Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 4 Μαρτίου 2021

163

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 1 – 15 – 1 Καί ευθέως επί τό πρωί συμβούλιον ποιήσαντες οι αρχιερείς μετά τών πρεσβυτέρων καί γραμματέων καί όλον τό συνέδριον, δήσαντες τόν Ιησούν απήνεγκαν καί παρέδωκαν τώ Πιλάτω.

2 καί επηρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος Σύ εί ο βασιλεύς τών Ιουδαίων; ο δέ αποκριθείς είπεν αυτώ Σύ λέγεις.

3 καί κατηγόρουν αυτού οι αρχιερείς πολλά, αυτός δέ ουδέν απεκρίνατο.

4 ο δέ Πιλάτος πάλιν επηρώτα αυτόν λέγων Ουκ αποκρίνη ουδέν; ίδε πόσα σου καταμαρτυρούσιν.

5 ο δέ Ιησούς ουκέτι ουδέν απεκρίθη, ώστε θαυμάζειν τόν Πιλάτον.

6 Κατά δέ εορτήν απέλυεν αυτοίς ένα δέσμιον όνπερ ητούντο.

7 ήν δέ ο λεγόμενος Βαραββάς μετά τών συστασιαστών δεδεμένος, οίτινες εν τή στάσει φόνον πεποιήκεισαν.

8 καί αναβοήσας ο όχλος ήρξατο αιτείσθαι καθώς αεί εποίει αυτοίς.

9 ο δέ Πιλάτος απεκρίθη αυτοίς λέγων Θέλετε απολύσω υμίν τόν βασιλέα τών Ιουδαίων;

10 εγίνωσκε γάρ ότι διά φθόνον παραδεδώκεισαν αυτόν οι αρχιερείς.

11 οι δέ αρχιερείς ανέσεισαν τόν όχλον ίνα μάλλον τόν Βαραββάν απολύση αυτοίς.

12 ο δέ Πιλάτος αποκριθείς πάλιν είπεν αυτοίς Τί ούν θέλετε ποιήσω όν λέγετε τόν βασιλέα τών Ιουδαίων;

13 οι δέ πάλιν έκραξαν Σταύρωσον αυτόν.

14 ο δέ Πιλάτος έλεγεν αυτοίς Τί γάρ εποίησε κακόν; οι δέ περισσοτέρως έκραξαν Σταύρωσον αυτόν.

15 ο δέ Πιλάτος βουλόμενος τώ όχλω τό ικανόν ποιήσαι, απέλυσεν αυτοίς τόν Βαραββάν, καί παρέδωκε τόν Ιησούν φραγελλώσας ίνα σταυρωθή.

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ Δ/ 20 – 21

20 εάν τις είπη ότι αγαπώ τόν Θεόν, καί τόν αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν ο γάρ μή αγαπών τόν αδελφόν όν εώρακε, τόν Θεόν όν ουχ εώρακε πώς δύναται αγαπάν;

21 καί ταύτην τήν εντολήν έχομεν απ αυτού, ίνα ο αγαπών τόν Θεόν αγαπά καί τόν αδελφόν αυτού.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ Ε/ 1 – 20

1 Πάς ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, εκ τού Θεού γεγέννηται, καί πάς ο αγαπών τόν γεννήσαντα αγαπά καί τόν γεγεννημένον εξ αυτού. 2 εν τούτω γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τά τέκνα τού Θεού, όταν τόν Θεόν αγαπώμεν καί τάς εντολάς αυτού τηρώμεν.

3 αύτη γάρ εστιν η αγάπη τού Θεού, ίνα τάς εντολάς αυτού τηρώμεν καί αι εντολαί αυτού βαρείαι ουκ εισίν, 4 ότι πάν τό γεγεννημένον εκ τού Θεού νικά τόν κόσμον καί αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τόν κόσμον, η πίστις ημών. 5 τίς εστιν ο νικών τόν κόσμον ει μή ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο υιός τού Θεού;

6 Ούτός εστιν ο ελθών δι ύδατος καί αίματος, Ιησούς Χριστός ουκ εν τώ ύδατι μόνον, αλλ εν τώ ύδατι καί τώ αίματι καί τό Πνεύμά εστι τό μαρτυρούν, ότι τό Πνεύμά εστιν η αλήθεια.

7 ότι τρείς εισιν οι μαρτυρούντες εν τώ ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος καί τό άγιον Πνεύμα, καί ούτοι οι τρείς έν εισι. 8 καί τρείς εισιν οι μαρτυρούντες εν τή γή, τό Πνεύμα καί τό ύδωρ καί τό αίμα, καί οι τρείς εις τό έν εισιν.

9 ει τήν μαρτυρίαν τών ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία τού Θεού μείζων εστίν ότι αύτη εστίν η μαρτυρία τού Θεού ήν μεμαρτύρηκε περί τού υιού αυτού.

10 ο πιστεύων εις τόν υιόν τού Θεού έχει τήν μαρτυρίαν εν αυτώ ο μή πιστεύων τώ Θεώ ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ου πεπίστευκεν εις τήν μαρτυρίαν ήν μεμαρτύρηκε ο Θεός περί τού υιού αυτού.

11 καί αύτη εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός, καί αύτη η ζωή εν τώ υιώ αυτού εστιν.

12 ο έχων τόν υιόν έχει τήν ζωήν ο μή έχων τόν υιόν τού Θεού τήν ζωήν ουκ έχει.

13 Ταύτα έγραψα υμίν τοίς πιστεύουσιν εις τό όνομα τού υιού τού Θεού, ίνα ειδήτε ότι ζωήν αιώνιον έχετε, καί ίνα πιστεύητε εις τό όνομα τού υιού τού Θεού.

14 καί αύτη εστίν η παρρησία ήν έχομεν πρός αυτόν, ότι εάν τι αιτώμεθα κατά τό θέλημα αυτού, ακούει ημών.

15 καί εάν οίδαμεν ότι ακούει ημών ό εάν αιτώμεθα, οίδαμεν ότι έχομεν τά αιτήματα ά ητήκαμεν παρ αυτού.

16 Εάν τις ίδη τόν αδελφόν αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν μή πρός θάνατον, αιτήσει, καί δώσει αυτώ ζωήν, τοίς αμαρτάνουσι μή πρός θάνατον. έστιν αμαρτία πρός θάνατον ου περί εκείνης λέγω ίνα ερωτήση.

17 πάσα αδικία αμαρτία εστί καί έστιν αμαρτία ου πρός θάνατον.

18 οίδαμεν ότι πάς ο γεγεννημένος εκ τού Θεού ουχ αμαρτάνει, αλλ ο γεννηθείς εκ τού Θεού τηρεί εαυτόν, καί ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού.

19 οίδαμεν ότι εκ τού Θεού εσμεν, καί ο κόσμος όλος εν τώ πονηρώ κείται.

20 οίδαμεν δέ ότι ο υιός τού Θεού ήκει καί δέδωκεν ημίν διάνοιαν ίνα γινώσκομεν τόν αληθινόν καί εσμέν εν τώ αληθινώ, εν τώ υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. ούτός εστιν ο αληθινός Θεός καί ζωή αιώνιος.