Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 21 Οκτωβρίου 2021

630

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 49 – 56 – 49 Αποκριθείς δέ ο Ιωάννης είπεν Επιστάτα, είδομέν τινα επί τώ ονόματί σου εκβάλλοντα δαιμόνια, καί εκωλύσαμεν αυτόν, ότι ουκ ακολουθεί μεθ ημών.

50 καί είπεν πρός αυτόν ο Ιησούς Μή κωλύετε ου γάρ έστι καθ υμών ός γάρ ουκ έστι καθ υμών, υπέρ υμών εστιν.

51 Εγένετο δέ εν τώ συμπληρούσθαι τάς ημέρας τής αναλήψεως αυτού καί αυτός εστήριξε τό πρόσωπον αυτού τού πορεύεσθαι εις Ιερουσαλήμ,

52 καί απέστειλεν αγγέλους πρό προσώπου αυτού. καί πορευθέντες εισήλθον εις κώμην Σαμαρειτών, ωστε ετοιμάσαι αυτώ

53 καί ουκ εδέξαντο αυτόν, ότι τό πρόσωπον αυτού ήν πορευόμενον εις Ιερουσαλήμ.

54 ιδόντες δέ οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος καί Ιωάννης είπον Κύριε, θέλεις είπωμεν πύρ καταβήναι από ουρανού καί αναλώσαι αυτούς, ως καί Ηλίας εποίησε;

55 στραφείς δέ επετίμησεν αυτοίς καί είπεν Ουκ οίδατε ποίου πνεύματός εστε υμείς 56 ο υιός τού ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσαι, αλλά σώσαι. καί επορεύθησαν εις ετέραν κώμην.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 49 – 56

49 Έλαβε δέ τότε τόν λόγον ο Ιωάννης καί είπε Διδάσκαλε, τόσον πολύ εκτιμάς εκείνον, πού θά δεχθή τό παιδίον εις τό όνομά σου. Ημείς όμως είδομεν κάποιον, πού διά τής επικλήσεως τού ονόματός σου έβγαζε δαιμόνια καί αντί νά τόν εκτιμήσωμεν, διότι επεκαλείτο τό όνομά σου, τόν εμποδίσαμεν, επειδή δέν σέ ακολούθει μαζί μέ ημάς, καί δέν έλαβε τήν εξουσίαν αυτήν από σέ, όπως τήν ελάβομεν ημείς.

50 Καί είπε πρός αυτόν ο Ιησούς Μή τόν εμποδίζετε. Διότι δέν είναι ενάντιόν σας. Καί όποιος δέν είναι ενάντιόν σας καί δέν είναι προκατειλημμένος κατά τής διδασκαλίας σας, ουδέ πολεμεί αυτήν, είναι μέ τό μέρος σας καί επόμενον είναι αυτός νά γίνη κάποτε εξ ολοκλήρου ιδικός σας.

51 Καί συνέβη, όταν συνεπληρούτο ο ωρισμένος αριθμός τών ημερών, μετά τάς οποίας θά εγίνετο η ανάληψίς του εις τούς ουρανούς, καί αυτός εστήριξε τό πρόσωπόν του καί εκάρφωσε τά μάτια του μέ απόφασιν στερεάν καί ακλόνητον νά υπάγη εις τά Ιεροσόλυμα, όπου θά τόν εσταύρωναν.

52 Καί απέστειλεν αγγελιαφόρους εις τά διάφορα χωριά καί τάς πόλεις, προτού νά υπάγη αυτοπροσώπως εκεί. Καί αυτοί αφού επήγαν, εμβήκαν εις κάποιο χωρίον τών Σαμαρειτών διά νά ετοιμάσουν εις αυτόν καί εις τούς μαθητάς τόπον, εις τόν οποίον θά κατέλυον.

53 Αλλ οι κάτοικοι τού χωρίου εκείνου δέν τόν εδέχθησαν, διότι αυτός επήγαινεν εις τά Ιεροσόλυμα, τήν πρωτεύουσαν τών εχθρών των, διά νά εορτάση εκεί τό Πάσχα καί όχι εις τό Γαρειζίν, όπου οι Σαμαρείται επέμενον ότι έπρεπε νά λατρεύεται ο Θεός.

54 Όταν δέ οι μαθηταί του Ιάκωβος καί Ιωάννης είδαν τούς απεσταλμένους νά γυρίζουν περιφρονημένοι, είπαν Κύριε, είναι μέ τήν άδειαν καί θέλησίν σου νά είπωμεν, ίνα καταβή πύρ από τόν ουρανόν καί τούς κατακαύση, όπως καί ο Ηλίας έκαμεν άλλοτε τούτο εις τούς ανθρώπους τού Οχοζίου;

55 Ο Ιησούς όμως εστράφη οπίσω πρός αυτούς καί τούς επέπληξε καί είπε Δέν ηξεύρετε ακόμη ποίων διαθέσεων καί φρονημάτων ανθρώπους σάς κάνει η νέα πνευματική δύναμις καί ζωή, τήν οποίαν μεταδίδει η διδασκαλία μου καί η χάρις τού Πνεύματός μου. Δέν είσθε άνθρωποι καί διδάσκαλοι τού πνεύματος τής οργής καί τιμωρίας, πού επεκράτει εις τήν Π. Δ., αλλά τού πνεύματος τής πραότητος καί μακροθυμίας καί αγάπης, πού δέν καταστρέφει, αλλά σώζει.

56 Διότι καί ο υιός τού ανθρώπου δέν ήλθε νά ρίψη εις απώλειαν τάς ψυχάς τών ανθρώπων, αλλ ήλθε νά τάς σώση. Καί επήγαν εις άλλο χωρίον τής Σαμαρείας.