Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Ιανουαρίου 2023

100

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 39 – 42 – 39 Εζήτουν ουν πάλιν πιάσαι αυτόν και εξήλθεν εκ της χειρός αυτών.

40 και απήλθε πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου ην Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων, και έμεινεν εκεί.

41 και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι Ιωάννης μεν σημείον εποίησεν ουδέν, πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου, αληθή ην.

42 και πολλοί επίστευσαν εις αυτόν εκεί.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 39 – 42

39 Ύστερα λοιπόν από τους λόγους του αυτούς εζήτουν και πάλιν να τον συλλάβουν δια να τον καταδικάσουν και τον θανατώσουν, αλλ εξέφυγεν από τας χείρας των.

40 και επήγε πάλιν πέραν από τον Ιορδάνην εις την Περαίαν, εις τον τόπον, όπου εβάπτιζε κατά τας πρώτας ημέρας της δημοσίας του εμφανίσεως ο Ιωάννης, και έμεινεν εκεί.

41 και πολλοί ήλθον προς αυτόν και όταν ήκουσαν την διδασκαλίαν του και είδαν τα θαύματά του, έλεγον, ότι ο Ιωάννης δεν έκαμε μεν κανένα θαύμα, όλα όμως όσα είπεν ο Ιωάννης δι αυτόν, απεδείχθη τώρα ότι ήσαν αληθή.

42 και επίστευσαν εκεί πολλοί εις αυτόν.