Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου 2023

1248

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 16 – 22 – 16 Και ήλθεν εις Ναζαρέτ, ού ην τεθραμμένος, και εισήλθεν κατά το ειωθός αυτώ εν τη ημέρα των σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώναι.

17 και επεδόθη αυτώ βιβλίον Ησαίου του προφήτου, και αναπτύξας το βιβλίον εύρεν τον τόπον ού ην γεγραμμένον· 18 Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ού είνεκεν έχρισέ με ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν,

19 κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν. 20 και πτύξας το βιβλίον αποδούς τώ υπηρέτη εκάθισε· και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αυτώ.

21 ήρξατο δε λέγειν προς αυτούς ότι Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αύτη εν τοις ωσίν υμών. 22 και πάντες εμαρτύρουν αυτώ και εθαύμαζον επί τοις λόγοις της χάριτος τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος αυτού και έλεγον· Ουχ ούτός εστιν ο υιός Ιωσήφ ;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 16 – 22

16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, εκεί όπου είχεν ανατραφή και είχε μεγαλώσει. Και όπως εσυνήθιζε και από προτήτερα, εμβήκε κατά την ημέραν του Σαββάτου εις την συναγωγήν και εσηκώθη από την θέσιν του διά να αναγνώση προφητικήν περικοπήν από την Βίβλον.

17 Και παρεδόθη εις αυτόν το βιβλίον του προφήτου Ησαΐου και αφού εξεδίπλωσε το βιβλίον, που ήτο τυλιγμένον εις σχήμα κυλίνδρου, εύρε το μέρος εκείνο, όπου ήτο γραμμένον·

18 Πνεύμα Κυρίου μένει και επαναπαύεται εις εμέ τον Μεσσίαν, διά να συνεργάζεται μαζί μου εις το σωτηριώδες έργον μου. Και μένει το Πνεύμα τούτο εις εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισεν ως άνθρωπον και με απέστειλε να κηρύξω το ευαγγέλιον της βασιλείας εις εκείνους, που στερούνται την χάριν του Θεού και είναι πνευματικώς πτωχοί και εις αθλίαν κατάστασιν. Με έστειλε να ιατρεύσω εκείνους, των οποίων η καρδία έχει συντριβή από το βάρος της αμαρτίας.

19 Με έστειλε να κηρύξω άφεσιν και ελευθερίαν εις τους δούλους και αιχμαλώτους της αμαρτίας και να χαρίσω ανάβλεψιν εις εκείνους, που έχουν τυφλωμένον τον νούν από τον σκοτισμόν των παθών. Με έστειλε να απολύσω και να στείλω ελευθέρους από κάθε ενοχήν εκείνους, που έχουν καταπληγωθή και συντριβή από την αμαρτίαν. Με έστειλε να κηρύξω και να αναγγείλω την έναρξιν της νέας περιόδου, η οποία είναι αρεστή εις τον Θεόν και επιθυμητή εις τους ανθρώπους, διότι κατ’ αυτήν πραγματοποιείται υπό του Μεσσίου η περί της σωτηρίας των ανθρώπων βουλή του Θεού.

20 Και αφού ετύλιξε το βιβλίον, το έδωσε πάλιν εις τον υπηρέτην της συναγωγής και εκάθισε διά να εξηγήση και αναπτύξη την αναγνωσθείσαν περικοπήν. Τα μάτια δε όλων, όσοι ήσαν εις την συναγωγήν, είχον στραφή με πολύ ενδιαφέρον και προσοχήν εις αυτόν.

21 Είρχισε δε να λέγη εις αυτούς, ότι σήμερον επραγματοποιήθη και επηλήθευσεν η προφητεία αυτή διά του κηρύγματος, που ακούεται την στιγμήν αυτήν εις τα αυτιά σας.

22 Και όλοι, όσοι ήκουσαν την εξήγησιν της προφητείας, που εν συνεχεία έκαμεν ο Ιησούς, έδιδαν μαρτυρίαν περί αυτού, ότι εκήρυξε λαμπρώς και ευρίσκοντο εις απορίαν διά τα γεμάτα θείαν χάριν και γλυκύτητα λόγια, που έβγαιναν από το στόμα του. Και έλεγαν· Περίεργον! Δεν είναι αυτός ο υιός του Ιωσήφ, που έως χθές ειργάζετο σαν ένας από ημάς;