Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 6 Ιουλίου 2023

1288

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ´ 46 – 50 – 46 Έτι δε αυτού λαλούντος τοις όχλοις ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω, ζητούντες λαλήσαι αυτώ.

47 είπεν δε τις αυτώ· Ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ζητούντές σε ιδείν. 48 ο δε αποκριθείς είπε τω λέγοντι αυτώ· Τις εστιν η μήτηρ μου, και τίνες εισίν οι αδελφοί μου;

49 και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού έφη· Ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου· 50 όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ´ 1 – 3

1 Εν δε τη ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς της οικίας εκάθητο παρά την θάλασσαν·

2 και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλοίον εμβάντα καθήσθαι, και πας ο όχλος επί τον αιγιαλόν ειστήκει. 3 και ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων·

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ´ 46 – 50

46 Ενώ δε αυτός ωμίλει προς τα πλήθη του λαού, ιδού η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του εστέκοντο έξω και εζητούσαν να του ομιλήσουν.

47 Είπε δε κάποιος προς αυτόν· Να, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκουν έξω και ζητούν να σου ομιλήσουν. 48 Ο δε Κύριος απεκρίθη και είπεν εις εκείνον, που του είπε τούτο· Ποία είναι η μητέρα μου και ποίοι είναι οι αδελφοί μου;

49 Και αφού ήπλωσε την χείρα του επάνω εις τους μαθητάς του, είπε· Ιδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου.Είναι αυτοί, καίτοι δεν έχω σαρκικήν συγγένειαν προς τούτους. 50 Διότι εκείνος, που θα κάμη το θέλημα του Πατρός μου, που είναι εις τους ουρανούς, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ´ 1 – 3

1 Κατά την ημέραν δε εκείνην εβγήκεν ο Ιησούς από το σπίτι, εις το οποίο εφιλοξενείτο, και εκάθησε πλησίον της θαλάσσης.

2 Και εμαζεύθησαν πλησίον του πλήθη πολλά λαού, ώστε αυτός ηναγκάσθη να έμβη εις πλοίον και να καθήση εις αυτό, και όλος ο λαός εστέκετο εις την αμμουδιάν της παραλίας. 3 Και είπεν εις αυτούς πολλά διά παραβολών λέγων·