιν βίου καί διαγωγής.

30 Οι Φαρισαίοι όμως, πού θεωρούνται ενάρετοι, καί οι νομικοί, πού θεωρούνται πεπαιδευμένοι εις τόν νόμον, αυτοί απέδειξαν ανωφελές καί μάταιον διά τούς εαυτούς των τό σχέδιο τού Θεού, πού απέβλεπεν εις τήν σωτηρίαν τού ανθρώπου. Δι’ αυτούς η αποστολή τού Προφήτου απεδείχθη άκαρπος καί ο σκοπός, διότι δέν εδέχθησαν τό κήρυγμά του καί δέν εβαπτίσθησαν υπ αυτού.