Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 15 Ιουνίου 2023

1672

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 23 – 27 – 23 Και εμβάντι αυτώ εις το πλοίον ηκολούθησαν αυτώ οι μαθηταί αυτού.

24 και ιδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθαι υπό των κυμάτων· αυτός δε εκάθευδε.

25 και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ήγειραν αυτόν λέγοντες· Κύριε, σώσον ημάς, απολλύμεθα.

26 και λέγει αυτοίς· Τι δειλοί εστε, ολιγόπιστοι; τότε εγερθείς επετίμησε τοις ανέμοις και τη θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη.

27 οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες· Ποταπός εστιν ούτος, ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούουσιν αυτώ;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 23 – 27

23 Και όταν αυτός εμβήκεν εις το πλοίον, τον ηκολούθησαν οι μαθηταί του.

24 Και ιδού έγινε τρικυμία μεγάλη εις την θάλασσαν, η οποία έσειεν από το βάθος τα νερά της μέχρι σημείου, ώστε το πλοίον να σκεπάζεται από τα κύματα· αυτός δε εκοιμάτο.

25 Και αφού ήλθαν κοντά του οι μαθηταί του, τον εξύπνησαν λέγοντες· Κύριε, σώσε μας· χανόμεθα.

26 Και λέγει εις αυτούς· Διατί είσθε δειλοί, ω ολιγόπιστοι; Τότε, αφού εσηκώθη όρθιος, διέταξε με αυστηρότητα τους ανέμους και την θάλασσαν, και έγινεν αμέσως μεγάλη γαλήνη.

27 Οι άνθρωποι δε, όσοι είδαν και όσοι ήκουσαν το θαύμα, εθαύμασαν λέγοντες· Τι άνθρωπος είναι αυτός; Είναι πολύ μεγαλύτερος από ο,τι τον εθεωρούσαμεν έως τώρα, διότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούουν εις αυτόν.