Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2023

1525

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ´ 37 – 38 – 37 Ην δε τας ημέρας εν τώ ιερώ διδάσκων, τας δε νύκτας εξερχόμενος ηυλίζετο εις το όρος το καλούμενον ελαιών·

38 και πάς ο λαός ώρθριζε προς αυτόν εν τώ ιερώ ακούειν αυτού.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΒ´ 1 – 8

1 Ήγγιζε δε η εορτή των αζύμων η λεγομένη πάσχα. 2 και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πως ανέλωσιν αυτόν· εφοβούντο γάρ τον λαόν. 3 Εισήλθε δε ο σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των δώδεκα,

4 και απελθών συνελάλησε τοις αρχιερεύσι και γραμματεύσι και στρατηγοίς το πως αυτόν παραδώ αυτοίς. 5 και εχάρησαν, και συνέθεντο αυτώ αργύρια δούναι· 6 και εξωμολόγησε, και εζήτει ευκαιρίαν του παραδούναι αυτόν αυτοίς άτερ όχλου.

7 Ήλθε δε η ημέρα των αζύμων, εν η έδει θύεσθαι το πάσχα, 8 και απέστειλε Πέτρον και Ιωάννην ειπών· Πορευθέντες ετοιμάσατε ημίν το πάσχα ίνα φάγωμεν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ´ 37 – 38

37 Εξηκολούθει δε ο Κύριος εις τας παραμονάς της συλλήψεως του να διδάσκη κατά τας ημέρας εις το ιερόν, κατά τας νύκτας δε έβγαινεν από τα Ιεροσόλυμα και επέρνα την νύκτα του εις το όρος, που ελέγετο όρος των Ελαιών. 38 Και όλος ο λαός ήρχετο πολύ πρωί εις αυτόν εν τώ ιερώ διά να τον ακούη.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΒ´ 1 – 8

1 Επλησίαζε δε η εορτή, που επί επτά ημέρας οι Ιουδαίοι έτρωγον τα άζυμα, και η οποία ελέγετο Πάσχα. 2 Και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να εύρουν τρόπον, με τον οποίον ασφαλώς και ακινδύνως να τον φονεύσουν· ελάμβανον δε τα μέτρα αυτά, διότι εφοβούντο τον λαόν, ο οποίος συνεπάθει τον Ιησούν.

3 Εμβήκε δε ο σατανάς εις τον Ιούδαν, που επωνομάζετο Ισκαριώτης και ήτο από τον στενόν κύκλον των μαθητών, δηλαδή ένας από τους δώδεκα Αποστόλους. 4 Και επήγε και συνομίλησε με τους Αρχιερείς και με τους γραμματείς και με τον Λευΐτην αρχιφύλακα και τους υπ’ αυτόν αξιωματικούς της λευϊτικής φρουράς του ιερού. Συνεζήτησε δε μετ’ αυτών περί του ασφαλεστέρου τρόπου, με τον οποίον θα παρέδιδεν αυτόν εις αυτούς.

5 Και εχάρησαν εκείνοι διά την ανέλπιστον αυτήν λύσιν και συνεφώνησαν να του δώσουν χρήματα. 6 Και με την καρδιά του εβεβαίωσε και υπεσχέθη να τους βοηθήση. Και εζήτει κατάλληλον περίστασιν να τους τον παραδώση, χωρίς να προκληθή συρροή όχλου και θόρυβος.

7 Έφθασε δε η ημέρα των αζύμων, κατά την οποίαν έπρεπε σύμφωνα με τον νόμον να θυσιάζεται ο πασχάλιος αμνός. (Και η ημέρα αυτή ήρχιζεν από την δύσιν της 13ης Νισάν και έληγε κατά την δύσιν της 14ης, ολίγον δε πρό της δύσεως της 14ης εσφάζετο ο αμνός, ώστε μετά την δύσιν, ότε ήρχιζεν η 15η Νισάν και ετελείτο το Πάσχα, να είναι ούτος ετοιμασμένος και ψημένος).

8 Και περί την δύσιν της 13ης του Νισάν απέστειλεν ο Κύριος τον Πέτρον και τον Ιωάννην και τους είπε· Πηγαίνετε και ετοιμάσατέ μας το Πάσχα διά να φάγωμεν αυτό.