Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2023

164

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 10 – 15 – 10 και τον λόγον εκράτησαν, προς εαυτούς συζητούντες τί εστι το εκ νεκρών αναστήναι.

11 και επηρώτων αυτόν λέγοντες, ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι Ηλίαν δεί ελθείν πρώτον. 12 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· Ηλίας μέν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα· και πως γέγραπται επί τον υιόν του ανθρώπου ίνα πολλά πάθη και εξουδενωθή;

13 αλλά λέγω υμίν ότι και Ηλίας ελήλυθε, και εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν, καθώς γέγραπται επ’ αυτόν. 14 Και ελθών προς τους μαθητάς είδεν όχλον πολύν περί αυτούς, και γραμματείς συζητούντας αυτοίς. 15 και ευθέως πάς ο όχλος ιδόντες αυτόν εξεθαμβήθησαν, και προστρέχοντες ησπάζοντο αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 10 – 15

10 και τον λόγον εκράτησαν, προς εαυτούς συζητούντες τί εστι το εκ νεκρών αναστήναι. 11 και επηρώτων αυτόν λέγοντες, ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι Ηλίαν δεί ελθείν πρώτον. 12 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· Ηλίας μέν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα· και πως γέγραπται επί τον υιόν του ανθρώπου ίνα πολλά πάθη και εξουδενωθή;

13 αλλά λέγω υμίν ότι και Ηλίας ελήλυθε, και εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν, καθώς γέγραπται επ’ αυτόν. 14 Και ελθών προς τους μαθητάς είδεν όχλον πολύν περί αυτούς, και γραμματείς συζητούντας αυτοίς. 15 και ευθέως πάς ο όχλος ιδόντες αυτόν εξεθαμβήθησαν, και προστρέχοντες ησπάζοντο αυτόν.