Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 10 Μαρτίου 2022

321

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 7 – 11 – 7 Αιτείτε, καί δοθήσεται υμίν ζητείτε, καί ευρήσετε κρούετε, καί ανοιγήσεται υμίν.

8 πάς γάρ ο αιτών λαμβάνει καί ο ζητών ευρίσκει καί τώ κρούοντι ανοιγήσεται.

9 ή τίς εστιν εξ υμών άνθρωπος, όν εάν αιτήση ο υιός αυτού άρτον, μή λίθον επιδώσει αυτώ;

10 καί εάν ιχθύν αιτήση, μή όφιν επιδώσει αυτώ;

11 ει ούν υμείς, πονηροί όντες, οίδατε δόματα αγαθά διδόναι τοίς τέκνοις υμών, πόσω μάλλον ο πατήρ υμών ο εν τοίς ουρανοίς δώσει αγαθά τοίς αιτούσιν αυτόν;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 7 – 11

7 Όσον δέ αφορά εις τάς ιδικάς σας ελλείψεις καί ελαττώματα, νά ζητήτε από τόν Θεόν καί θά δοθή εις σάς αυτό, πού ζητείτε, αρκεί νά μή είναι άτοπον ή επιβλαβές εις σάς.Γυρεύετε νά εύρετε τό ζητούμενον καί θά τό εύρετε, εφ’ όσον σάς είναι ωφέλιμον.

8 Διότι καθένας πού ζητεί παρά τού Θεού, λαμβάνει.Καί καθένας πού γυρεύει, ευρίσκει.Καί εις καθένα πού κτυπά τήν θύραν τής θείας προστασίας, θά ανοιχθή αύτη.

9 Καί διά νά πεισθήτε περί τούτου σάς ερωτώ: Ποίος άνθρωπος από σάς, πού θά τού ζητήση ο υιός του άρτον, είναι δυνατόν νά τού δώση λίθον αντί άρτου;

10 Καί εάν τού ζητήση ψάρι, μήπως θά τού δώση φίδι αντί ψαριού;

11 Εάν λοιπόν σείς, καίτοι είσθε ατελείς καί διεφθαρμένοι από τό προπατορικόν αμάρτημα, γνωρίζετε νά δίδετε ωφέλιμα πράγματα εις τά τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο ουράνιος, πού είναι γεμάτος αγαθότητα, θά δώση καλά καί ωφέλιμα εις εκείνους, πού τού ζητούν;