Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 28 Ιουλίου 2022

48

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 12 – 21 – 12 Τότε προσελθόντες οι μαθηταί αυτού είπον αυτώ Οίδας ότι οι Φαρισαίοι εσκανδαλίσθησαν ακούσαντες τόν λόγον;

13 ο δέ αποκριθείς είπε Πάσα φυτεία ήν ουκ εφύτευσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος εκριζωθήσεται. 14 άφετε αυτούς οδηγοί εισι τυφλοί τυφλών τυφλός δέ τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται. 15 Αποκριθείς δέ ο Πέτρος είπεν αυτώ Φράσον ημίν τήν παραβολήν ταύτην. 16 ο δέ Ιησούς είπεν Ακμήν καί υμείς ασύνετοί εστε;

17 ου νοείτε ότι πάν τό εισπορευόμενον εις τό στόμα εις τήν κοιλίαν χωρεί καί εις αφεδρώνα εκβάλλεται; 18 τά δέ εκπορευόμενα εκ τού στόματος εκ τής καρδίας εξέρχεται, κακείνα κοινοί τόν άνθρωπον. 19 εκ γάρ τής καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.

20 ταύτά εστι τά κοινούντα τόν άνθρωπον τό δέ ανίπτοις χερσί φαγείν ου κοινοί τόν άνθρωπον. 21 Καί εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 12 – 21

12 Τότε ήλθαν πρός αυτόν οι μαθηταί του καί τού είπον Γνωρίζεις, ότι οι Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν τόν λόγον, πού είπες διά τάς τροφάς, εσκανδαλίσθησαν καί ηγανάκτησαν;

13 Ο δέ Κύριος απεκρίθη καί τούς είπε Κάθε φυτειά, πού δέν τήν εφύτευσεν ο Πατήρ μου ο ουράνιος, θά ξερριζωθή από τό χωράφι τού Θεού.Κάθε άνθρωπος δηλαδή, πού λόγω τής αναξιότητός του δέν τόν προώρισεν ο Πατήρ μου διά τήν βασιλείαν του, θά αποβληθή καί θά ξερριζωθή από αυτήν. 14 Αφήσατέ τους είναι οδηγοί τυφλοί πού οδηγούν τυφλούς· εάν δέ ένας τυφλός οδηγή άλλον τυφλόν, θά πέσουν καί οι δύο εις βαθύν λάκκον.

15 Απεκρίθη δέ ο Πέτρος καί τού είπε Δός μας νά καταλάβωμεν τόν ασαφή αυτόν λόγον, πού είναι σάν αίνιγμα. 16 Ο δέ Ιησούς είπεν Ακόμη καί τώρα ύστερα από τόσας διδασκαλίας, πού σάς έκαμα, είσθε καί σείς ανίκανοι νά εννοήσετε τήν αλήθειαν, πού είπα; 17 Ακόμη δέν καταλαβαίνετε, ότι εκείνο πού εισάγεται εις τό στόμα μέ τάς τροφάς προχωρεί πρός τήν κοιλίαν καί αποβάλλεται εις τόν κοπρώνα;

18 Εκείνα όμως πού βγαίνουν από τό στόμα, εξέρχονται από τήν καρδίαν καί εκείνα μολύνουν τόν άνθρωπον. 19 Διότι από τήν καρδίαν βγαίνουν σκέψεις πονηραί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.Όλαι αυταί αι παραβάσεις εις τήν καρδίαν κατ αρχάς φυτρώνουν ως λογισμοί καί επιθυμίαι καί αποφάσεις καί απ εκεί πηγάζουν.

20 Αυτά είναι εκείνα πού μολύνουν τόν καθ αυτό καί κυρίως άνθρωπον, τήν ψυχήν δηλαδή.Τό νά φάγη δέ κανείς μέ άνιπτα χέρια, δέν μολύνει τόν άνθρωπον.Ενδέχεται μέν νά μολύνη τόν σωματικόν οργανισμόν τού ανθρώπου, η ψυχή όμως παραμένει αμόλυντος καί καθαρά. 21 Καί αφού εβγήκεν από τό μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε πρός τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος.