Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 27 Ιουλίου 2023

5789

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΕ´ 17 – 27 – 17 ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους. 18 Ει ο κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν.

19 ει εκ του κόσμου ήτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει· ότι δε εκ του κόσμου ουκ εστέ, αλλ’ εγώ εξελεξάμην υμάς εκ του κόσμου, διά τούτο μισεί υμάς ο κόσμος. 20 μνημονεύετε του λόγου ου εγώ είπον υμίν· ουκ έστι δούλος μείζων του κυρίου αυτού. ει εμέ εδίωξαν, και υμάς διώξουσιν· ει τον λόγον μου ετήρησαν, και τον υμέτερον τηρήσουσιν.

21 αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν υμίν διά το όνομά μου, ότι ουκ οίδασι τον πέμψαντά με. 22 ει μη ήλθον και ελάλησα αυτοίς, αμαρτίαν ουκ είχον· νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. 23 ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισεί. 24 ει τα έργα μη εποίησα εν αυτοίς α ουδείς άλλος πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκ είχον· νυν δε και εωράκασι και μεμισήκασι και εμέ και τον πατέρα μου.

25 αλλ’ ίνα πληρωθή ο λόγος ο γεγραμμένος εν τω νόμω αυτών, ότι εμίσησάν με δωρεάν. 26 όταν δε έλθη ο παράκλητος ον εγώ πέμψω υμίν παρά του πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού· 27 και υμείς δε μαρτυρείτε, ότι απ’ αρχής μετ’ εμού εστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙϚ´ 1 – 2

1 Ταύτα λελάληκα υμίν ίνα μη σκανδαλισθήτε. 2 αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμάς· αλλ’ έρχεται ώρα ίνα πας ο αποκτείνας υμάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τω Θεώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΕ´ 17 – 27

17 Σας δίδω τας παραγγελίας αυτάς διά να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Έτσι ενωμένοι διά της αγάπης θα παρουσιασθήτε ισχυροί και ανίκητοι εις όσους θα σας μισούν. 18 Εάν ο μακράν του Θεού κόσμος σας μιση, μη ξεχάνετε ποτέ, ότι προτήτερα από σας εμίσησεν εμέ.

19 Εάν ήσασθε από τον κόσμον και είχατε και σείς τα αμαρτωλά φρονήματα του κόσμου, ο κόσμος θα σας ηγάπα ως ιδικούς του. Διότι όμως δεν είσθε από τον κόσμον, αλλ’ εγώ σας εξέλεξα από μέσα από τον κόσμον και σας εξεχώρισα από αυτόν, δι’ αυτό σας μισεί ο κόσμος.

20 Μη παραξενεύεσθε από το ότι θα συναντάτε το μίσος αυτό εις τον κόσμον, αλλά να ενθυμήσθε τον λόγον, που σας είπα· Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριόν του. Εάν εμέ τον Κύριον κατεδίωξαν, θα καταδιώξουν και σας, που είσθε δούλοι μου. Εάν εφύλαξαν τον λόγον μου, θα φυλάξουν και τον ιδικόν σας λόγον.

21 Αλλ’ όλα αυτά θα σας τα κάμουν, όχι διότι θα τους πταίετε εις τίποτε, αλλά διά την πίστιν, που έχετε και θα ομολογήτε εις το πρόσωπόν μου, διότι δεν έχουν την ορθήν και αληθή γνώσιν περί του Θεού, ο οποίος με απέστειλεν εις τον κόσμον. Η άγνοιά των όμως αυτή είναι αδικαιολόγητος. 22 Εάν δεν είχον έλθει και δεν τους είχον ομιλήσει αποδεικνύων εις αυτούς με την διδασκαλίαν μου και τα θαύματά μου, ότι είμαι ο Μεσσίας, δεν θα είχον αμαρτίαν διά την απιστίαν, που έδειξαν εις εμέ. Τώρα όμως δεν έχουν πρόφασιν, η οποία να δικαιολογή την αμαρτίαν των. Είναι δε βαρεία και ασυγχώρητος η αμαρτία των αύτή.

23 Διότι εκείνος που μισεί εμέ, μισεί συγχρόνως και τον Πατέρα μου, ο οποίος με απέστειλε. 24 Εάν δεν είχα κάμει εν μέσω αυτών τα καταπληκτικά και υπερφυσικά έργα, τα οποία κανείς άλλος από τους εν τη Π. Διαθήκη προφήτας και απεσταλμένους του Θεού δεν έχει κάμει, δεν θα είχαν αμαρτίαν. Τώρα όμως η ενοχή των διά την απιστίαν των είναι μεγάλη. Διότι και έχουν ίδει τα θαύματά μου αυτά και έχουν μισήσει και εμέ, εν τω προσώπω δε εμού και τον Πατέρα μου.

25 Αλλ’ αυτό συνέβη, διά να πληρωθή ο προφητικός λόγος, που έχει γραφή εις τον νόμον, ο οποίος εδόθη εις αυτούς και διά τον οποίον καυχώνται. Επαληθεύει δηλαδή με το μίσος των αυτό εκείνο, που λέγουν οι εις τον νόμον περιλαμβανόμενοι ψαλμοί, ότι με εμίσησαν χωρίς λόγον και αιτίαν.

26 Αντιθέτως όμως προς το αδικαιολόγητον και ασυγχώρητον αυτό μίσος των Ιουδαίων, θα φανερωθή εις τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους, ποίος είμαι. Όταν δηλαδή θα έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ ως οδηγόν και βοηθόν σας θα σας στείλω από τον Πατέρα, το Άγιον Πνεύμα δηλαδή, το οποίον ως πηγή της αληθείας φανερώνει και εις τους ανθρώπους την αλήθειαν και το οποίον εκπορεύεται από τους κόλπους του Πατρός, όπως αναπηδά ο ποταμός από την φυσικήν πηγήν του, εκείνος θα μαρτυρήση περί εμού.

27 Αλλά και σείς θα μαρτυρήτε δι’ εμέ, διότι απ’ αρχής της δημοσίας δράσεώς μου είσθε μαζί μου άμεσοι μάρτυρες της διδασκαλίας μου και των έργων μου, φωτιζόμενοι δε τώρα και από τον Παράκλητον θα δίδετε περί εμού σύμφωνον μαρτυρίαν προς αυτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙϚ´ 1 – 2

1 Σας είπα αυτά, διά να μη σκανδαλισθήτε και εξ αιτίας του μίσους, που εκδηλώνει εναντίον μου ο κόσμος, κλονισθήτε εις την προς εμέ πίστιν σας.

2 2 Θα σας αφορίσουν οι Ιουδαίοι και θα σας αποκλείσουν από τας συναγωγάς των ως αιρετικούς· αλλ’ ως να μη ήτο αρκετόν αυτό, έρχεται ώρα, κατά την οποίαν καθένας που θα σας φονεύση, θα νομίση, ότι όχι μόνον δεν εγκληματεί, αλλ’ ότι με τον φόνον αυτόν προσφέρει λατρείαν εις τον Θεόν.