Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 28 Απριλίου 2022

494

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 1 – 15 – 1 Ήν δέ άνθρωπος εκ τών Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτώ, άρχων τών Ιουδαίων…

2 ούτος ήλθε πρός αυτόν νυκτός καί είπεν αυτώ Ραββί, οίδαμεν ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος ουδείς γάρ ταύτα τά σημεία δύναται ποιείν ά σύ ποιείς, εάν μή ή ο Θεός μετ αυτού.

3 απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτώ Αμήν αμήν λέγω σοι, εάν μή τις γεννηθή άνωθεν, ου δύναται ιδείν τήν βασιλείαν τού Θεού.

4 λέγει πρός αυτόν ο Νικόδημος Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήναι γέρων ών; μή δύναται εις τήν κοιλίαν τής μητρός αυτού δεύτερον εισελθείν καί γεννηθήναι;

5 απεκρίθη Ιησούς Αμήν αμήν λέγω σοι, εάν μή τις γεννηθή εξ ύδατος καί Πνεύματος, ου δύναται εισελθείν εις τήν βασιλείαν τού Θεού. 6 τό γεγεννημένον εκ τής σαρκός σάρξ εστιν, καί τό γεγεννημένον εκ τού Πνεύματος πνεύμά εστι. 7 μή θαυμάσης ότι είπόν σοι, δεί υμάς γεννηθήναι άνωθεν.

8 τό πνεύμα όπου θέλει πνεί, καί τήν φωνήν αυτού ακούεις, αλλ ουκ οίδας πόθεν έρχεται καί πού υπάγει ούτως εστί πάς ο γεγεννημένος εκ τού Πνεύματος.

9 απεκρίθη Νικόδημος καί είπεν αυτώ Πώς δύναται ταύτα γενέσθαι; 10 απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτώ Σύ εί ο διδάσκαλος τού Ισραήλ καί ταύτα ου γινώσκεις;

11 αμήν αμήν λέγω σοι ότι ό οίδαμεν λαλούμεν καί ό εωράκαμεν μαρτυρούμεν, καί τήν μαρτυρίαν ημών ου λαμβάνετε. 12 ει τά επίγεια είπον υμίν καί ου πιστεύετε, πώς εάν είπω υμίν τά επουράνια πιστεύσετε;

13 καί ουδείς αναβέβηκεν εις τόν ουρανόν ει μή ο εκ τού ουρανού καταβάς, ο υιός τού ανθρώπου ο ών εν τώ ουρανώ.

14 καί καθώς Μωϋσής ύψωσε τόν όφιν εν τή ερήμω, ούτως υψωθήναι δεί τόν υιόν τού ανθρώπου, 15 ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή απόληται αλλ έχη ζωήν αιώνιον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 1 – 15

1 Ήτο δέ κάποιος άνθρωπος, από τήν τάξιν τών Φαρισαίων, πού ελέγετο Νικόδημος, μέλος τού συνεδρίου καί ως εκ τούτου άρχων τών Ιουδαίων.

2 Ούτος διά νά αποφύγη τά σχόλια καί τήν δυσμένειαν τών συναδέλφων του, ήλθε νύκτα πρός τόν Ιησούν καί τού είπε Διδάσκαλε, καί εγώ καί μερικοί άλλοι συνάδελφοί μου ηξεύρομεν, ότι ήλθες από τόν Θεόν απεσταλμένος καί φωτισμένος διδάσκαλος. Τό καταλαβαίνομεν δέ αυτό, διότι κανείς δέν ημπορεί νά κάμη τά θαύματα, πού κάνεις σύ, εάν δέν είναι ο Θεός μαζί του. Δίδαξέ μας λοιπόν περί τού πώς θά απολαύσωμεν καί ημείς τά αγαθά τής βασιλείας.

3 Απεκρίθη ο Ιησούς καί τού είπε Εν πάση αληθεία σέ διαβεβαιώ, ότι εάν κανείς δέν γεννηθή από επάνω, δηλαδή από τόν ουρανόν, δέν δύναται νά ίδη τήν βασιλείαν τού Θεού καί νά απολαύση τά αγαθά της.

4 Λέγει πρός αυτόν ο Νικόδημος Πώς ημπορεί νά γεννηθή πάλιν ο άνθρωπος, όταν έχη πλέον γηράσει; Μήπως ημπορεί νά έμβη διά δευτέραν φοράν εις τήν κοιλίαν τής μητέρας του καί νά ξαναγεννηθή;

5 Απεκρίθη ο Ιησούς αληθώς, αληθώς, σού λέγω ότι, εάν δέν γεννηθή κανείς πνευματικώς από τό νερόν τού αγίου Βαπτίσματος, καί από τό Άγιον Πνεύμα, τό οποίον αοράτως διά τού νερού τούτου ενεργεί τήν αναγέννησιν τού ανθρώπου, δέν ημπορεί νά έμβη εις τήν βασιλείαν τού Θεού.

