Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 6 Ιανουαρίου 2022

909

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ/ 13 – 17 – 13 Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από τής Γαλιλαίας επί τόν Ιορδάνην πρός τόν Ιωάννην τού βαπτισθήναι υπ αυτού.

14 ο δέ Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων Εγώ χρείαν έχω υπό σού βαπτισθήναι, καί σύ έρχη πρός με;

15 αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπεν πρός αυτόν Άφες άρτι ούτω γάρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην. τότε αφίησιν αυτόν

16 καί βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από τού ύδατος καί ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι ουρανοί, καί είδεν τό Πνεύμα τού Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν καί ερχόμενον επ αυτόν

17 καί ιδού φωνή εκ τών ουρανών λέγουσα Ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ/ 13 – 17

13 Τότε ήλθεν ο Ιησούς από τήν Γαλιλαίαν εις τόν Ιορδάνην πρός τόν Ιωάννην διά νά βαπτισθή από αυτόν.

14 14 Ο Ιωάννης όμως τόν ημπόδιζε ζωηρά καί έλεγεν Εγώ έχω ανάγκην νά βαπτισθώ από σέ τόν αναμάρτητον, καί σύ έρχεσαι πρός εμέ διά νά λάβης βάπτισμα;

15 15 Αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπε πρός αυτόν Άφησε τώρα τάς αντιρρήσεις καί μή φέρης δυσκολίαν νά βαπτισθώ.Διότι κατ αυτόν τόν τρόπον ταπεινούμενος πρέπει νά πληρώσω πάσαν εντολήν τού Θεού, ο οποίος σού ανέθεσεν ως καθήκον νά βαπτίζης.Τότε ο Ιωάννης αφήκεν αυτόν νά βαπτισθή.

16 Καί όταν εβαπτίσθη ο Ιησούς, επειδή ως αναμάρτητος δέν είχε τίποτε νά εξομολογηθή, ανέβη αμέσως από τό νερόν τού Ιορδάνου καί δέν έμεινεν επί πολύ εις αυτό, όπως οι άλλοι, πού κατά τό βάπτισμά των εξωμολογούντο τάς αμαρτίας των.Καί ιδού ήνοιξαν εις αυτόν οι ουρανοί καί είδε τό Πνεύμα τού Θεού νά καταβαίνη μέ εξωτερικόν σχήμα καί μορφήν ομοίαν πρός περιστεράν καί νά έρχεται επάνω του.

17 Καί ιδού φωνή ηκούσθη από τούς ουρανούς πού έλεγεν Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος, εις τόν οποίον ευηρεστήθην. Τόν εγέννησα αϊδίως καί είναι ως Θεός μονάκριβός μου Υιός, ως άνθρωπος δέ απολύτως αναμάρτητος. Πάντοτε έκαμε τό αρεστόν ενώπιόν μου.