Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 5 Μαΐου 2023

5548

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 48 – 54 – 48 εγώ ειμι ο άρτος της ζωής. 49 οι πατέρες υμών έφαγον το μάννα εν τη ερήμω και απέθανον …

50 ούτός εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ίνα τις εξ αυτού φάγη και μη αποθάνη.

51 εγώ ειμι ο άρτος ο ζων ο εκ του ουρανού καταβάς εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, ζήσεται εις τον αιώνα. και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, η σαρξ μου εστιν, ην εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής.

52 Εμάχοντο ουν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες πως δύναται ούτος ημίν δούναι την σάρκα φαγείν ;

53 είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς Αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς.

54 ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 48 – 54

48 Εγώ είμαι ο άρτος, που μεταδίδει ζωήν πραγματικήν. Όπως ο υλικός άρτος ενισχύει και παρατείνει την σωματικήν ζωήν, έτσι και εγώ δια της διδασκαλίας μου και του σώματός μου τρέφω και ζωοποιώ τας ψυχάς σας.

49 οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα εις την έρημον και μολονότι τούτο τους εδόθη κατά τρόπον υπερφυσικόν, δεν είχε την δύναμιν να τους ασφαλίση από τον σωματικόν θάνατον, και επί τέλους απέθανον. 50 η αληθώς θεία και ουρανία τροφή, ο άρτος, που πράγματι κατεβαίνει από τον ουρανόν, είναι αυτός, ο οποίος μεταδίδει τέτοιαν δύναμιν και ζωήν, ώστε εάν φάγη κανείς από αυτόν να μη αποθάνη, αλλά να απολαύση δι αυτού την αιώνιον ζωήν.

51 Εγώ είμαι ο άρτος, ο οποίος έχω μέσα μου ζωήν, την οποίαν μεταδίδω και εις τους άλλους, και ο οποίος κατέβην από τον ουρανόν. Οποιοσδήποτε φάγη από τον άρτον αυτόν, θα ζήση αιωνίως. σας προσθέτω δε και τούτο, ότι ο άρτος, τον οποίον εγώ θα δώσω δια να τον κοινωνούν και τρέφωνται με αυτόν οι πιστοί, είναι η ανθρωπίνη μου φύσις, την οποίαν εγώ θα προσφέρω θυσίαν, δια να ζωοποιηθή ολόκληρος ο κόσμος.

52 Ελογομάχουν λοιπόν μεταξύ των οι Ιουδαίοι και έλεγον πως ημπορεί αυτός εδώ να μας δώση να φάγωμεν την σάρκα του, και να μένη συγχρόνως άρτος ζωντανός ; 53 τους είπε λοιπόν ο Ιησούς Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν εμπιστευθήτε εξ ολοκλήρου την σωτηρίαν σας εις την θυσίαν, την οποίαν θα προσφέρω και εάν με την εμπιστοσύνην και πίστιν ταύτην δεν φάγετε δια του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας την σάρκα του υιού του ανθρώπου και δεν πίετε το αίμα του, δεν είναι δυνατόν να έχετε μέσα σας ζωήν.

54 Όποιος τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου και δια μέσου του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας γίνεται κοινωνός και συμμέτοχος της ζωής μου και της θυσίας μου, έχει ήδη από του παρόντος βίου ζωήν αιώνιον, και εγώ θα αναστήσω αυτόν ενδόξως κατά την εσχάτην της κρίσεως ημέραν.