Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου 2021

898

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 13 – 28 – 13 ο δέ υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.

14 καί κηρυχθήσεται τούτο τό ευαγγέλιον τής βασιλείας εν όλη τή οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοίς έθνεσι, καί τότε ήξει τό τέλος.

15 Όταν ούν ίδητε τό βδέλυγμα τής ερημώσεως τό ρηθέν διά Δανιήλ τού προφήτου εστώς εν τόπω αγίω – ο αναγινώσκων νοείτω –

16 τότε οι εν τή Ιουδαία φευγέτωσαν επί τά όρη,

17 ο επί τού δώματος μή καταβαινέτω άραι τά εκ τής οικίας αυτού,

18 καί ο εν τώ αγρώ μή επιστρεψάτω οπίσω άραι τά ιμάτια αυτού.

19 ουαί δέ ταίς εν γαστρί εχούσαις καί ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ημέραις.

20 προσεύχεσθε δέ ίνα μή γένηται η φυγή υμών χειμώνος μηδέ σαββάτω.

21 έσται γάρ τότε θλίψις μεγάλη, οία ου γέγονεν απ αρχής κόσμου έως τού νύν ουδ ου μή γένηται.

22 καί ει μή εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι, ουκ άν εσώθη πάσα σάρξ διά δέ τούς εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ημέραι εκείναι.

23 τότε εάν τις υμίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός ή ώδε, μή πιστεύσητε

24 εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται καί δώσουσι σημεία μεγάλα καί τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, καί τούς εκλεκτούς.

25 ιδού προείρηκα υμίν.

26 εάν ούν είπωσιν υμίν, ιδού εν τή ερήμω εστί, μή εξέλθητε, ιδού εν τοίς ταμείοις, μή πιστεύσητε

27 ώσπερ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών καί φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται καί η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου

28 όπου γάρ εάν ή τό πτώμα, εκεί συναχθήσονται οι αετοί.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 13 – 28

13 Εκείνος δέ πού θά δείξη υπομονήν μέχρι τέλους τών δοκιμασιών αυτών, αυτός καί μόνον θά σωθή.

14 Καί θά κηρυχθή τό ευαγγέλιον αύτό τής βασιλείας εις όλην τήν οικουμένην, διά νά είναι τό κήρυγμα τούτο έλεγχος δι όλα τά έθνη, όσα δέν θά πιστεύσουν, ώστε νά μή δύνανται νά προφασισθούν, ότι δέν προσεφέρθη καί εις αυτούς τό ευαγγέλιον.Καί τότε θά έλθη τό τέλος τού κόσμου, τού οποίου εικών καί προτύπωσις θά είναι τό επικείμενον τέλος τών Ιεροσολύμων.

15 Αλλά τό τέλος τού κόσμου θά βραδύνη ακόμη.Η εικών όμως καί η προτύπωσις τού τέλους αυτού, δηλαδή η καταστροφή τών Ιεροσολύμων, πλησιάζει.Σάς δίδω λοιπόν τά σημεία, πού θά προαναγγέλλουν τόν σύντομον ερχομόν τής καταστροφής αυτής.Θά ίδητε πρώτον τό μισητόν καί βέβηλον σίχαμα, πού θά προκαλέση τήν ερήμωσιν καί τήν καταστροφήν τής Ιερουσαλήμ, καί τό οποίον ελέχθη προφητικώς διά τού προφήτου Δανιήλ, νά στέκεται εις άγιον τόπον.Κάθε αναγνώστης άς τό νοιώση καί άς λάβη τά μέτρα του.Άς εννοήση, ότι τό σίχαμα αυτό θά είναι πρώτον μέν οι ζηλωταί καί οι ξιφοφόροι, πού θά καταλάβουν τό ιερόν καί θά τό βεβηλώσουν μέ τάς δολοφονίας των καί τά άλλα κακουργήματά των, ύστερα δέ καί τά ρωμαϊκά στρατεύματα, πού θά έλθουν νά συμπληρώσουν τήν βεβήλωσιν αυτήν.