6 Κάθε τι πού έχει γεννηθή μέ φυσικήν γέννησιν από τήν σάρκα, είναι καί αυτό σαρκικόν, καί δέν ημπορεί νά εισέλθη εις τήν πνευματικήν ταύτην βασιλείαν. Καί εκείνο, πού έχει γεννηθή από τό Άγιον Πνεύμα, είναι ύπαρξις καί προσωπικότης πνευματική, καί αυτή θά απολαύση τήν πνευματικήν βασιλείαν τού Θεού.

7 Μήν απορήσης, διότι σού είπα Πρέπει σείς όλοι νά γεννηθήτε από τήν χάριν τού Αγίου Πνεύματος, η οποία καταβαίνει από τόν ουρανόν.

8 Ο άνεμος πνέει όπου θέλει, καί ακούεις τήν βοήν του, αλλά δέν ηξεύρεις, από πού ακριβώς εξεκίνησε καί πού θά σταματήση. Έτσι γίνεται καί εις κάθε άνθρωπον, πού αναγεννάται από τό Άγιον Πνεύμα. Ο τρόπος τής αναγεννήσεώς του μένει μυστηριώδης, η επενέργεια όμως τού Πνεύματος είναι δραστική καί τό αποτέλεσμα αυτής γίνεται φανερόν.

9 Απεκρίθη ο Νικόδημος καί είπε εις αυτόν Πώς είναι δυνατόν νά γίνουν αυτά καί νά πραγματοποιηθή η πνευματική αυτή καί ουράνια αναγέννησις;

10 Απεκρίθη ο Ιησούς καί τού είπε Σύ είσαι ανεγνωρισμένος διδάσκαλος τού Ισραηλιτικού λαού, καί δέν γνωρίζεις αυτά, διά τά οποία έκαμαν λόγον οι προφήται;

11 Εν πάση αληθεία σού λέγω, ότι εκείνο, πού γνωρίζομεν καλά, αυτό λέγομεν, καί περί εκείνου, τό οποίον εξ αμέσου αντιλήψεως καί θεωρίας έχομεν ίδει, περί αυτού μαρτυρούμεν. Καί όμως δέν δέχεσθε τήν μαρτυρίαν μας.

12 Εάν σάς είπα θείας μέν αληθείας, αλλ αι οποίαι αναφέρονται εις εκείνα, πού συμβαίνουν επί τής γής, καί τών οποίων λαμβάνουν οι πιστοί πείραν εν τή επιγείω ζωή των, καί όμως δέν πιστεύετε εις αυτάς, πώς θά πιστεύσετε, εάν σάς είπω αληθείας υψηλάς, πού αναφέρονται εις ουράνια μυστήρια;

13 Καί όμως μόνον από εμέ θά μάθετε τά επουράνια ταύτα. Διότι κανείς από τούς ανθρώπους δέν έχει αναβή εις τόν ουρανόν διά νά μάθη τά επουράνια καί νά σάς διδάξη περί αυτών, παρά μόνον εκείνος, πού κατέβη από τόν ουρανόν καί έγινε διά τής ενανθρωπήσεως υιός τού ανθρώπου, ο οποίος, ενώ τώρα είναι εις τήν γήν, εξακολουθεί ως πανταχού παρών Θεός, νά είναι καί εις τόν ουρανόν.

14 Καί διά νά σού αποκαλύψω καί άλλην άγνωστον καί ψυχοσωτήριον αλήθειαν, σού λέγω Όπως άλλοτε ο Μωϋσής εκρέμασεν υψηλά τό χάλκινο φίδι, διά νά σώζωνται δι αυτού οι Ισραηλίται από τά θανατηφόρα δαγκώματα τών φιδιών τής ερήμου, έτσι σύμφωνα μέ τό μυστηριώδες σχέδιον τού Θεού πρέπει νά κρεμασθή υψηλά επί τού σταυρού ο υιός τού ανθρώπου προσλαμβάνων τό ομοίωμα τής αμαρτίας, αλλά μή έχων καμμίαν πραγματικήν σχέσιν μέ αυτήν.

15 Καί θά υψωθή επί τού σταυρού, διά νά μή χαθή εις τόν αιώνιον θάνατον κανένας από εκείνους, πού πιστεύουν εις αυτόν, αλλά νά έχη ζωήν αιώνιον.