Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Ιουλίου 2022

404

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 46 – 50 – 46 Έτι δέ αυτού λαλούντος τοίς όχλοις ιδού η μήτηρ καί οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω, ζητούντες λαλήσαι αυτώ.

47 είπεν δέ τις αυτώ Ιδού η μήτηρ σου καί οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ζητούντές σε ιδείν. 48 ο δέ αποκριθείς είπε τώ λέγοντι αυτώ Τίς εστιν η μήτηρ μου, καί τίνες εισίν οι αδελφοί μου;

49 καί εκτείνας τήν χείρα αυτού επί τούς μαθητάς αυτού έφη Ιδού η μήτηρ μου καί οι αδελφοί μου

50 όστις γάρ άν ποιήση τό θέλημα τού πατρός μου τού εν ουρανοίς αυτός μου αδελφός καί αδελφή καί μήτηρ εστίν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 1 – 3

1 Εν δέ τή ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς τής οικίας εκάθητο παρά τήν θάλασσαν 2 καί συνήχθησαν πρός αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλοίον εμβάντα καθήσθαι, καί πάς ο όχλος επί τόν αιγιαλόν ειστήκει. 3 καί ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 46 – 50

46 Ενώ δέ αυτός ωμίλει πρός τά πλήθη τού λαού, ιδού η μητέρα του καί οι νομιζόμενοι αδελφοί του εστέκοντο έξω καί εζητούσαν νά τού ομιλήσουν. 47 Είπε δέ κάποιος πρός αυτόν Νά, η μητέρα σου καί οι αδελφοί σου στέκουν έξω καί ζητούν νά σού ομιλήσουν.

48 Ο δέ Κύριος απεκρίθη καί είπεν εις εκείνον, πού τού είπε τούτο Ποία είναι η μητέρα μου καί ποίοι είναι οι αδελφοί μου;

49 Καί αφού ήπλωσε τήν χείρα του επάνω εις τούς μαθητάς του, είπε Ιδού η μητέρα μου καί οι αδελφοί μου.Είναι αυτοί, καίτοι δέν έχω σαρκικήν συγγένειαν πρός τούτους. 50 Διότι εκείνος, πού θά κάμη τό θέλημα τού Πατρός μου, πού είναι εις τούς ουρανούς, αυτός είναι αδελφός μου καί αδελφή μου καί μητέρα μου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 1 – 3

1 Κατά τήν ημέραν δέ εκείνην εβγήκεν ο Ιησούς από τό σπίτι, εις τό οποίο εφιλοξενείτο, καί εκάθησε πλησίον τής θαλάσσης.

2 Καί εμαζεύθησαν πλησίον του πλήθη πολλά λαού, ώστε αυτός ηναγκάσθη νά έμβη εις πλοίον καί νά καθήση εις αυτό, καί όλος ο λαός εστέκετο εις τήν αμμουδιάν τής παραλίας. 3 Καί είπεν εις αυτούς πολλά διά παραβολών λέγων