Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 17 Αυγούστου 2023

710

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 13 – 28 – 13 ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.

14 και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσι, και τότε ήξει το τέλος. 15 Όταν ούν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως το ῥηθέν διά Δανιήλ του προφήτου εστώς εν τόπω αγίω – ο αναγινώσκων νοείτω – 16 τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη,

17 ο επί του δώματος μη καταβαινέτω άραι τα εκ της οικίας αυτού, 18 και ο εν τώ αγρώ μη επιστρεψάτω οπίσω άραι τα ιμάτια αυτού. 19 ουαί δε ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις ταις ημέραις. 20 προσεύχεσθε δε ίνα μη γένηται η φυγή υμών χειμώνος μηδέ σαββάτω.

21 έσται γάρ τότε θλίψις μεγάλη, οία ου γέγονεν απ’ αρχής κόσμου έως του νύν ουδ’ ου μη γένηται. 22 και ει μη εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι, ουκ αν εσώθη πάσα σάρξ· διά δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ημέραι εκείναι.

23 τότε εάν τις υμίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός η ώδε, μη πιστεύσητε· 24 εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. 25 ιδού προείρηκα υμίν.

26 εάν ούν είπωσιν υμίν, ιδού εν τη ερήμω εστί, μη εξέλθητε, ιδού εν τοις ταμείοις, μη πιστεύσητε· 27 ώσπερ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου· 28 όπου γάρ εάν η το πτώμα, εκεί συναχθήσονται οι αετοί.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 13 – 28

13 Εκείνος δε που θα δείξη υπομονήν μέχρι τέλους των δοκιμασιών αυτών, αυτός και μόνον θα σωθή. 14 Και θα κηρυχθή το ευαγγέλιον αύτό της βασιλείας εις όλην την οικουμένην, διά να είναι το κήρυγμα τούτο έλεγχος δι’ όλα τα έθνη, όσα δεν θα πιστεύσουν, ώστε να μη δύνανται να προφασισθούν, ότι δεν προσεφέρθη και εις αυτούς το ευαγγέλιον.Και τότε θα έλθη το τέλος του κόσμου, του οποίου εικών και προτύπωσις θα είναι το επικείμενον τέλος των Ιεροσολύμων.

15 Αλλά το τέλος του κόσμου θα βραδύνη ακόμη.Η εικών όμως και η προτύπωσις του τέλους αυτού, δηλαδή η καταστροφή των Ιεροσολύμων, πλησιάζει.Σας δίδω λοιπόν τα σημεία, που θα προαναγγέλλουν τον σύντομον ερχομόν της καταστροφής αυτής. Θα ίδητε πρώτον το μισητόν και βέβηλον σίχαμα, που θα προκαλέση την ερήμωσιν και την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, και το οποίον ελέχθη προφητικώς διά του προφήτου Δανιήλ, να στέκεται εις άγιον τόπον. Κάθε αναγνώστης άς το νοιώση και άς λάβη τα μέτρα του.Άς εννοήση, ότι το σίχαμα αυτό θα είναι πρώτον μέν οι ζηλωταί και οι ξιφοφόροι, που θα καταλάβουν το ιερόν και θα το βεβηλώσουν με τας δολοφονίας των και τα άλλα κακουργήματά των, ύστερα δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα, που θα έλθουν να συμπληρώσουν την βεβήλωσιν αυτήν.

16 Όταν λοιπόν θα ίδητε την βεβήλωσιν αυτήν του ιερού να αρχίζη, τότε εκείνοι που θα κατοικούν εις τας πόλεις της Ιουδαίας, άς φεύγουν εις τα βουνά διά να κρυβούν εκεί. 17 Και εκείνος που είναι επάνω εις το ηλιακωτόν του σπιτιού, άς μη καταβή διά να πάρη από το σπίτι του τα πράγματά του, αλλ’ άς φύγη το ταχύτερον. 18 Και εκείνος που με μόνον το υποκάμισον εργάζεται εις το χωράφι, άς μη γυρίση οπίσω διά να πάρη και τα εξωτερικά του ενδύματα.

19 Αλλοίμονον δε εις τας εγκύους και εις εκείνας, που θα θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τας ημέρας εκείνας, διότι θα είναι πολύ δύσκολον εις αυτάς και να τρέξουν διά να σωθούν, αλλά και να εύρουν τα απαραίτητα διά τον στηριγμόν του οργανισμού των. 20 Κάνετε δε την προσευχήν σας να μη γίνη η φυγή σας εις χειμωνιάτικην κακοκαιρίαν, η οποία θα σας γίνεται εμπόδιον εις την φυγήν· ούτε να συμπέση η φυγή εις ημέραν Σαββάτου, που απαγορεύεται να βαδίσετε δρόμον μακρυνόν.

21 Πρέπει δε εις την φυγήν σας να μη εμποδίζεσθε από τίποτε. Διότι τότε θα είναι θλίψις μεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχήν του κόσμου έως τώρα, ούτε θα γίνη ποτέ παρομοία.

22 Και αν δεν ωλιγόστευεν ο αριθμός των ημερών εκείνων, δεν θα εσώζετο κανείς άνθρωπος.Αλλά διά τους εκλεκτούς, διά τους οποίους ο Θεός θα προνοήση να μη ταλαιπωρηθούν πολύ, θα ολιγοστεύσουν αι ημέραι εκείναι. 23 Τότε, εάν σας είπη κανείς· Νά, εδώ είναι ο Χριστός η εδώ, μη πιστεύσητε.

24 Διότι θα αναφανούν ψευδομεσσίαι και ψευδοπροφήται και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά, ώστε να πλανήσουν, εάν θα είναι δυνατόν, και αυτούς τους εκλεκτούς. 25 Ιδού σας τα προείπα, ώστε να μη χωρή δικαιολογία διά την τυχόν αποπλάνησίν σας.

26 Εάν λοιπόν σας είπουν· Ιδού εις την έρημον είναι ο Μεσσίας, μη βγήτε εις συνάντησίν του.Εάν πάλιν σας είπουν, ιδού ο Χριστός είναι μέσα εις τα ιδιαίτερα δωμάτια, μη πιστεύσητε.

27 Διότι ούτε κρυμμένος εις δωμάτια, ούτε εις μέρος ερημικόν θα παρουσιασθή ο Μεσσίας, αλλά καθώς η αστραπή βγαίνει από το ανατολικόν σημείον του ορίζοντος και φαίνεται αμέσως έως το αντίθετον δυτικόν σημείον, έτσι θα γίνη και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.Θα γίνη αμέσως παντού και εις όλους αισθητή.

28 Διότι εκεί όπου είναι το νεκρόν πτώμα, εκεί θα μαζευθούν και οι αετοί διά να χορτασθούν από αυτό.Με άλλα λόγια.Όταν η σαπίλα του κόσμου φθάση εις το απροχώρητον, τότε θα έλθη άφευκτος και εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσις και τιμωρία.