Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 7 Ιανουαρίου 2022

328

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α/ 29 – 34 – 29 Τή επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τόν Ιησούν ερχόμενον πρός αυτόν, καί λέγει Ίδε ο αμνός τού Θεού ο αίρων τήν αμαρτίαν τού κόσμου.

30 ούτός εστι περί ού εγώ είπον Οπίσω μου έρχεται ανήρ ός έμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτός μου ήν.

31 καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ ίνα φανερωθή τώ Ισραήλ, διά τούτο ήλθον εγώ εν τώ ύδατι βαπτίζων.

32 Καί εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγων ότι τεθέαμαι τό Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, καί έμεινεν επ αυτόν

33 καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνός μοι είπεν Εφ όν άν ίδης τό Πνεύμα καταβαίνον καί μένον επ αυτόν, ούτός εστιν ο βαπτίζων εν Πνεύματι αγίω.

34 καγώ εώρακα, καί μεμαρτύρηκα ότι ούτός εστιν ο υιός τού Θεού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α/ 29 – 34

29 Κατά τήν άλλην ημέραν είδεν ο Ιωάννης τόν Ιησούν νά έρχεται πρός αυτόν καί είπεν Ιδού εκείνος, πού επροφήτευσεν ο Ησαΐας καί τόν οποίον μάς απέστειλεν ο Θεός διά θυσιασθή ως αρνίον καί σηκώση μέ τήν σφαγήν καί θυσίας του ολόκληρον τήν αμαρτίαν καί ενοχήν τού κόσμου εξαλείφων αυτήν.

30 Αυτός είναι, διά τόν οποίον σάς είπα εγώ Ύστερον από εμέ έρχεται άνθρωπος, ο οποίος πολύ προτήτερα από εμέ υπήρξεν ασυγκρίτως λαμπρότερος καί ενδοξότερος, διότι ως Θεός υπήρχε πρό εμού.

31 Καί εγώ ο ίδιος δέν τόν ήξευρα, ούτε υπωπτευόμην ποτέ, ότι αυτός ήτο ο Μεσσίας. Αλλά διά νά γίνη γνωστός καί φανερός εις τούς Ισραηλίτας, δι αύτο ήλθον εγώ καί βαπτίζω εις τά νερά αυτά τού Ιορδάνου.

32 Καί έδωκε μαρτυρίαν ο Ιωάννης καί είπεν ότι: Έχω ίδει Πνεύμα νά κατεβαίνη σάν περιστέρι από τόν ουρανόν καί έμεινεν επ αυτού μονίμως καί διαρκώς καί ουχί όπως εις προφήτας, οι οποίοι προσκαίρους μόνον εμπνεύσεις τού Πνεύματος ελάμβανον.

33 Όπως σείς, έτσι καί εγώ δέν τόν εγνώριζα, ότι είναι ο Μεσσίας αλλ ο Θεός, πού μέ έστειλε νά βαπτίζω μέ απλούν νερόν, εκείνος μού είπεν· εις όποιον ίδης τό Άγιον Πνεύμα να κατεβαίνη καί νά μένη μονίμως επ αυτού, αυτός είναι πού βαπτίζει μέ Πνεύμα Άγιον, καί αυτός χορηγεί τάς δωρεάς καί χαρίσματα τού Αγίου Πνεύματος εις τούς λαμβάνοντας τό βάπτισμά του.

34 Πράγματι δέ εγώ είδα τό Πνεύμα νά κατεβαίνη καί να μένει επ αυτόν. Καί έχω δώσει μαρτυρίαν, ότι αυτός είναι ο ενανθρωπήσας Υιός τού Θεού.