Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 18 Αυγούστου 2022

259

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 43 – 46 – 43 διά τούτο λέγω υμίν ότι αρθήσεται αφ υμών η βασιλεία τού Θεού καί δοθήσεται έθνει ποιούντι τούς καρπούς αυτής …

44 καί ο πεσών επί τόν λίθον τούτον συνθλασθήσεται εφ όν δ άν πέση λικμήσει αυτόν. 45 καί ακούσαντες οι αρχιερείς καί οι Φαρισαίοι τάς παραβολάς αυτού έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει

46 καί ζητούντες αυτόν κρατήσαι εφοβήθησαν τούς όχλους, επειδή ως προφήτην αυτόν είχον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 43 – 46

43 Διά τούτο σάς λέγω, ότι θά αφαιρεθή από σάς η βασιλεία καί η ιδιαιτέρα προστασία τού Θεού καί θά δοθή εις έθνος, τό οποίον θά παράγη τά αγαθά έργα, πού είναι οι καρποί τής βασιλείας αυτής.

44 Καί εκείνος, πού θά πέση μέ εχθρικάς διαθέσεις επάνω εις τόν λίθον αυτόν τόν ακρογωνιαίον, θά τσακισθή εκείνον δέ επί τού οποίου θά πέση βαρύς ο λίθος αυτός, θά τόν κάμη θρύμματα καί θά τόν σκορπίση σάν σκόνην. Όλεθρος δηλαδή καί αφανισμός επιφυλάσσεται εις εκείνον, πού θά πολεμήση τόν Χριστόν καί θά αντικρύση τήν οργήν του.

45 Καί όταν ήκουσαν οι αρχιερείς καί οι Φαρισαίοι τάς παραβολάς του εκατάλαβαν, ότι δι αυτούς ομιλεί. 46 Καί εζητούσαν νά τόν συλλάβουν, αλλ εφοβήθησαν τά πλήθη τού λαού, επειδή ως προφήτην τόν εθεώρει καί τόν ετίμα ο λαός.