Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 22 Ιουνίου 2023

1571

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 23 – 31 – 23 όταν δε διώκωσιν υμάς εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλλην· αμήν γαρ λέγω υμίν, ου μη τελέσητε τας πόλεις του Ισραήλ έως αν έλθη ο υιός του ανθρώπου.

24 Ουκ έστι μαθητής υπέρ τον διδάσκαλον ουδέ δούλος υπέρ τον κύριον αυτού. 25 αρκετόν τω μαθητή ίνα γένηται ως ο διδάσκαλος αυτού, και ο δούλος ως ο κύριος αυτού. ει τον οικοδεσπότην Βεελζεβούλ εκάλεσαν, πόσω μάλλον τους οικιακούς αυτού; 26 Μη ούν φοβηθήτε αυτούς· ουδέν γαρ εστι κεκαλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσεται, και κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται.

27 ο λέγω υμίν εν τη σκοτία, είπατε εν τω φωτί· και ο εις το ούς ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. 28 και μη φοβείσθε από των αποκτεννόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι· φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη.

29 ουχί δύο στρουθία ασσαρίου πωλείται; και εν εξ αυτών ου πεσείται επί την γην άνευ του πατρός υμών. 30 υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής πάσαι ηριθμημέναι εισί. 31 μη ούν φοβηθήτε· πολλών στρουθίων διαφέρετε υμείς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 23 – 31

23 Όταν δε σας διώχνουν εις την πόλιν αυτήν, φεύγετε και πηγαίνετε εις την άλλην, διά να εξακολουθήσετε εκεί το έργον σας.Μη σας περάση δε από τον νούν, ότι ημπορεί να μη σας υπολειφθούν πλέον πόλεις, εις τας οποίας να καταφεύγετε, όταν θα σας διώχνουν.Διότι αληθώς σας λέγω, ότι δεν θα προφθάσετε να περιέλθετε όλας τας πόλεις του Ισραήλ, έως ότου επέλθη η δικαία κρίσις του υιού του ανθρώπου, που θα τιμωρήση τους διώκτας σας.

24 Μη παραξενεύεσθε δε από τους διωγμούς αυτούς.Κάθε μαθητής, ενόσω εξακολουθεί να είναι μαθητής, δεν είναι ποτέ ανώτερος από τον διδάσκαλόν του· ούτε κανείς δούλος είναι ανώτερος από τον κύριόν του. 25 Είναι αρκετόν εις τον μαθητήν να λάβη την ιδίαν τύχην, την οποίαν και ο διδάσκαλός του· και πρέπει να μένη ικανοποιημένος ο δούλος, εάν λάβη την αυτήν τύχην, την οποίαν και ο κύριός του.Και εμέ, που είμαι ο διδάσκαλός σας και κύριός σας, δεν με καταδιώκουν; Εάν εμέ, που είμαι νοικοκύρης εις τον οίκον του Θεού, εκάλεσαν Βεελζεβούλ, άρχοντα των δαιμονίων δηλαδή, πόσω μάλλον θα καλέσουν έτσι σας, που είσθε οι οικιακοί μου;

26 Αφού δε από προτήτερα ξεύρετε, ότι όπως εδίωξαν και εσυκοφάντησαν εμέ, έτσι θα διώξουν και θα συκοφαντήσουν και σας, λοιπόν μη φοβηθήτε αυτούς.Οποίαν συκοφαντίαν και αν είπουν εναντίον σας, γρήγορα θα καταπέση.Διότι δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένον, που να μη ξεσκεπασθή, και τίποτε κρυφόν, που να μη γίνη γνωστόν.Και το ευαγγέλιον λοιπόν, εάν τώρα είναι γνωστόν εις ολίγους μόνον, εις τους πολλούς δε είναι άγνωστον και σκεπασμένον, θα γίνη γνωστόν με το κήρυγμά σας και θα φανερωθή η αλήθειά του, τότε δε και αι συκοφαντίαι που θα είπουν εναντίον σας και κατά του κηρύγματός σας, θα καταπέσουν.

27 Εκείνο που τώρα σας λέγω ιδιαιτέρως, είπατέ το δημοσία.Και εκείνο που ακούετε τώρα μυστικά εις το αυτί, κηρύξατέ το από τις ταράτσες, ώστε να το ακούσουν όλοι. 28 Και επειδή εκείνοι, που θα κηρύττουν το ευαγγέλιον, θα καταδιώκωνται από τους απίστους, μη φοβηθήτε απ’ εκείνους, που θανατώνουν το σώμα, αλλά δεν έχουν την δύναμιν να θανατώσουν και την ψυχήν.Φοβήθητε όμως ασυγκρίτως περισσότερον τον Θεόν, ο οποίος έχει την δύναμιν να ρίψη εις την κόλασιν και εις την αιωνίαν δυστυχίαν του Άδου και την ψυχήν και το σώμα.

29 Και αν ακόμη σας θανατώνουν, μη νομίσετε ότι ο Θεός σας εγκατέλιπε και δι’ αυτό θανατώνεσθε.Όχι.Δύο σπουργίτια δεν πωλούνται αντί δέκα λεπτών; Και όμως εν από αυτά δεν θα πέση νεκρόν εις την γην, χωρίς να το επιτρέψη ο Πατήρ σας.

30 Όσον δε διά σας, μάθετε ότι ακόμη και αι τρίχες της κεφαλής σας, διά μίαν από τας οποίας σείς μικράν η καμμίαν φροντίδα λαμβάνετε, και τον αριθμόν των οποίων αγνοείτε, όλαι έχουν αριθμηθή.Ο Θεός δηλαδή έχει γνώσιν και περί αυτών ακόμη των ελαχίστων, που σας συμβαίνουν, εις τα οποία σείς μικράν δίδετε σημασίαν.

31 Αφού λοιπόν ο Θεός τόσον ενδιαφέρεται διά σας και τόσον παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, μη φοβηθήτε ποτέ.Διαφέρετε σείς και είσθε ασυγκρίτως ανώτεροι από πολλά στρουθία.