Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 6 Αυγούστου 2021

692

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 1 – 9 – 1 Καί μεθ ημέρας έξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τόν Πέτρον καί Ιάκωβον καί Ιωάννην τόν αδελφόν αυτού, καί αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ ιδίαν …

2 καί μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, καί έλαμψε τό πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τά δέ ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως τό φώς.

3 καί ιδού ώφθησαν αυτοίς Μωϋσής καί Ηλίας μετ αυτού συλλαλούντες.

4 αποκριθείς δέ ο Πέτρος είπε τώ Ιησού Κύριε, καλόν εστιν ημάς ώδε είναι ει θέλεις, ποιήσωμεν ώδε τρείς σκηνάς, σοί μίαν καί Μωσεί μίαν καί μίαν Ηλία.

5 έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, καί ιδού φωνή εκ τής νεφέλης λέγουσα Ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα αυτού ακούετε

6 καί ακούσαντες οι μαθηταί έπεσαν επί πρόσωπον αυτών καί εφοβήθησαν σφόδρα.

7 καί προσελθών ο Ιησούς ήψατο αυτών καί είπεν Εγέρθητε καί μή φοβείσθε.

8 επάραντες δέ τούς οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ει μή τόν Ιησούν μόνον.

9 καί καταβαινόντων αυτών από τού όρους ενετείλατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων Μηδενί είπητε τό όραμα έως ού ο υιός τού ανθρώπου εκ νεκρών αναστή.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 1 – 9

1 Καί ύστερα από έξ ημέρας παρέλαβε μαζί του ο Ιησούς τόν Πέτρον καί τόν Ιάκωβον καί τόν Ιωάννην τόν αδελφόν του καί τούς ανέβασεν εις όρος υψηλόν ιδιαιτέρωςαυτούς μόνους

2 καί μετεμορφώθη εμπρός εις αυτούς καί εγινε λαμπρόν τό πρόσωπόν του σάν τόν ήλιον, τά δέ ενδύματά του έγιναν λευκά σάν τό φώς.

3 Καί ιδού ενεφανίσθησαν καί έγιναν ορατοί εις αυτούς ο Μωϋσής καί ο Ηλίας, οι οποίοι συνωμίλουν μαζί του.

4 Αποκριθείς δέ ο Πέτρος είπεν εις τόν Ιησούν Κύριε, καλόν είναι νά μένωμεν εδώ.Εάν θέλης, άς κάμωμεν εδώ τρείς σκηνάς μίαν διά σέ καί διά τόν Μωϋσήν μίαν καί μίαν διά τόν Ηλίαν.

5 Ενώ δέ αυτός ωμίλει ακόμη, ιδού νεφέλη γεμάτη φώς εσκέπασεν αυτούς, καί έξαφνα ηκούσθη φωνή από τήν νεφέλην, πού έλεγεν· Αυτός είναι ο υιός μου, πού εξαιρετικά τόν αγαπώ καί εις τόν οποίον ευηρεστήθην.Νά υπακούετε εις αυτόν.

6 Καί όταν ήκουσαν τήν φωνήν αυτήν οι μαθηταί, έπεσαν μέ τό πρόσωπον εις τό χώμα καί εφοβήθησαν πάρα πολύ.

7 Καί αφού τούς επλησίασεν ο Ιησούς, τούς ήγγισε καί είπε Σηκωθήτε καί μή φοβείσθε.

8 Όταν δέ εσήκωσαν τά μάτια τους, δέν είδαν κανένα παρά τόν Ιησούν μόνον.

9 Καί όταν κατέβαιναν από τό όρος, τούς παρήγγειλεν ο Ιησούς καί τούς είπε Νά μήν είπητε εις κανένα αυτό πού είδατε, έως ότου ο υιός τού ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών, οπότε δέν θά υπάρχη κίνδυνος ακαίρων ενθουσιασμών τού πλήθους, αλλά καί περισσότερον κατανοητόν καί πιστευτόν τό γεγονός αυτό θά καταστή.