Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 3 Αυγούστου 2023

5705

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ´ 17 – 28 – 17 Και αναβαίνων ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα παρέλαβε τους δώδεκα μαθητάς κατ’ ιδίαν εν τη οδώ και είπεν αυτοίς …

18 Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι και γραμματεύσι, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω, 19 και παραδώσουσιν αυτόν τοις έθνεσιν εις το εμπαίξαι και μαστιγώσαι και σταυρώσαι, και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. 20 Τότε προσήλθεν αυτώ η μήτηρ των υιών Ζεβεδαίου μετά των υιών αυτής προσκυνούσα και αιτούσά τι παρ’ αυτού.

21 ο δε είπεν αυτή· Τι θέλεις; λέγει αυτώ· Ειπέ ίνα καθίσωσιν ούτοι οι δύο υιοί μου εις εκ δεξιών σου και εις εξ ευωνύμων σου εν τη βασιλεία σου. 22 αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν· Ουκ οίδατε τι αιτείσθε. δύνασθε πιείν το ποτήριον ο εγώ μέλλω πίνειν η το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι; λέγουσιν αυτώ· Δυνάμεθα.

23 και λέγει αυτοίς· Το μεν ποτήριόν μου πίεσθε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ ευωνύμων μου ουκ έστιν εμόν δούναι, αλλ’ οις ητοίμασται υπό του πατρός μου. 24 Και ακούσαντες οι δέκα ηγανάκτησαν περί των δύο αδελφών.

25 ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς είπεν· Οίδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτών. 26 ουχ ούτως έσται εν υμίν, αλλ’ ος εάν θέλη εν υμίν μέγας γενέσθαι, έσται υμών διάκονος,

27 και ος αν θέλη εν υμίν είναι πρώτος, έσται υμών δούλος· 28 ώσπερ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ´ 17 – 28

17 Και όταν ανέβαινεν ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, επήρε μαζί του ιδιαιτέρως τους δώδεκα μαθητάς εις τον δρόμον και τους είπεν· 18 Ιδού αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθή εις τους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον,

19 και θα τον παραδώσουν εις τους εθνικούς στρατιώτας της Ρώμης, διά να τον περιπαίξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν, και έπειτα κατά την τρίτην από του θανάτου του ημέραν θα αναστηθή. 20 Τότε τον επλησίασεν η μητέρα των υιών Ζεβεδαίου με τα παιδιά της, η οποία τον επροσκύνησε και έδειξεν, ότι εσκόπευε να του ζητήση κάτι.

21 Αυτός δε της είπε· Τι θέλεις; Λέγει εις αυτόν· Δώσε διαταγήν, όταν θα αναλάβης την βασιλείαν σου, να καθήσουν τα δύο αυτά παιδιά μου το ένα εις τα δεξιά σου και το άλλο εις τα αριστερά σου. 22 Αλλ’ ο Ιησούς απεκρίθη και είπε· Δεν ξεύρετε, τι ζητάτε.Μπορείτε να πίετε το ποτήριον του θανάτου, που πρόκειται εγώ μετ’ ολίγον να πίω, η να βαπτισθήτε το βάπτισμα του μαρτυρίου, που μετ’ ολίγον θα υποστώ; Λέγουν εις αυτόν· Δυνάμεθα.

23 Και λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· Το μεν ποτήριον, που θα πίω εγώ, θα το πίετε και σείς, και το βάπτισμα, που πρόκειται μετ’ ολίγον μέσα εις την θάλασσαν των παθημάτων μου να βαπτισθώ, θα το βαπτισθήτε.Διότι και σείς θα υποστήτε διωγμούς και μαρτύριον διά το ευαγγέλιον.Το να καθήσετε όμως εις τα δεξιά μου και εις τα αριστερά μου, δεν είναι ιδικόν μου δικαίωμα να το δώσω εις όποιον μου το ζητήση, αλλά θα δοθή τούτο εις εκείνους διά τους οποίους έχει ετοιμασθή από τον δικαιοκρίτην Πατέρα μου, που θα δώση τας αμοιβάς και τας διακρίσεις εις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και την αρετήν του.

24 Και όταν ήκουσαν αυτά οι δέκα, ηγανάκτησαν διά την συμπεριφοράν αυτήν των δύο αδελφών, οι οποίοι εζήτουν να τους παραγκωνίσουν και να τιμηθούν περισσότερον από αυτούς. 25 Ο δε Ιησούς, αφού τους προσεκάλεσε να πλησιάσουν, είπε· Γνωρίζετε ότι οι άρχοντες, που ηγεμονεύουν εις τα έθνη, συμπεριφέρονται προς τους λαούς των ως κύριοί των, σαν να τους ορίζουν και σαν να είναι οι λαοί κτήματά τους· και εκείνοι που έχουν μεγάλο αξίωμα, όπως είναι οι ανθύπατοι, τους μεταχειρίζονται με μεγάλην εξουσίαν, σαν να είναι δούλοι τους.

26 Μεταξύ σας όμως δεν πρέπει να γίνεται έτσι.Αλλ’ οποιοσδήποτε θέλει να γίνη μέγας μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας και ας σπουδάζη να γίνεται ευεργετικός και εξυπηρετικός εις τους άλλους.

27 Και οποιοσδήποτε θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, οφείλει να ασκή με πάσαν ταπεινοφροσύνην την αγάπην και να γίνη δούλος όλων σας.

28 Να γίνη δε διάκονος και δούλος, καθώς και ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση και δώση την ζωήν του λύτρον διά να εξαγορασθούν και ελευθερωθούν από την αμαρτίαν και τον θάνατον πολλοί.