Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 3 Μαρτίου 2023

83

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιε/ 1 – 7 – 1 Εγώ ειμι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου ο γεωργός εστι.

2 παν κλήμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, αίρει αυτό, και παν το καρπόν φέρον, καθαίρει αυτό, ίνα πλείονα καρπόν φέρη.

3 ήδη υμείς καθαροί εστε δια τον λόγον ον λελάληκα υμίν. 4 μείνατε εν εμοί, καγώ εν υμίν. καθώς το κλήμα ου δύναται καρπόν φέρειν αφ εαυτού, εάν μη μένη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ υμείς, εάν μη εν εμοί μένητε.

5 εγώ ειμι η άμπελος, υμείς τα κλήματα. ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιειν ουδέν.

6 εάν μη τις μένη εν εμοί, εβλήθη έξω ως το κλήμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρ βάλλουσι, και καίεται.

7 εάν μείνητε εν εμοί και τα ρήματά μου εν υμίν μείνη, ο εάν θέλητε αιτήσασθε, και γενήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιε/ 1 – 7

1 Εγώ είμαι η κληματαριά η πραγματική και άφθαρτος και πνευματική και δια της Εκκλησίας, της οποίας θα είμαι η κεφαλή, θα αντικαταστήσω και θα ξανακαινουργώσω την παλαιάν άμπελον της συναγωγής και ο Πατήρ μου είναι ο αμπελουργός.

2 Κάθε άνθρωπον, που σαν άλλος κλάδος και σαν κλήμα πνευματικόν είναι μεν ενωμένος με εμέ δια της πίστεως, δεν παράγει όμως καρπούς αρετής, ο αμπελουργός Πατήρ μου τον αποκόπτει και τον αποχώριζει από την κληματαριά. και κάθε πνευματικόν κλήμα, που είναι καρποφόρον, το καθαρίζει και το κλαδεύει δια να φέρη περισσότερον καρπόν.

3 σεις δε τώρα είσθε καθαροί. και σας έχει καθαρίσει ο λόγος της αληθείας, τον οποίον σας έχω είπει και διδάξει. Είσθε λοιπόν πνευματικά κλήματα, καθαρισμένα και ετοιμασμένα, δια να παραγάγετε καρπόν.

4 Μείνατε ενωμένοι με εμέ, δια να μένω και εγώ ενωμένος με σας. Καθώς το κλήμα δεν ημπορεί να φέρη από τον εαυτόν του καρπόν, εάν δεν μείνη προσκολλημένον εις την κληματαριάν, έτσι ούτε και σεις δεν θα καρποφορήσετε έργα αρετής και αγιότητος, εάν δεν μείνετε ενωμένοι με εμέ.

5 Εγώ είμαι η κληματαριά και σεις είσθε οι κλάδοι της. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και μένω και εγώ μέσα του, αυτός φέρει άφθονον και εκλεκτόν καρπόν, διότι χωρίς εμέ και χωρίς να έχετε την ζωτικήν δύναμιν, που πηγάζει από εμέ, δεν ημπορείτε να κάνετε τίποτε δια την δικαίωσιν και τον εξαγιασμόν σας.

6 Όποιος δεν μείνη ενωμένος μαζί μου, ωρισμένως θα πεταχθή έξω όπως και το άκαρπον και άχρηστον κλήμα. και τότε θα ξεραθή και δεν θα του μείνη κανέν ίχνος χάριτος και πνευματικής δυνάμεως και ζωής. και τα πνευματικά κλήματα, που εξεράθησαν έτσι, τα μαζεύουν οι άγγελοι και τα ρίπτουν εις το πυρ της κολάσεως και εκεί καίονται συνεχώς και εξακολουθητικώς.

7 Εάν παραμείνετε ενωμένοι με εμέ και εάν οι λόγοι μου μείνουν εις το βάθος των καρδιών σας ως παντοτεινός φωτισμός και οδηγός σας, ο, τιδήποτε θέλετε υπό το φως των λόγων μου, ζητήσατέ το δια προσευχής και θα σας γίνη. μη αμφιβάλλετε δε ότι, όταν θα του ζητήσετε να σας βοηθήση δια να παραγάγετε τον καρπόν της αρετής και αγιότητος, θα εισακουσθή το αίτημά σας.