Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 7 Ιουλίου 2023

6079

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ´ 3 – 9 – 3 και ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων·

4 Ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι. και εν τω σπείρειν αυτόν α μεν έπεσεν παρά την οδόν, και ελθόντα τα πετεινά κατέφαγεν αυτά·

5 άλλα δε έπεσεν επί τα πετρώδη όπου ουκ είχε γην πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διά το μη έχειν βάθος γης.

6 ηλίου δε ανατείλαντος εκαυματίσθη, και διά το μη έχειν ρίζαν εξηράνθη· 7 άλλα δε έπεσεν επί τας ακάνθας, και ανέβησαν αι άκανθαι και απέπνιξαν αυτά·

8 άλλα δε έπεσεν επί την γην την καλήν και εδίδου καρπόν ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. 9 ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ´ 3 – 9

3 Και είπεν εις αυτούς πολλά διά παραβολών λέγων· 4 Ιδού αυτός που σπέρνει εβγήκεν έξω εις το χωράφι, διά να σπείρη. Και όταν αυτός έσπερνεν, άλλοι μεν σπόροι έπεσαν κοντά εις τον δρόμον του χωραφιού και επειδή παρέμειναν εκτεθειμένοι εις την επιφάνειαν του εδάφους, ήλθαν τα πετεινά και τους κατέφαγαν. το οποίον τρέφει ρίζας στερεάς.

5 Όταν δε ανέτειλεν ο ήλιος, εκάησαν από την ζέστην, και επειδή δεν είχαν ρίζαν, εξηράνθησαν. 6 Άλλοι δε σπόροι έπεσαν εις μέρη, που είχαν και σπόρους αγκαθιών.Και εβλάστησαν τα αγκάθια και έπνιξαν τελείως αυτούς.

7 Άλλοι δε σπόροι έπεσαν επάνω εις την γην την μαλακήν και εύφορον και απέδιδαν καρπόν, άλλος μεν σπόρος εκατόν, άλλος δε εξήκοντα, άλλος δε τριάκοντα.

8 Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά διά να ακούη και καλήν διάθεσιν διά να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούη. 9 Και αφού προσήλθον οι μαθηταί, του είπαν· Διατί τους ομιλείς με παραβολάς;