Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Ιουνίου 2022

174

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 27 – 32 – 27 Ηκούσατε ότι ερρέθη τοίς αρχαίοις, Ου μοιχεύσεις.

28 εγώ δέ λέγω υμίν ότι πάς ο βλέπων γυναίκα πρός τό επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τή καρδία αυτού.

29 ει δέ ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν καί βάλε από σού συμφέρει γάρ σοι ίνα απόληται έν τών μελών σου καί μή όλον τό σώμά σου βληθή εις γέενναν.

30 καί ει η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτήν καί βάλε από σού συμφέρει γάρ σοι ίνα απόληται έν τών μελών σου καί μή όλον τό σώμά σου βληθή εις γέενναν.

31 Ερρέθη δέ Ός άν απολύση τήν γυναίκα αυτού, δότω αυτή αποστάσιον. 32 εγώ δέ λέγω υμίν ότι ός άν απολύση τήν γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοιχάσθαι, καί ός εάν απολελυμένην γαμήση μοιχάται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 27 – 32

27 Ηκούσατε ότι ελέχθη εις τούς αρχαίους νά μή μοιχεύσης.Καί οι γραμματείς περιορίζουν τήν εντολήν αυτήν μόνον εις τό αμάρτημα μέ ύπανδρον γυναίκα.

28 Αλλ εγώ σάς λέγω, ότι καθένας πού βλέπει οιανδήποτε γυναίκα διά νά τήν επιθυμήση πρός αμαρτίαν, ήδη μέ τήν εμπαθή αυτήν ματιάν εμοίχευσεν αυτήν μέσα εις τήν καρδίαν του καί ημάρτησε μέ τήν πρόθεσιν καί προαίρεσίν του.

29 Εάν δέ πρόσωπον χρήσιμον καί προσφιλές εις σέ σάν τό δεξιόν σου μάτι σού γίνεται αφορμή εμπαθούς επιθυμίας καί αμαρτίας, χωρίσου οριστικώς από αυτό, καί πέταξέ το μακρυά από σέ, όπως θά έκανες καί μέ τό μάτι σου, εάν θά εκινδύνευε νά πάθη από αυτό τό όλον σώμα σου διότι συμφέρει νά χαθή εν από τά μέλη σου καί νά μή ριφθή όλον τό σώμα σου εις τό πύρ τής κολάσεως.Σέ συμφέρει νά στερηθής τήν φιλίαν καί χρησιμότητα τού προσώπου αυτού καί νά μή ριφθής μαζί μέ εκείνο εις τό πύρ τής κολάσεως.

30 Καί εάν πρόσωπον πού σού είναι χρήσιμον σάν τήν δεξιάν σου χείρα σέ σκανδαλίζη, κόψε τελείως τήν χείρα σου αυτήν καί πέταξέ την μακρυά από σέ διότι σέ συμφέρει νά χαθή ένα από τά μέλη σου καί νά στερηθής τάς υπηρεσίας τού φίλου σου, πού σού είναι χρησιμώτατος, καί νά μή ριφθής μαζί μέ εκείνον εις τό πύρ τής κολάσεως.

31 Ελέχθη ακόμη εκείνος πού θά χωρίση καί θά διώξη τήν γυναίκα του, άς τής δώση έγγραφον διαζυγίου.

32 Εγώ όμως σάς λέγω, ότι εκείνος πού θά διώξη τήν γυναίκα του, χωρίς νά υπάρχη αιτία μοιχείας, συντελεί εις τό νά γίνη αύτη μοιχαλίς, εάν συζευχθή άλλον.Καί εκείνος πού θά νυμφευθή διεζευγμένην γυναίκα, γίνεται μοιχός.