Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 3 Νοεμβρίου 2022

251

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 47 – 54 – 47 ουαί υμίν, ότι οικοδομείτε τά μνημεία τών προφητών, οι δέ πατέρες υμών απέκτειναν αυτούς.

48 άρα μαρτυρείτε συνευδοκείτε τοίς έργοις τών πατέρων υμών, ότι αυτοί μέν απέκτειναν αυτούς, υμείς δέ οικοδομείτε αυτών τά μνημεία. 49 διά τούτο καί η σοφία τού Θεού είπεν αποστελώ εις αυτούς προφήτας καί αποστόλους, καί εξ αυτών αποκτενούσι καί εκδιώξουσιν,

50 ίνα εκζητηθή τό αίμα πάντων τών προφητών τό εκκεχυνόμενον από καταβολής κόσμου από τής γενεάς ταύτης, 51 από τού αίματος Άβελ έως τού αίματος Ζαχαρίου τού απολομένου μεταξύ τού θυσιαστηρίου καί τού οίκου ναί, λέγω υμίν, εκζητηθήσεται από τής γενεάς ταύτης.

52 ουαί υμίν τοίς νομικοίς ότι ήρατε τήν κλείδα τής γνώσεως αυτοί ουκ εισήλθετε, καί τούς εισερχομένους εκωλύσατε.

53 λέγοντος δέ αυτού πρός αυτούς πάντα ταύτα ήρξαντο οι γραμματείς καί οι Φαρισαίοι δεινώς ενέχειν καί αποστοματίζειν αυτόν περί πλειόνων, 54 ενεδρεύοντες αυτόν, ζητούντες θηρεύσαί τι εκ τού στόματος αυτού, ίνα κατηγορήσωσιν αυτού.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ/ 1 – 1

1 Εν οίς επισυναχθεισών τών μυριάδων τού όχλου, ώστε καταπατείν αλλήλους, ήρξατο λέγειν πρός τούς μαθητάς αυτού πρώτον Προσέχετε εαυτοίς από τής ζύμης τών Φαρισαίων, ήτις εστίν υπόκρισις.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 47 – 54

47 Αλλοίμονόν σας, διότι οικοδομείτε τά μνημεία τών προφητών. Καί φαίνεσθε μέν, ότι πράττετε τούτο εκ σεβασμού πρός τούς προφήτας, έχετε όμως καί σείς τάς αυτάς διαθέσεις πρός τούς προγόνους σας. Οι πατέρες δέ καί οι πρόγονοί σας όχι μόνον δέν έδειξαν κανένα σεβασμόν εις αυτούς, αλλά καί τούς εφόνευσαν.

48 Καί συνεπώς, επειδή δέν αποκηρύττετε τούς πατέρας σας καί δέν συμμορφώνετε τήν ζωήν σας πρός τήν διδασκαλίαν τών προφητών, γίνεσθε μάρτυρες κατηγορίας κατά τών απεσταλμένων τού Θεού καί επιδοκιμάζετε καί εγκρίνετε τά έργα τών πατέρων σας. Διότι αυτοί μέν τούς εφόνευσαν, σείς δέ θάπτετε τούς φονευμένους καί τούς κτίζετε τά μνημεία συμπληρώνοντες έτσι τό έργον τών πατέρων σας.

49 Επειδή δέ έχετε τάς αυτάς φονικάς διαθέσεις μέ τούς πατέρας σας, δι αυτό καί εγώ, πού είμαι η σοφία τού Θεού, είπον θά τούς στείλω προφήτας καί αποστόλους, καί θά κάμω τήν τελευταίαν προσπάθειαν διά νά τούς σώσω, αλλά αυτοί θά φονεύσουν καί από τούς απεσταλμένους μου αυτούς μερικούς καί θά κατατρέξουν τούς υπολοίπους,

50 διά νά ζητηθή η ευθύνη από τήν γενεάν αυτήν, η οποία, αντί νά έλθη εις συναίσθησιν από τήν μακροθυμίαν τού Θεού, παρασύρεται μέ τόν θάνατον, τόν οποίον μού προετοιμάζει, εις έγκλημα φοβερώτερον από τούς φόνους τών προγόνων της. Δι αυτό δέ θά τιμωρηθή αυτή διά τό αίμα όλων τών προφητών, πού χύνεται εξακολουθητικώς από τόν καιρόν, πού εθεμελιώθη ο κόσμος 51 από τό αίμα δηλαδή τού Άβελ, πού εφονεύθη εις τά πρώτα έτη τής

51 από τό αίμα δηλαδή τού Άβελ, πού εφονεύθη εις τά πρώτα έτη τής δημιουργίας τών ανθρώπων, μέχρι τού αίματος τού Ζαχαρίου, πού εφονεύθη μεταξύ τού θυσιαστηρίου καί τού ναού, εις τόπον δηλαδή άγιον, ο οποίος μέ τό έγκλημα αυτό εβεβηλώθη. Ναί, σάς βεβαιώ, ότι δι όλα τά αίματα αυτά θά ζητηθή η ευθύνη από τήν γενεάν αυτήν.

52 Αλλοίμονον εις σάς τούς νομοδιδασκάλους διότι μέ τήν διεστραμμένην διδασκαλίαν σας εσκοτίσατε τάς διανοίας τών ανθρώπων καί τούς αφηρέσατε τό μέσον, μέ τό οποίον σάν μέ άλλο κλειδί θά ωδηγούντο εις τήν γνώσιν τού πραγματικού δρόμου τής σωτηρίας. Έτσι δέ καί σείς δέν εμβήκατε εις τόν δρόμον αυτόν, πού θά σάς έφερεν εις τόν Χριστόν καί εις τήν βασιλείαν του, αλλά καί εκείνους, πού ήθελαν καί προσεπάθουν νά έμβουν, τούς ημποδίσατε.

53 Ενώ δέ ο Ιησούς έλεγε πρός αυτούς ταύτα, ήρχισαν οι γραμματείς καί οι Φαρισαίοι νά εξοργίζωνται πικρώς καί εμπαθώς εναντίον του καί νά τού ζητούν αμέσως καί εκ τού προχείρου απαντήσεις διά πολλά ζητήματα τού νόμου.

54 Καί μέ τά ερωτήματα καί τά ζητήματα αυτά τόν παρεμόνευαν καί εζήτουν νά αρπάσουν μέ δόλον από τό στόμα του κάτι μή σύμφωνον πρός τόν νόμον, διά νά διατυπώσουν κατηγορίαν εναντίον του.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ/ 1 – 1

1 Εν τώ μεταξύ δέ, όταν έλεγεν ο Ιησούς τούς λόγους αυτούς, εσυνήχθησαν πλήθος πολύ λαού τόσον, ώστε επατούντο οι άνθρωποι μεταξύ των. Καί ήρχισε τότε νά ομιλή πρώτον πρός τούς μαθητάς του καί νά τούς λέγη Προσέχετε τόν εαυτόν σας από τό κακόν καί μολυσματικόν προζύμιον τών Φαρισαίων, δηλαδή από τήν υποκρισίαν των, η οποία κάτω από τό φαινόμενον τής αληθείας καί αρετής υποκρύπτει τήν πλάνην καί διαφθοράν.