Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 2021

1246

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 35 – 46 – 35 καί επηρώτησεν είς εξ αυτών, νομικός, πειράζων αυτόν καί λέγων 36 Διδάσκαλε, ποία εντολή μεγάλη εν τώ νόμω;

37 ο δέ Ιησούς έφη αυτώ Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου εν όλη τή καρδία σου καί εν όλη τή ψυχή σου καί εν όλη τή διανοία σου 38 αύτη εστί πρώτη καί μεγάλη εντολή. 39 δευτέρα δέ ομοία αυτή αγαπήσεις τόν πλησίον σου ως σεαυτόν.

40 εν ταύταις ταίς δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος καί οι προφήται κρέμανται. 41 Συνηγμένων δέ τών Φαρισαίων επηρώτησεν αυτούς ο Ιησούς 42 λέγων Τί υμίν δοκεί περί τού Χριστού; τίνος υιός εστι; λέγουσιν αυτώ Τού Δαυίδ. 43 λέγει αυτοίς Πώς ούν Δαυίδ εν Πνεύματι Κύριον καλεί αυτόν λέγων,

44 είπεν ο Κύριος τώ Κυρίω μου, κάθου εκ δεξιών μου έως άν θώ τούς εχθρούς σου υποπόδιον τών ποδών σου; 45 ει ούν Δαυίδ καλεί αυτόν Κύριον, πώς υιός αυτού εστι; 46 καί ουδείς εδύνατο αυτώ αποκριθήναι λόγον, ουδέ ετόλμησέ τις απ εκείνης τής ημέρας επερωτήσαι αυτόν ουκέτι.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 35 – 46
35 και ένας από αυτούς νομοδιδάσκαλος, τον ηρώτησε, με την πονηράν διάθεσιν να τον φέρη εις δύσκολον θέσιν, λέγων· 36 Διδάσκαλε, ποία είναι η μεγαλυτέρα εντολή μέσα στον νόμον; 37 Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτόν· να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου με όλην την καρδιάν σου και με όλην την ψυχήν σου και με όλην την δοιάνοιάν σου. 38 Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή.

39 Δευτέρα δε εντολή ομοία με αυτήν· να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. 40 Επάνω εις τας δύο αυτάς εντολάς όλος ο νόμος και οι προφήται στηρίζονται. (Και εις την πονηράν εκείνην ερώτησιν έδωσε την θείαν απάντησίν του.

41 Ενώ δε ήσαν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ηρώτησεν ο Ιησούς 42 λέγων· ποίαν γνώμην έχετε περί του Χριστού; Τινος είναι απόγονος; Λεγουν εις αυτόν· είναι απόγονος του Δαυΐδ. 43 Λεγει εις αυτούς· Εάν είναι ένας απλούς και μόνον απόγονος του Δαυΐδ, πως τότε ο Δαυΐδ, εμπνεόμενος από το Αγιον Πνεύμα, ονομάζει αυτόν Κυριον και Θεόν λέγων,

44 είπεν ο Κυριος και Θεός στον Κυριον μου και Θεόν, τον Χριστόν, κάθισε εις τα δεξιά μου επί του θρόνου, μέχρις ότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον, επάνω στο οποίον θα πατούν τα πόδια σου; 45 Εάν λοιπόν ο Δαυίδ ονομάζει αυτόν Κυριον και Θεόν, πως είναι απλούς απόγονός του, όπως σεις νομίζετε;

(Ο Δαυίδ λοιπόν, σύμφωνα με αποκάλυψιν εκ μέρους του Θεού, επίστευσε και προεκήρυξε τον Μεσσίαν, τον κατά σάρκα απόγονόν του, ως Κυριον του και Θεόν). 46 Και κανείς δεν ημπόρεσε ούτε λέξιν να απαντήση ούτε ετόλμησε κανείς από εκείνην την ημέραν να ερωτήση πλέον αυτόν.