Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου 2023

2390

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 7 – 11 – 7 Ήκουσε δε Ηρώδης ο τετράρχης τα γενόμενα υπ’ αυτού πάντα, και διηπόρει διά το λέγεσθαι υπό τινων ότι Ιωάννης ηγήγερται εκ των νεκρών…

8 υπό τινων δε ότι Ηλίας εφάνη, άλλων δε ότι προφήτης τις των αρχαίων ανέστη.

9 και είπεν Ηρώδης· Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα· τις δε εστιν ούτος περί ου εγώ ακούω τοιαύτα; και εζήτει ιδείν αυτόν.

10 Και υποστρέψαντες οι απόστολοι διηγήσαντο αυτώ όσα εποίησαν. και παραλαβών αυτούς υπεχώρησε κατ’ ιδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαιδά.

11 οι δε όχλοι γνόντες ηκολούθησαν αυτώ, και δεξάμενος αυτούς ελάλει αυτοίς περί της βασιλείας του Θεού, και τους χρείαν έχοντας θεραπείας ιάσατο.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 7 – 11

7 Ήκουσε δε ο τετράρχης Ηρώδης όλα τα θαυμαστά, που εγίνοντο υπ’ αυτού, και ευρίσκετο εις μεγάλην απορίαν, διότι ελέγετο από μερικούς, ότι ο Ιωάννης ανεστήθη εκ νεκρών και αυτός ετέλει τα θαύματα.

8 Από μερικούς δε άλλους, που εσύγχυζαν τον Ιησούν με τους άλλους προφήτας, ελέγετο, ότι ο Ηλίας, ο οποίος δεν είχεν αποθάνει, αλλ’ είχεν αναληφθή, ενεφανίσθη πάλιν· από άλλους δε ελέγετο, ότι κάποιος προφήτης από τους παλαιούς ανεστήθη.

9 Και είπεν ο Ηρώδης· τον Ιωάννην τον απεκεφάλισα εγώ και απηλλάγην οριστικώς από αυτόν. Ποίος όμως να είναι αυτός, διά τον οποίον εγώ ακούω, ότι ενεργεί τέτοια παράδοξα έργα; Και εζήτει να ίδη τον Ιησούν.

10 Και όταν επέστρεψαν από την περιοδείαν των οι Απόστολοι, του διηγήθησαν όσα έκαμαν. Και αφού τους επήρε μαζί του, απεσύρθη ιδιαίτερως με αυτούς εις κάποιο μέρος έρημον, που ήτο πλησίον μιάς πόλεως, η οποία εκαλείτο Βηθσαιδά.

11 Τα πλήθη όμως του λαού, μόλις το έμαθαν, τον ηκολούθησαν. Και εκείνος αφού τους εδέχθη με καλωσύνην, ωμίλει προς αυτούς περί της βασιλείας του Θεού και ιάτρευεν εκείνους, που είχον ανάγκην θεραπείας.