Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2022

255

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 31 – 34 – 31 Παραλαβών δέ τούς δώδεκα είπε πρός αυτούς Ιδού αναβαίνομεν εις Ιερουσόλυμα, καί τελειωθήσεται πάντα τά γεγραμμένα διά τών προφητών τώ υιώ τού ανθρώπου.

32 παραδοθήσεται γάρ τοίς έθνεσι καί εμπαιχθήσεται καί υβρισθήσεται καί εμπτυσθήσεται,

33 καί μαστιγώσαντες αποκτενούσιν αυτόν, καί τή ημέρα τή τρίτη αναστήσεται.

34 καί αυτοί ουδέν τούτων συνήκαν, καί ήν τό ρήμα τούτο κεκρυμμένον απ αυτών, καί ουκ εγίνωσκον τά λεγόμενα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 31 – 34

31 Αφού δέ επήρεν ιδιαιτέρως τούς δώδεκα Αποστόλους, τούς είπεν Ιδού αναβαίνομεν εις τά Ιεροσόλυμα καί θά πληρωθούν τελείως κατά τού υιού τού ανθρώπου όλα, όσα είναι από τό Πνεύμα τό Άγιον γραμμένα διά μέσου τών προφητών.

32 Διότι ο υιός τού ανθρώπου θά παραδοθή από τούς αρχιερείς καί άρχοντας τών Ιουδαίων εις τούς εθνικούς, τόν Πιλάτον δηλαδή καί τούς στρατιώτας τής ειδωλολατρικής Ρώμης, καί θά εμπαιχθή καί θά υβρισθή καί θά εμπτυσθή.

33 Καί αφού τόν μαστιγώσουν, θά τόν φονεύσουν, καί κατά τήν τρίτην ημέραν από τού θανάτου του θά αναστηθή.

34 Αυτοί όμως δέν εκατάλαβαν τίποτε από αυτά, πού τούς προείπεν ο διδάσκαλός των καί η έννοια τού λόγου αυτού έμενε κρυμμένη από αυτούς καί δέν ήξευραν, τί σημασίαν είχαν τά λεγόμενα, διότι δέν εφαντάζοντο, πώς ήτο δυνατόν να σταυρωθή ο Μεσσίας, διά τόν οποίον υπήρχε γενικώς η πεποίθησις, ότι δέν θά απέθνησκε ποτέ.