Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου 2021

509

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 31 – 35 – 31 Τίνι ούν ομοιώσω τούς ανθρώπους τής γενεάς ταύτης, καί τίνι εισίν όμοιοι;

32 όμοιοί εισι παιδίοις τοίς εν αγορά καθημένοις καί προσφωνούσιν αλλήλοις καί λέγουσιν ηυλήσαμεν υμίν, καί ουκ ωρχήσασθε, εθρηνήσαμεν υμίν, καί ουκ εκλαύσατε.

33 ελήλυθε γάρ Ιωάννης ο βαπτιστής μήτε άρτον εσθίων μήτε οίνον πίνων, καί λέγετε, δαιμόνιον έχει.

34 ελήλυθεν ο υιός τού ανθρώπου εσθίων καί πίνων, καί λέγετε ιδού άνθρωπος φάγος καί οινοπότης, φίλος τελωνών καί αμαρτωλών.

35 καί εδικαιώθη η σοφία από τών τέκνων αυτής πάντων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 31 – 35

31 Κατόπιν λοιπόν τής συμπεριφοράς αυτής τών Φαρισαίων καί τών νομικών πρός ποίον νά παρομοιάσω τούς ανθρώπους τής γενεάς αυτής; Καί πρός ποίον είναι όμοιοι;

32 Είναι όμοιοι πρός παιδιά άτακτα καί οκνηρά, πού κάθηνται εις τήν αγοράν, καί φωνάζουν δυνατά μεταξύ των καί λέγουν Σάς επαίξαμεν χαρούμενα μέ τόν αυλόν καί δέν εχόρευσατε σάς εμοιρολογήσαμεν καί σάς είπαμεν τραγούδια θλιβερά καί δέν εκλαύσατε. Ούτε μέ τό ένα λοιπόν ευχαριστείσθε, ούτε μέ τό άλλο ικανοποιείσθε.

33 Έτσι καί σείς οι σημερινοί άνθρωποι είσθε δύστροποι καί δέν ημπορεί κανείς νά σάς εύρη πουθενά. Διότι ήλθεν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ούτε άρτον έτρωγε, ούτε οίνον έπινε. Καί λέγετε ο άνθρωπος αυτός είναι υποχόνδριος καί μελαγχολικός καί έχει μέσα του δαιμόνιον, δι αυτό δέ ζή καί μακράν από τούς ανθρώπους.

34 Ήλθεν ο υιός τού ανθρώπου, πού τρώγει καί πίνει, ως εγκρατής αλλά καί κοινωνικός άνθρωπος, καί λέγετε Ιδού άνθρωπος φαγάς καί οινοπότης, φίλος τών τελωνών καί αμαρτωλών.

35 Παρά ταύτα όμως εθαυμάσθη η θεία σοφία ως δικαία καί σοφώς εργασθείσα διά τήν σωτηρίαν τών ανθρώπων από όλα τά τέκνα της, δηλαδή από όλους τούς πράγματι συνετούς καί πνεύμα σοφίας έχοντας ανθρώπους, οι οποίοι επληροφορήθησαν από τών πραγμάτων, ότι καί διά τών δύο αυτών μεθόδων η θεία σοφία ενήργει θαυμαστώς.