Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 21 Ιουλίου 2022

183

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 36 – 43 – 36 Τότε αφείς τούς όχλους ήλθεν εις τήν οικίαν αυτού. Καί προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες Φράσον ημίν τήν παραβολήν τών ζιζανίων τού αγρού.

37 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς Ο σπείρων τό καλόν σπέρμα εστίν ο υιός τού ανθρώπου 38 ο δέ αγρός εστιν ο κόσμος τό δέ καλόν σπέρμα, ούτοί εισιν οι υιοί τής βασιλείας τά δέ ζιζάνιά εισιν οι υιοί τού πονηρού

39 ο δέ εχθρός ο σπείρας αυτά εστιν ο διάβολος ο δέ θερισμός συντέλεια τού αιώνός εστιν οι δέ θερισταί άγγελοί εισιν. 40 ώσπερ ούν συλλέγεται τά ζιζάνια καί πυρί καίεται, ούτως έσται εν τή συντελεία τού αιώνος

41 αποστελεί ο υιός τού ανθρώπου τούς αγγέλους αυτού, καί συλλέξουσιν εκ τής βασιλείας αυτού πάντα τά σκάνδαλα καί τούς ποιούντας τήν ανομίαν,

42 καί βαλούσιν αυτούς εις τήν κάμινον τού πυρός εκεί έσται ο κλαυθμός καί ο βρυγμός τών οδόντων. 43 Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τή βασιλεία τού πατρός αυτών. ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 36 – 43

36 Τότε, αφού αφήκε τό πλήθος τού λαού, ήλθεν εις τό σπίτι, πού εφιλοξενείτο.Καί προσήλθον εις αυτόν οι μαθηταί του καί είπαν Εξήγησέ μας τήν έννοιαν τής παραβολής τών ζιζανίων τού αγρού.

37 Ο δέ Κύριος απεκρίθη καί τούς είπεν Εκείνος, πού σπέρνει τόν καλόν σπόρον, είναι ο Υιός τού Θεού, πού εσαρκώθη καί εγινεν ο υιός τού ανθρώπου.

38 Ο δέ αγρός είναι ο κόσμος τών ανθρώπων.Καί ο καλός σπόρος, αυτοί είναι τά παιδιά τής ουρανίου καί αιωνίου βασιλείας, πού θά τήν κληρονομήσουν.Τά δέ ζιζάνια είναι τά παιδιά τού πονηρού, πού ομοιάζουν πρός τόν πατέρα τους διάβολον.

39 Ο εχθρός δέ, πού έσπειρε τά ζιζάνια, είναι ο διάβολος.Καί ο θερισμός σημαίνει τό τέλος τής παρούσης περιόδου τού κόσμου, οι δέ θερισταί σημαίνουν τούς αγγέλους, πού θά είναι εκτελεσταί τών διαταγών τού υπερτάτου Κριτού.

40 Καθώς λοιπόν μαζεύονται τά ζιζάνια καί κατακαίονται μέ φωτιά, έτσι θά είναι καί κατά τό τέλος τής παρούσης περιόδου τού κόσμου.

41 Θά αποστείλη τότε ο υιός τού ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας, τούς αγγέλους του καί θά μαζεύσουν από τόν κόσμον, επί τού οποίου θά κυριαρχή πλέον η βασιλεία του, όλους εκείνους, πού έγιναν καί εις τούς άλλους αιτία νά αμαρτήσουν, καί εκείνους, πού παραβαίνουν τόν νόμον του,

42 καί θά τούς ρίψουν εις τό καμίνι τής φωτιάς, δηλαδή εις τό πύρ τής αιωνίου κολάσεως.Εκεί θά είναι ο κλαυθμός καί τό τρίξιμο τών δοντιών.

43 Τότε οι δίκαιοι θά δοξασθούν καί θά λάμψουν σάν τόν ήλιον εις τήν βασιλείαν τού ουρανίου πατρός των. Όποιος έχει αυτιά διά νά ακούη μέ ενδιαφέρον καί εγκολπώνεται τήν αλήθειαν, άς ακούη.