Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2022

387

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 1 – 8 – 1 Εν εκείνω τώ καιρώ επορεύθη ο Ιησούς τοίς σάββασιν διά τών σπορίμων οι δέ μαθηταί αυτού επείνασαν, καί ήρξαντο τίλλειν στάχυας καί εσθίειν.

2 οι δέ Φαρισαίοι ιδόντες είπον αυτώ Ιδού οι μαθηταί σου ποιούσιν ό ουκ έξεστι ποιείν εν σαββάτω. 3 ο δέ είπεν αυτοίς Ουκ ανέγνωτε τί εποίησε Δαυίδ ότε επείνασεν αυτός καί οι μετ αυτού;

4 πώς εισήλθεν εις τόν οίκον τού Θεού καί τούς άρτους τής προθέσεως έφαγεν, ούς ουκ εξόν ήν αυτώ φαγείν ουδέ τοίς μετ αυτού, ει μή μόνοις τοίς ιερεύσιν;

5 ή ουκ ανέγνωτε εν τώ νόμω ότι τοίς σάββασιν οι ιερείς εν τώ ιερώ τό σάββατον βεβηλούσι καί αναίτιοί εισι; 6 λέγω δέ υμίν ότι τού ιερού μείζόν εστιν ώδε.

7 ει δέ εγνώκειτε τί εστιν, έλεον θέλω καί ου θυσίαν, ουκ άν κατεδικάσατε τούς αναιτίους. 8 κύριος γάρ εστιν ο υιός τού ανθρώπου καί τού σαββάτου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 1 – 8

1 Κατ εκείνον τόν καιρόν εβάδιζεν ο Ιησούς εν ημέρα Σαββάτου διά μέσου τών σπαρμένων χωραφιών, οι δέ μαθηταί του επείνασαν καί ήρχισαν νά μαδούν στάχυα καί νά τρώγουν. 2 Οι Φαρισαίοι όμως, όταν είδαν αυτό, τού είπαν Ιδού οι μαθηταί σου κάνουν αυτό, πού δέν επιτρέπεται νά τό κάμη κανείς εις ημέραν Σαββάτου.

3 Ο δέ Ιησούς είπεν εις αυτούς· Δέν ανεγνώσατε, τί έκαμεν ο Δαβίδ, όταν επείνασεν αυτός καί εκείνοι, πού ήσαν μαζί του; 4 Πώς δηλαδή εμβήκεν εις τόν οίκον τού Θεού καί έφαγε τούς άρτους, πού ήσαν βαλμένοι ως θυσία εις τόν Θεόν επάνω εις τήν τράπεζαν τής σκηνής, τούς οποίους δέν ήτο επιτετραμμένον ούτε εις αυτόν, ούτε εις εκείνους πού ήσαν μαζί του νά φάγουν, αλλ εις μόνους τούς ιερείς επετρέπετο τούτο; Καί όμως διότι η ανάγκη τό επέβαλλεν, οι αφιερωμένοι εις τόν Θεόν άρτοι εχρησιμοποιήθησαν διά τήν διατροφήν ανθρώπων, πού δέν ήσαν ιερείς, ο Θεός δέ δέν ωργίσθη διά τούτο.

5 Ή διά νά σάς φέρω καί άλλην απόδειξιν, δέν ανεγνώσατε εις τόν νόμον, ότι κατά τάς ημέρας τών Σαββάτων οι ιερείς μέσα εις τό ιερόν καταλύουν τό Σάββατον μέ τήν εργασίαν, τήν οποίαν κάνουν κόπτοντες ξύλα, ανάπτοντες φωτιάν, σφάζοντες καί τεμαχίζοντες ζώα, προκειμένου νά προσφερθούν αι θυσίαι; Καί όμως διά τάς εργασίας των αυτάς είναι ανεύθυνοι καί ακατηγόρητοι.

6 Σάς λέγω δέ, ότι εδώ είναι παραπάνω από τόν ναόν, διότι οι μαθηταί μου, τούς οποίους κατηγορείτε, έμειναν νηστικοί διά τήν υπηρεσίαν εμού, πού είμαι μεγαλύτερος από τόν ναόν. 7 Εάν δέ είχατε κατανοήσει, τί σημαίνει, θέλω εύσπλαγχνον διάθεσιν καί συμπάθειαν καί όχι θυσίαν, πού δέν συνοδεύεται από πραγματικήν αφοσίωσιν καί ειλικρινή αγάπην, δέν θά κατεδικάζατε τούς αθώους καί ελευθέρους κατηγορίας μαθητάς μου.

8 Πράγματι δέ είναι αθώοι καί ακατηγόρητοι οι μαθηταί μου, διότι ο Υιός τού ανθρώπου είναι κύριος καί τού Σαββάτου.Τό Σάββατον είναι θεσμός παιδαγωγικός καί ισχύει, μέχρις πού ο άνθρωπος φθάση εις ηθικήν τελειότητα.Εγώ δέ, πού είμαι ο κατ εξοχήν αντιπρόσωπος τής ανθρωπότητος καί ο τέλειος άνθρωπος, έχω εξουσίαν ακόμη καί τόν θεσμόν τού Σαββάτου νά τροποποιήσω.Ό,τι δέ έκαμαν οι μαθηταί μου τό έκαμαν μέ τήν σιωπηράν συγκατάθεσίν μου.