Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Ιουνίου 2022

240

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η/ 23 – 27 – 23 Καί εμβάντι αυτώ εις τό πλοίον ηκολούθησαν αυτώ οι μαθηταί αυτού.

24 καί ιδού σεισμός μέγας εγένετο εν τή θαλάσση, ώστε τό πλοίον καλύπτεσθαι υπό τών κυμάτων αυτός δέ εκάθευδε.

25 καί προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ήγειραν αυτόν λέγοντες Κύριε, σώσον ημάς, απολλύμεθα.

26 καί λέγει αυτοίς Τί δειλοί εστε, ολιγόπιστοι; τότε εγερθείς επετίμησε τοίς ανέμοις καί τή θαλάσση, καί εγένετο γαλήνη μεγάλη.

27 οι δέ άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες Ποταπός εστιν ούτος, ότι καί οι άνεμοι καί η θάλασσα υπακούουσιν αυτώ;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η/ 23 – 27

23 Καί όταν αυτός εμβήκεν εις τό πλοίον, τόν ηκολούθησαν οι μαθηταί του.

24 Καί ιδού έγινε τρικυμία μεγάλη εις τήν θάλασσαν, η οποία έσειεν από τό βάθος τά νερά της μέχρι σημείου, ώστε τό πλοίον νά σκεπάζεται από τά κύματα αυτός δέ εκοιμάτο.

25 Καί αφού ήλθαν κοντά του οι μαθηταί του, τόν εξύπνησαν λέγοντες Κύριε, σώσε μας χανόμεθα.

26 Καί λέγει εις αυτούς Διατί είσθε δειλοί, ώ ολιγόπιστοι; Τότε, αφού εσηκώθη όρθιος, διέταξε μέ αυστηρότητα τούς ανέμους καί τήν θάλασσαν, καί έγινεν αμέσως μεγάλη γαλήνη.

27 Οι άνθρωποι δέ, όσοι είδαν καί όσοι ήκουσαν τό θαύμα, εθαύμασαν λέγοντες Τί άνθρωπος είναι αυτός; Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τόν εθεωρούσαμεν έως τώρα, διότι καί οι άνεμοι καί η θάλασσα υπακούουν εις αυτόν.