Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου 2023

609

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 2 – 12 – 2 ουδέν δε συγκεκαλυμμένον εστίν ο ουκ αποκαλυφθήσεται, και κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται·

3 ανθ’ ών όσα εν τη σκοτία είπατε, εν τώ φωτί ακουσθήσεται, καί, ο προς το ούς ελαλήσατε εν τοις ταμείοις, κηρυχθήσεται επί των δωμάτων. 4 Λέγω δε υμίν τοις φίλοις μου· μη φοβηθήτε από των αποκτεννόντων το σώμα, και μετά ταύτα μη εχόντων περισσότερόν τι ποιήσαι.

5 υποδείξω δε υμίν τίνα φοβηθήτε· φοβήθητε τον μετά το αποκτείναι έχοντα εξουσίαν εμβαλείν εις την γέενναν· ναί, λέγω υμίν, τούτον φοβήθητε. 6 ουχί πέντε στρουθία πωλείται ασσαρίων δύο; και εν εξ αυτών ουκ έστιν επιλελησμένον ενώπιον του Θεού·

7 αλλά και αι τρίχες της κεφαλής υμών πάσαι ηρίθμηνται. μη φοβείσθε· πολλών στρουθίων διαφέρετε. 8 Λέγω δε υμίν· πάς ός αν ομολογήση εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτώ έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού· 9 ο δε αρνησάμενός με ενώπιον των ανθρώπων απαρνηθήσεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού.

10 και πάς ός ερεί λόγον εις τον υιόν του ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ· τώ δε εις το άγιον Πνεύμα βλασφημήσαντι ουκ αφεθήσεται. 11 όταν δε προσφέρωσιν υμάς επί τας συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πως η τί απολογήσησθε η τί είπητε· 12 το γάρ άγιον Πνεύμα διδάξει υμάς εν αυτή τη ώρα ά δεί ειπείν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 2 – 12

2 Αλλ’ η υποκρισία των αυτή δεν θα μείνη διά παντός σκεπασμένη. Τίποτε δεν υπάρχει, οσονδήποτε καλά και αν είναι σκεπασμένον, που να μη ξεσκεπασθή εις το τέλος και φανερωθή, και δεν υπάρχει κρυφό, που δεν θα γίνη γνωστόν.

3 Διότι δε ολα θα φανερωθούν, δι’ αυτό, όσα και σείς ηρχίσατε να λέγετε μυστικά, ιδιαιτέρως ανακοινούντες τας αληθείας του ευαγγελίου εις εμπίστους ακροατάς, θα ακουσθούν εις το φως της δημοσιότητος. Και εκείνο, που ωμιλήσατε εις το αυτί μέσα εις τα ιδιαίτερά σας δωμάτια, θα κηρυχθή επάνω από τίς ταράτσες, ώστε να ακουσθή από όλους και να κηρυχθή το ευαγγέλιον μετά πάσης δημοσιότητος.

4 Λέγω δε εις σας τους φίλους μου· θα αντιμετωπίσετε κινδύνους και διωγμούς. Μη παρασυρθήτε εις υποκρισίαν διά να ασφαλισθήτε από αυτούς. Μη φοβηθήτε από εκείνους, που θανατώνουν το σώμα και ύστερα δεν ημπορούν να κάμουν τίποτε περισσότερον.

5 Θα σας υποδείξω δε εγώ, ποίον να φοβηθήτε. Να φοβηθήτε εκείνον, που αφού σας θανατώση και σας αφαιρέση την πρόσκαιρον και επίγειον ζωήν, έχει εξουσίαν να σας ρίψη και εις το αιώνιον πύρ της κολάσεως. Ναί, σας λέγω, αυτόν πρέπει να φοβηθήτε.

6 Τους ανθρώπους μη τους λογαριάζετε. Διότι και αν ακόμη σας θανατώσουν, μη νομίσετε, ότι ο Θεός σας εγκατέλιπε και δι’ αυτό θανατώνεσθε. Όχι. Πέντε σπουργίτια δεν πωλούνται δύο ασσάρια, δηλαδή είκοσι λεπτά; Και όμως ούτε ένα από αυτά δεν είναι ξεχασμένον και εγκαταλελειμμένον εμπρός εις τα μάτια του Θεού.

7 Όσον δε διά σάς, μάθετε, ότι ακόμη και αι τρίχες της κεφαλής σας όλαι έχουν αριθμηθή. Και ηξεύρει ο Θεός και τα πλέον ασήμαντα και ελάχιστα, που ημπορεί να σας συμβούν. Αφού λοιπόν παρακολουθεί ο Θεός όσα σας συμβαίνουν, μη φοβείσθε. Είσθε σείς ασυγκρίτως ανώτεροι από πολλά σπουργίτια.

8 Διά δε τους διωγμούς και τους κινδύνους, εις τους οποίους ενδέχεται να εκτεθήτε διά την προς εμέ πίστιν σας, σας λέγω· καθέναν, ο οποίος θα με ομολογήση ως Σωτήρα του και Θεόν του εμπρός εις τους ανθρώπους, που κατατρέχουν την πίστιν μου, και ο υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας θα τον ομολογήση και θα τον συστήση ως λάτριν του και ως πιστόν του ακόλουθον εμπρός εις τους αγγέλους του Θεού κατά την ημέραν της κρίσεως. 9 Εκείνον δέ, που θα με αρνηθή εμπρός εις τους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ εξ ολόκληρου και εγώ εμπρός εις τους αγγέλους του Θεού.

10 Υπάρχει εν τούτοις και άλλη πολύ βαρυτέρα αμαρτία από την άρνησιν του ονόματός μου. Καθένας, που θα είπη λόγον εναντίον του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού σκανδαλιζόμενος από το ασθενές φαινόμενον της ανθρωπίνης φύσεώς του, ενδέχεται να μετανοήση και να συγχωρηθή. Εκείνος όμως, που θα είπη βλάσφημον λόγον κατά του Αγίου Πνεύματος, συκοφαντών εθελοκάκως τας φανεράς ενεργείας του Πνεύματος, δεν θα συγχωρηθή. Αυτός έχει πλέον πωρωθή και δεν υπάρχει ελπίς να μετανοήση.

11 Αλλά το Άγιον Πνεύμα, το οποίον οι διώκται του ευαγγελίου μου και των οπαδών μου διατρέχουν τον κίνδυνον να βλασφημήσουν και να μείνουν δι’ αυτό ασυγχώρητοι, διά σας θα είναι διδάσκαλος και οδηγός και προστάτης. Όταν δηλαδή σας οδηγήσουν προς δίκην εμπρός εις τας συναγωγάς και εις τας αρχάς και εις τας εξουσίας, μη ζαλισθήτε από την ταραχώδη φροντίδα περί του πως η τί θα απολογηθήτε η τί θα είπετε.

12 Διότι το Άγιον Πνεύμα θα σας διδάξη κατ’ αυτήν την ώραν εκείνα, που πρέπει να είπετε, ώστε όχι μόνον τους εαυτούς σας πειστικώς να υπερασπίσετε, αλλά και την σωτηριώδη αλήθειαν να διακηρύξετε.