Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 4 Αυγούστου 2023

5775

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 12 – 14 – 12 Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού, και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ, και τας τραπέζας των κολλυβιστών κατέστρεψε και τας καθέδρας των πωλούντων τας περιστεράς, …

13 και λέγει αυτοίς· Γέγραπται, ο οίκός μου οίκος προσευχής κληθήσεται· υμείς δε αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών. 14 Και προσήλθον αυτώ χωλοί και τυφλοί εν τω ιερώ και εθεράπευσεν αυτούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 17 – 20

17 και καταλιπών αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βηθανίαν και ηυλίσθη εκεί. 18 Πρωΐας δε επανάγων εις την πόλιν επείνασε· 19 και ιδών συκήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ’ αυτήν, και ουδέν εύρεν εν αυτή ει μη φύλλα μόνον, και λέγει αυτή· Μηκέτι εκ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα. και εξηράνθη παραχρήμα η συκή. 20 και ιδόντες οι μαθηταί εθαύμασαν λέγοντες· Πως παραχρήμα εξηράνθη η συκή;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 12 – 14

12 Και εμβήκεν ο Ιησούς εις τον ιερόν ναόν, τον αφιερωμένον εις τον Θεόν, και έβγαλεν έξω όλους εκείνους που επώλουν και ηγόραζον εις το ιερόν προαύλιον των εθνών, και τας τραπέζας των αργυραμοιβών αναποδογύρισε, καθώς και τα καθίσματα, όπου εκάθηντο αυτοί που επώλουν τας περιστεράς.

13 Και λέγει εις αυτούς· Είναι γραμμένον εις τον Ησαίαν· Ο οίκος μου θα ονομασθή οίκος προσευχής.Σείς δε τον εκάματε σπήλαιον, που συχνάζουν λησταί, αφού με τας αισχροκερδείας σας κατακλέπτετε και ληστεύετε τους προσκυνητάς. 14 Και τον επλησίασαν κουτσοί και τυφλοί εις το ιερόν και τους εθεράπευσεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ´ 17 – 20

17 Και αφού τους αφήκεν, εβγήκεν έξω από την πόλιν εις την Βηθανίαν και επέρασε την νύκτα του εκεί. 18 Όταν δε το πρωΐ επέστρεφεν εις την πόλιν, επείνασε.

19 Και όταν είδε κάποιαν συκήν εις τον δρόμον, ήλθε πλησίον της και δεν ηύρε τίποτε επάνω της παρά φύλλα μόνον, ακριβώς όπως και η συναγωγή των Ιουδαίων τότε φύλλα μόνον και εξωτερικούς τύπους, όχι δε και καρπούς αρετής είχε να επιδείξη. Και διά να δώση μάθημα περί του ποία θα είναι η τύχη κάθε ανθρώπου ακάρπου σαν την συκήν, λέγει εις αυτήν· Να μη βγη ποτέ πλέον από σε καρπός εις τον αιώνα. Και εξηράνθη αμέσως η συκή.

20 Και όταν είδαν αυτό οι μαθηταί, εθαύμασαν και είπαν· Πως αμέσως, εις την ιδίαν στιγμήν εξηράνθη η συκή;