Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Δεκεμβρίου 2021

692

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 10 – 15 – 10 καί τόν λόγον εκράτησαν, πρός εαυτούς συζητούντες τί εστι τό εκ νεκρών αναστήναι.

11 καί επηρώτων αυτόν λέγοντες, ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι Ηλίαν δεί ελθείν πρώτον.

12 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς Ηλίας μέν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα καί πώς γέγραπται επί τόν υιόν τού ανθρώπου ίνα πολλά πάθη καί εξουδενωθή;

13 αλλά λέγω υμίν ότι καί Ηλίας ελήλυθε, καί εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν, καθώς γέγραπται επ αυτόν.

14 Καί ελθών πρός τούς μαθητάς είδεν όχλον πολύν περί αυτούς, καί γραμματείς συζητούντας αυτοίς.

15 καί ευθέως πάς ο όχλος ιδόντες αυτόν εξεθαμβήθησαν, καί προστρέχοντες ησπάζοντο αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 10 – 15

10 Καί εκράτησαν τόν περί Μεταμορφώσεως λόγον μυστικόν, συνεζήτουν δέ μεταξύ τους, τί σημασίαν έχει τό νά αναστή εκ νεκρών ο Ιησούς, ο οποίος ως Μεσσίας δέν ήτο κατώτερος προσώπων, πού δέν είδαν θάνατον ως ο Ενώχ καί ο Ηλίας καί συνεπώς ούτε αυτός θά έπρεπε νά αποθάνη.

11 Καί τόν ηρώτων καί έλεγον ο Ηλίας ήλθεν εις τό όρος καί αφού σέ εχαιρέτισεν, έφυγε πάλιν. Διατί λοιπόν λέγουν οι γραμματείς, ότι πρό τής ελεύσεως τού Μεσσίου πρέπει νά έλθη πρώτον ο Ηλίας;

12 Αυτός δέ απεκρίθη καί τούς είπε Σύμφωνα μέ τάς προφητείας ο Ηλίας, αφού έλθη πρό τής ελεύσεως τού Μεσσίου, θά αποκαταστήση όλας τάς σχέσεις τών ανθρώπων, καί θά συμφιλιώση αυτούς καί μεταξύ τους καί μέ τόν Θεόν. Καί τού Ηλία μέν αυτή είναι η αποστολή. Διά δέ τόν υιόν τού ανθρώπου πώς έχει γραφή καί προφητευθή εις τάς Αγίας Γραφάς; Έχει προφητευθή, ότι θά πάθη πολλά καί θά εξευτελισθή.

13 Αλλά σάς λέγω, ότι όχι μόνον ο Μεσσίας, αλλά καί ο Ηλίας έχει έλθει. Ήλθεν ο κατά πάντα όμοιος πρός τόν Ηλίαν προφήτης Ιωάννης ο πρόδρομος καί βαπτιστής. Καί τού έκαμαν οι Ιουδαίοι όσα ηθέλησαν, σύμφωνα δέ μέ όσα έχουν γραφή δι αυτόν. Έτσι καί ο υιός τού ανθρώπου, ο Μεσσίας, μέλλει νά πάθη από αυτούς.

14 Καί όταν ήλθε πλησίον τών μαθητών, είδε γύρω από αυτούς πολύν λαόν καί γραμματείς νά συζητούν μαζί τους.

15 Καί αμέσως όλος ο λαός όταν τόν είδεν, εθαμβώθη από τήν χαράν του καί τρέχοντες πρός αυτόν τόν εχαιρέτων.