Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Μαΐου 2022

519

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 40 – 44 – 40 τούτο δέ εστι τό θέλημα τού πέμψαντός με, ίνα πάς ο θεωρών τόν υιόν καί πιστεύων εις αυτόν έχη ζωήν αιώνιον, καί αναστήσω αυτόν εγώ τή εσχάτη ημέρα.

41 Εγόγγυζον ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, εγώ ειμι ο άρτος ο καταβάς εκ τού ουρανού,

42 καί έλεγον Ουχ ούτός εστιν Ιησούς ο υιός Ιωσήφ, ού ημείς οίδαμεν τόν πατέρα καί τήν μητέρα; πώς ούν λέγει ούτος ότι εκ τού ουρανού καταβέβηκα;

43 απεκρίθη ούν ο Ιησούς καί είπεν αυτοίς Μή γογγύζετε μετ αλλήλων.

44 ουδείς δύναται ελθείν πρός με, εάν μή ο πατήρ ο πέμψας με ελκύση αυτόν, καί εγώ αναστήσω αυτόν εν τή εσχάτη ημέρα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 40 – 44

40 Ναί, θά τούς αναστήσω. Διότι τούτο είναι τό θέλημα εκείνου, πού μέ απέστειλεν εις τόν κόσμον, καθένας, πού έχει τά μάτια τής ψυχής καθαρά καί βλέπει μέ αυτά τόν Υιόν καί πιστεύει εις αυτόν, νά έχη ήδη από τόν παρόντα βίον ζωήν αιώνιον. Καί ωρισμένως εγώ θά αναστήσω αυτόν ένδοξον κατά τήν εσχάτην τής Κρίσεως ημέραν.

41 Εγόγγυζον λοιπόν εναντίον του καί μέ πολλήν δυσμένειαν τόν επέκριναν οι Ιουδαίοι, διότι είπεν, ότι εγώ είμαι ο άρτος, πού κατέβηκα από τόν ουρανόν καί συνεπώς δέν εγεννήθην, όπως γεννώνται όλοι οι άλλοι άνθρωποι.

42 Καί έλεγαν Δέν είναι αυτός ο Ιησούς, ο υιός τού Ιωσή. Δέν είναι αυτός, τού οποίου ημείς γνωρίζομεν τόν πατέρα καί τήν μητέρα; Πώς λοιπόν λέγει αυτός, πού τόν ξεύρομεν τόσον καλά, ότι έχω καταβή από τόν ουρανόν;

43 Κατόπιν λοιπόν τού γογγυσμού καί τών επικρίσεων αυτών απεκρίθη ο Ιησούς καί είπεν εις αυτούς Μή αγανακτήτε καί μή μέ επικρίνετε μεταξύ σας.

44 Ο γογγυσμός σας αυτός προέρχεται από τήν απιστίαν σας. Καί απιστείτε, διότι ο Πατήρ μου σάς εύρεν αναξίους νά σάς τραβήξη πρός εμέ. Κανείς δέν ημπορεί νά έλθη πρός εμέ μέ πίστιν εις τήν θείαν προέλευσιν καί αποστολήν μου, εάν ο Πατήρ, πού μέ έστειλεν εις τόν κόσμον, δέν μεταβάλει τό εσωτερικόν του καί δέν τόν ελκύση διά τής θείας του δυνάμεως. Καί εγώ, όταν ούτος ελκυσθή πρός εμέ, θά φέρω εις πέρας τό έργον τής σωτηρίας του καί θά τόν αναστήσω κατά τήν εσχάτην ημέραν τής Κρίσεως.