Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 13 Μαΐου 2021

982

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 24 – 30 – 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τόν λόγον μου ακούων καί πιστεύων τώ πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, καί εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ τού θανάτου εις τήν ζωήν.

25 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι έρχεται ώρα, καί νύν εστιν, ότε οι νεκροί ακούσονται τής φωνής τού υιού τού Θεού, καί οι ακούσαντες ζήσονται

26 ώσπερ γάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτώ, ούτως έδωκε καί τώ υιώ ζωήν έχειν εν εαυτώ

27 καί εξουσίαν έδωκεν αυτώ καί κρίσιν ποιείν, ότι υιός ανθρώπου εστί.

28 μή θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα εν ή πάντες οι εν τοίς μνημείοις ακούσονται τής φωνής αυτού,

29 καί εκπορεύσονται οι τά αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δέ τά φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως.

30 ου δύναμαι εγώ ποιείν απ εμαυτού ουδέν. καθώς ακούω κρίνω, καί η κρίσις η εμή δικαία εστίν ότι ου ζητώ τό θέλημα τό εμόν, αλλά τό θέλημα τού πέμψαντός με πατρός.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 24 – 30

24 Ναί· ο Πατήρ παρεχώρησεν εις τόν Υιόν εξουσίαν νά δίδη ζωήν. Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι εκείνος, πού ακούει καί εγκολπώνεται τήν διδασκαλίαν μου καί πιστεύει εις τόν Πατέρα μου, ο οποίος μέ έστειλεν εις τόν κόσμον, έχει από αυτής τής στιγμής πού επίστευσε, ζωήν αιώνιον καί δέν θά υποβληθή αυτός εις δίκην καί εις κρίσιν, αλλ έχει ήδη μεταβή από τόν πνευματικόν τής αμαρτίας θάνατον εις τήν αθάνατον καί αιωνίαν ζωήν.

25 Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι έρχεται ώρα, καί η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι ένεκα τής αμαρτίας νεκροί πνευματικώς άνθρωποι θά ακούσουν τήν διδασκαλίαν τού Υιού τού Θεού, πού ως άλλη φωνή προσκλήσεως θά απευθυνθή πρός αυτούς, καί όσοι θά ακούσουν μέ πρόθυμα τά αυτιά τής ψυχής των τήν φωνήν αυτήν, καί θά εγκολπωθούν τά όσα αύτη διδάσκει καί παραγγέλλει, θά ζήσουν τήν αιωνίαν ζωήν.

26 Θά ζήσουν δέ, διότι ο Υιός, εις τήν φωνήν καί διδασκαλίαν τού οποίου υπακούουν, είναι πηγή ζωής. Πράγματι. Καθώς ο Πατήρ έχει ζωήν μέσα του καί είναι ζωή από τόν εαυτόν του, έτσι έδωκε καί εις τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν του νά έχη μέσα του ζωήν καί νά μεταδίδη αυτήν καί εις τούς άλλους.

27 Καί έδωκεν ακόμη εις αυτόν εξουσίαν νά δικάζη καί νά ενεργή ως Κριτής, διότι είναι ο Μεσσίας, πού έγινεν άνθρωπος καί εξωμοιώθη πρός εκείνους, τών οποίων είναι Κριτής.

28 Μή εκπλήττεσθε δι αυτό, πού σάς είπα. Θά συμβούν πολύ θαυμαστότερα από αυτό. Διότι έρχεται ώρα, κατά τήν οποίαν όλοι οι πεθαμένοι, πού θά ευρίσκωνται έως τότε εις τά μνήματα, θά ακούσουν τήν φωνήν τού Υιού τού Θεού, πού θά τούς διατάσση νά αναστηθούν.

29 Καί θά βγούν όλοι από τά μνήματα, καί όσοι μέν έπραξαν κατά τόν επίγειον βίον τους τά αγαθά, θά αναστηθούν διά νά απολαύσουν ζωήν αιώνιον καί μακαρίαν, εκείνοι δέ πού έπραξαν τά κακά, θά αναστηθούν διά νά δικασθούν καί κατακριθούν.

30 Θά δικασθούν δέ από εμέ μέ πάσαν δικαιοσύνην. Διότι εγώ καί τώρα καί πάντοτε δέν δύναμαι νά πράττω τίποτε από τόν εαυτόν μου, τό οποίον νά μή θέλη καί ο Πατήρ μου. Καθώς ακούω από τόν Πατέρα, κρίνω σύμφωνα πρός ό,τι ο Πατήρ πρός εμέ τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν του λέγει καί η κρίσις μου λοιπόν είναι δικαία διότι δέν ζητώ νά στήσω τό θέλημά μου, αλλά τό θέλημα τού Πατρός μου, ο οποίος μέ έστειλεν εις τόν κόσμον καί ο οποίος είναι εις όλα δίκαιος.