16 Όταν λοιπόν θά ίδητε τήν βεβήλωσιν αυτήν τού ιερού νά αρχίζη, τότε εκείνοι πού θά κατοικούν εις τάς πόλεις τής Ιουδαίας, άς φεύγουν εις τά βουνά διά νά κρυβούν εκεί.

17 Καί εκείνος πού είναι επάνω εις τό ηλιακωτόν τού σπιτιού, άς μή καταβή διά νά πάρη από τό σπίτι του τά πράγματά του, αλλ άς φύγη τό ταχύτερον.

18 Καί εκείνος πού μέ μόνον τό υποκάμισον εργάζεται εις τό χωράφι, άς μή γυρίση οπίσω διά νά πάρη καί τά εξωτερικά του ενδύματα.

19 Αλλοίμονον δέ εις τάς εγκύους καί εις εκείνας, πού θά θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τάς ημέρας εκείνας, διότι θά είναι πολύ δύσκολον εις αυτάς καί νά τρέξουν διά νά σωθούν, αλλά καί νά εύρουν τά απαραίτητα διά τόν στηριγμόν τού οργανισμού των.

20 Κάνετε δέ τήν προσευχήν σας νά μή γίνη η φυγή σας εις χειμωνιάτικην κακοκαιρίαν, η οποία θά σάς γίνεται εμπόδιον εις τήν φυγήν ούτε νά συμπέση η φυγή εις ημέραν Σαββάτου, πού απαγορεύεται νά βαδίσετε δρόμον μακρυνόν.

21 Πρέπει δέ εις τήν φυγήν σας νά μή εμποδίζεσθε από τίποτε.Διότι τότε θά είναι θλίψις μεγάλη, τέτοια πού δέν έχει γίνει από τήν αρχήν τού κόσμου έως τώρα, ούτε θά γίνη ποτέ παρομοία.

22 Καί άν δέν ωλιγόστευεν ο αριθμός τών ημερών εκείνων, δέν θά εσώζετο κανείς άνθρωπος.Αλλά διά τούς εκλεκτούς, διά τούς οποίους ο Θεός θά προνοήση νά μή ταλαιπωρηθούν πολύ, θά ολιγοστεύσουν αι ημέραι εκείναι.

23 Τότε, εάν σάς είπη κανείς Νά, εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μή πιστεύσητε.

24 Διότι θά αναφανούν ψευδομεσσίαι καί ψευδοπροφήται καί θά δείξουν σημάδια μεγάλα καί έργα καταπληκτικά, ώστε νά πλανήσουν, εάν θά είναι δυνατόν, καί αυτούς τούς εκλεκτούς.

25 Ιδού σάς τά προείπα, ώστε νά μή χωρή δικαιολογία διά τήν τυχόν αποπλάνησίν σας.

26 Εάν λοιπόν σάς είπουν Ιδού εις τήν έρημον είναι ο Μεσσίας, μή βγήτε εις συνάντησίν του.Εάν πάλιν σάς είπουν, ιδού ο Χριστός είναι μέσα εις τά ιδιαίτερα δωμάτια, μή πιστεύσητε.

27 Διότι ούτε κρυμμένος εις δωμάτια, ούτε εις μέρος ερημικόν θά παρουσιασθή ο Μεσσίας, αλλά καθώς η αστραπή βγαίνει από τό ανατολικόν σημείον τού ορίζοντος καί φαίνεται αμέσως έως τό αντίθετον δυτικόν σημείον, έτσι θά γίνη καί η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου.Θά γίνη αμέσως παντού καί εις όλους αισθητή.

28 Διότι εκεί όπου είναι τό νεκρόν πτώμα, εκεί θά μαζευθούν καί οι αετοί διά νά χορτασθούν από αυτό.Μέ άλλα λόγια.Όταν η σαπίλα τού κόσμου φθάση εις τό απροχώρητον, τότε θά έλθη άφευκτος καί εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσις καί τιμωρία.