Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 2 Μαρτίου 2023

92

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 7 – 11 – 7 Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν ζητείτε, και ευρήσετε κρούετε, και ανοιγήσεται υμίν.

8 πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται.

9 η τις εστιν εξ υμών άνθρωπος, ον εάν αιτήση ο υιός αυτού άρτον, μη λίθον επιδώσει αυτώ; 10 και εάν ιχθύν αιτήση, μη όφιν επιδώσει αυτώ ;

11 ει ουν υμείς, πονηροί όντες, οίδατε δόματα αγαθά διδόναι τοις τέκνοις υμών, πόσω μάλλον ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς δώσει αγαθά τοις αιτούσιν αυτόν ;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 7 – 11

7 Όσον δε αφορά εις τας ιδικάς σας ελλείψεις και ελαττώματα, να ζητήτε από τον Θεόν και θα δοθή εις σας αυτό, που ζητείτε, αρκεί να μη είναι άτοπον η επιβλαβές εις σας. Γυρεύετε να εύρετε το ζητούμενον και θα το εύρετε, εφ’ όσον σας είναι ωφέλιμον.

8 Διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού, λαμβάνει. και καθένας που γυρεύει, ευρίσκει. και εις καθένα που κτυπά την θύραν της θείας προστασίας, θα ανοιχθή αύτη.

9 και δια να πεισθήτε περί τούτου σας ερωτώ : Ποίος άνθρωπος από σας, που θα του ζητήση ο υιός του άρτον, είναι δυνατόν να του δώση λίθον αντί άρτου; 10 και εάν του ζητήση ψάρι, μήπως θα του δώση φίδι αντί ψαριού ;

11 Εάν λοιπόν σεις, καίτοι είσθε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικόν αμάρτημα, γνωρίζετε να δίδετε ωφέλιμα πράγματα εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο ουράνιος, που είναι γεμάτος αγαθότητα, θα δώση καλά και ωφέλιμα εις εκείνους, που του ζητούν ;