Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 1 Ιουλίου 2021

859

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 1 – 1 – 1 Καί προσκαλεσάμενος τούς δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά καί θεραπεύειν πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 5 – 8

5 Τούτους τούς δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων Εις οδόν εθνών μή απέλθητε, καί εις πόλιν Σαμαριτών μή εισέλθητε

6 πορεύεσθε δέ μάλλον πρός τά πρόβατα τά απολωλότα οίκου Ισραήλ.

7 πορευόμενοι δέ κηρύσσετε λέγοντες ότι Ήγγικεν η βασιλεία τών ουρανών.

8 ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 1 – 1

1 Καί αφού επροσκάλεσε τούς δώδεκα μαθητάς του, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν καί δύναμιν επί τών ακαθάρτων πνευμάτων, ώστε νά τά βγάζουν από τούς ανθρώπους καί νά θεραπεύουν κάθε είδος ασθενείας καί κακοδιαθεσίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 5 – 8

5 Τούς δώδεκα αυτούς απέστειλεν ο Ιησούς καί τούς έδωκε παραγγελίας λέγων Εις δρόμον, πού θά σάς οδηγήση εις χώραν κατοικουμένην από ειδωλολάτρας, νά μή μεταβήτε, καί εις πόλιν, πού ανήκει εις Σαμαρείτας, νά μή έμβητε.

6 Πηγαίνετε δέ καλύτερα εις τά χαμένα πρόβατα, πού κατάγονται από τό γένος τού Ισραήλ.

7 Εκεί δέ, πού πηγαίνετε, κηρύττετε λέγοντες, ότι επλησίασεν η επί τής γής έλευσις καί εγκαθίδρυσις τής βασιλείας τών ουρανών.Μετ ολίγον ιδρύεται η Εκκλησία, εις τήν οποίαν διά τού κηρύγματος τού ευαγγελίου καί τής χάριτος τών μυστηρίων θά μεταδίδεται εις τούς πιστούς η θεία ζωή τής επουρανίου βασιλείας.

8 Πρός επιβεβαίωσιν δέ τού κηρύγματός σας, σάς δίδω εξουσίαν καί δύναμιν νά θεραπεύετε ασθενείς, νά καθαρίζετε λεπρούς, νά ανασταίνετε νεκρούς, νά εκβάλλετε δαιμόνια.Δωρεάν ελάβατε τήν χάριν αυτήν τής θαυματουργίας, δωρεάν καί χωρίς νά λαμβάνετε χρήματα δώσατέ την καί σείς.