Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 2 Νοεμβρίου 2023

715

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ´ 47 – 54 – 47 ουαί υμίν, ότι οικοδομείτε τα μνημεία των προφητών, οι δε πατέρες υμών απέκτειναν αυτούς.

48 άρα μαρτυρείτε συνευδοκείτε τοις έργοις των πατέρων υμών, ότι αυτοί μέν απέκτειναν αυτούς, υμείς δε οικοδομείτε αυτών τα μνημεία. 49 διά τούτο και η σοφία του Θεού είπεν· αποστελώ εις αυτούς προφήτας και αποστόλους, και εξ αυτών αποκτενούσι και εκδιώξουσιν,

50 ίνα εκζητηθή το αίμα πάντων των προφητών το εκκεχυνόμενον από καταβολής κόσμου από της γενεάς ταύτης, 51 από του αίματος Άβελ έως του αίματος Ζαχαρίου του απολομένου μεταξύ του θυσιαστηρίου και του οίκου· ναί, λέγω υμίν, εκζητηθήσεται από της γενεάς ταύτης.

52 ουαί υμίν τοις νομικοίς ότι ήρατε την κλείδα της γνώσεως· αυτοί ουκ εισήλθετε, και τους εισερχομένους εκωλύσατε. 53 λέγοντος δε αυτού προς αυτούς πάντα ταύτα ήρξαντο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεινώς ενέχειν και αποστοματίζειν αυτόν περί πλειόνων,

54 ενεδρεύοντες αυτόν, ζητούντες θηρεύσαί τι εκ του στόματος αυτού, ίνα κατηγορήσωσιν αυτού.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 1 – 1

1 Εν οίς επισυναχθεισών των μυριάδων του όχλου, ώστε καταπατείν αλλήλους, ήρξατο λέγειν προς τους μαθητάς αυτού πρώτον· Προσέχετε εαυτοίς από της ζύμης των Φαρισαίων, ήτις εστίν υπόκρισις.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ´ 47 – 54

47 Αλλοίμονόν σας, διότι οικοδομείτε τα μνημεία των προφητών. Και φαίνεσθε μέν, ότι πράττετε τούτο εκ σεβασμού προς τους προφήτας, έχετε όμως και σείς τας αυτάς διαθέσεις προς τους προγόνους σας. Οι πατέρες δε και οι πρόγονοί σας όχι μόνον δεν έδειξαν κανένα σεβασμόν εις αυτούς, αλλά και τους εφόνευσαν.

48 Και συνεπώς, επειδή δεν αποκηρύττετε τους πατέρας σας και δεν συμμορφώνετε την ζωήν σας προς την διδασκαλίαν των προφητών, γίνεσθε μάρτυρες κατηγορίας κατά των απεσταλμένων του Θεού και επιδοκιμάζετε και εγκρίνετε τα έργα των πατέρων σας. Διότι αυτοί μέν τους εφόνευσαν, σείς δε θάπτετε τους φονευμένους και τους κτίζετε τα μνημεία συμπληρώνοντες έτσι το έργον των πατέρων σας.

49 Επειδή δε έχετε τας αυτάς φονικάς διαθέσεις με τους πατέρας σας, δι’ αυτό και εγώ, που είμαι η σοφία του Θεού, είπον· θα τους στείλω προφήτας και αποστόλους, και θα κάμω την τελευταίαν προσπάθειαν διά να τους σώσω, αλλά αυτοί θα φονεύσουν και από τους απεσταλμένους μου αυτούς μερικούς και θα κατατρέξουν τους υπολοίπους,

50 διά να ζητηθή η ευθύνη από την γενεάν αυτήν, η οποία, αντί να έλθη εις συναίσθησιν από την μακροθυμίαν του Θεού, παρασύρεται με τον θάνατον, τον οποίον μού προετοιμάζει, εις έγκλημα φοβερώτερον από τους φόνους των προγόνων της. Δι’ αυτό δε θα τιμωρηθή αυτή διά το αίμα όλων των προφητών, που χύνεται εξακολουθητικώς από τον καιρόν, που εθεμελιώθη ο κόσμος· 51 από το αίμα δηλαδή του Άβελ, που εφονεύθη εις τα πρώτα έτη της

51 από το αίμα δηλαδή του Άβελ, που εφονεύθη εις τα πρώτα έτη της δημιουργίας των ανθρώπων, μέχρι του αίματος του Ζαχαρίου, που εφονεύθη μεταξύ του θυσιαστηρίου και του ναού, εις τόπον δηλαδή άγιον, ο οποίος με το έγκλημα αυτό εβεβηλώθη. Ναί, σας βεβαιώ, ότι δι’ όλα τα αίματα αυτά θα ζητηθή η ευθύνη από την γενεάν αυτήν.

52 Αλλοίμονον εις σας τους νομοδιδασκάλους· διότι με την διεστραμμένην διδασκαλίαν σας εσκοτίσατε τας διανοίας των ανθρώπων και τους αφηρέσατε το μέσον, με το οποίον σαν με άλλο κλειδί θα ωδηγούντο εις την γνώσιν του πραγματικού δρόμου της σωτηρίας. Έτσι δε και σείς δεν εμβήκατε εις τον δρόμον αυτόν, που θα σας έφερεν εις τον Χριστόν και εις την βασιλείαν του, αλλά και εκείνους, που ήθελαν και προσεπάθουν να έμβουν, τους ημποδίσατε.

53 Ενώ δε ο Ιησούς έλεγε προς αυτούς ταύτα, ήρχισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να εξοργίζωνται πικρώς και εμπαθώς εναντίον του και να του ζητούν αμέσως και εκ του προχείρου απαντήσεις διά πολλά ζητήματα του νόμου.

54 Και με τα ερωτήματα και τα ζητήματα αυτά τον παρεμόνευαν και εζήτουν να αρπάσουν με δόλον από το στόμα του κάτι μη σύμφωνον προς τον νόμον, διά να διατυπώσουν κατηγορίαν εναντίον του.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 1 – 1

1 Εν τώ μεταξύ δέ, όταν έλεγεν ο Ιησούς τους λόγους αυτούς, εσυνήχθησαν πλήθος πολύ λαού τόσον, ώστε επατούντο οι άνθρωποι μεταξύ των. Και ήρχισε τότε να ομιλή πρώτον προς τους μαθητάς του και να τους λέγη· Προσέχετε τον εαυτόν σας από το κακόν και μολυσματικόν προζύμιον των Φαρισαίων, δηλαδή από την υποκρισίαν των, η οποία κάτω από το φαινόμενον της αληθείας και αρετής υποκρύπτει την πλάνην και διαφθοράν.