Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 3 Ιουνίου 2022

413

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΔ/ 1 – 11 – 1 Μή ταρασσέσθω υμών η καρδία πιστεύετε εις τόν Θεόν, καί εις εμέ πιστεύετε.

2 εν τή οικία τού πατρός μου μοναί πολλαί εισιν ει δέ μή, είπον άν υμίν. πορεύομαι ετοιμάσαι τόπον υμίν

3 καί εάν πορευθώ καί ετοιμάσω υμίν τόπον, πάλιν έρχομαι καί παραλήψομαι υμάς πρός εμαυτόν, ίνα όπου ειμί εγώ, καί υμείς ήτε.

4 καί όπου εγώ υπάγω οίδατε, καί τήν οδόν οίδατε.

5 Λέγει αυτώ Θωμάς Κύριε, ουκ οίδαμεν πού υπάγεις καί πώς δυνάμεθα τήν οδόν ειδέναι;

6 λέγει αυτώ ο Ιησούς Εγώ ειμι η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή ουδείς έρχεται πρός τόν πατέρα ει μή δι εμού.

7 ει εγνώκειτέ με, καί τόν πατέρα μου εγνώκειτε άν καί απ άρτι γινώσκετε αυτόν καί εωράκατε αυτόν.

8 Λέγει αυτώ Φίλιππος Κύριε, δείξον ημίν τόν πατέρα καί αρκεί ημίν.

9 λέγει αυτώ ο Ιησούς Τοσούτον χρόνον μεθ υμών ειμι, καί ουκ έγνωκάς με, Φίλιππε; ο εωρακώς εμέ εώρακε τόν πατέρα καί πώς σύ λέγεις, δείξον ημίν τόν πατέρα;

10 ου πιστεύεις ότι εγώ εν τώ πατρί καί ο πατήρ εν εμοί εστι; τά ρήματα ά εγώ λαλώ υμίν, απ εμαυτού ου λαλώ ο δέ πατήρ ο εν εμοί μένων αυτός ποιεί τά έργα.

11 πιστεύετέ μοι ότι εγώ εν τώ πατρί καί ο πατήρ εν εμοί ει δέ μή, διά τά έργα αυτά πιστεύετέ μοι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΔ/ 1 – 11

1 Αλλ άς μή ταράσσεται η καρδία σας, επειδή ηκούσατε, ότι πρόκειται νά μέ αρνηθή ο Πέτρος. Πιστεύετε εις τόν Θεόν ο οποίος προνοεί περί τού έργου μου, καί ο οποίος θά προνοήση καί διά σάς, οι οποίοι ετάχθητε εις τό έργον αυτό. Πιστεύετε ακόμη καί εις εμέ, ο οποίος, ως Μεσσίας καί απεσταλμένος τού Θεού, θά εξακολουθώ καί μετά τόν θάνατόν μου εις τούς ουρανούς νά συμπληρώνω τό έργον μου.

2 Εις τήν εν ουρανοίς οικοίαν τού Πατρός μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής, αρκετοί διά νά δεχθούν καί σάς καί όλους τούς πιστούς. Δι αυτό λοιπόν έχετε πίστιν καί εμπιστοσύνην εις τόν Θεόν. Εάν δέν υπήρχον πολλοί τόποι διαμονής εις τόν ουρανόν, θά σάς τό έλεγα. Αλλ υπάρχουν. Καί εγώ πηγαίνω τώρα νά σάς ετοιμάσω τόπον, διότι διά νά ανοιχθή η είσοδος τού ουρανού εις τους ανθρώπους, είναι απαραίτητος η μεσιτεία μου. Δι αυτό δέ πρέπει νά πιστεύετε καί εις εμέ.

3 Καί εάν υπάγω καί σάς ετοιμάσω εις τους ουρανούς τόπον, πάλιν θά έλθω πλησίον σας κατά τήν ώραν τού θανάτου δι ένα έκαστον από σάς, καί κατά τήν δευτέραν παρουσίαν μου δι όλους σας, καί θά σάς παραλάβω πλησίον μου, διά νά είσθε καί σείς εκεί, όπου είμαι εγώ.

4 Καί τό μέρος, εις τό οποίον πηγαίνω εγώ τώρα, τό ξεύρετε, καθώς ξεύρετε καί τόν δρόμον, ο οποίος οδηγεί εκεί.

5 Λέγει εις αυτόν ο Θωμάς Κύριε, δέν ξεύρομεν πού πηγαίνεις τώρα, καί πώς είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν τόν δρόμον;

6 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Εγώ είμαι ο μοναδικός δρόμος, διά τού οποίου ημπορεί κανείς νά φθάση εις τόν ουρανόν. Διότι συγχρόνως είμαι καί η απόλυτος αλήθεια καί η πραγματική καί πηγαία ζωή. Κανείς δέν είναι δυνατόν νά έλθη πρός τόν Πατέρα καί νά μετάσχη τής μακαρίας του ζωής παρά μόνον δι εμού, ο οποίος διά τής διδασκαλίας μου σάς γνωρίζω τόν Πατέρα μου καί τήν αλήθειαν αυτού καί διά τής θυσίας μου ως αιώνιος αρχιερεύς σάς συμφιλιώνω πρός αυτόν.

7 Εάν μέ είχατε γνωρίσει καλά, θά εγνωρίζατε καί τόν Πατέρα μου. Καί από τώρα, οπότε θά δοξασθώ καί θά σάς στείλω τό Άγιον Πνεύμα, αυτό θά σάς φωτίση καί θά τόν γνωρίσετε. Καί διά τής νέας ζωής, πού θά σάς μεταδώση, η οποία θά σάς ενώση μέ εμέ, θά τόν ίδετε μέ τούς οφθαλμούς τής ψυχής σας καί θά καταλάβετε τό μεγαλείον του, τάς σωτηριώδεις βουλάς του καί τό θέλημά του. Επειδή δέ αυτό θά γίνη ασφαλώς ευθύς μετά τό πάθημά μου καί τήν επί τού σταυρού θυσίαν μου, δι αυτό ημπορώ από τώρα νά είπω, ότι εγνωρίσατε καί έχετε ίδει τόν Πατέρα.

8 Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος Κύριε, δείξε μας δι αποκαλυπτικής οπτασίας τόν Πατέρα καί τήν μεγαλοπρεπή δόξαν του, ώστε νά ίδωμεν αυτήν, όπως άλλοτε ο Μωϋσής καί ο Ησαΐας, καί μάς είναι αρκετόν τούτο.

9 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Τόσον καιρόν είμαι μαζί σας, Φίλιππε, καί δέν μέ εγνώρισες ακόμη, ποιός είμαι κατά τήν θείαν μου φύσιν; Εκείνος, πού έχει ίδει εμέ καί εξετίμησε πρεπόντως τήν αλήθειαν τής διδασκαλίας μου καί τήν αγιότητα τής ζωής μου καί τήν θαυματουργικήν δράσιν μου, είδε καί τόν Πατέρα, διότι εγώ είμαι ο φυσικός Υιός του καί εν τή ανθρωπίνη φύσει μου εκλάμπει η αλήθεια καί η δόξα καί η αγιότης τού Πατρός μου. Καί πώς σύ λέγεις Δείξε μας τόν Πατέρα;

10 Δέν πιστεύεις, ότι εγώ είμαι αχώριστα συνηνωμένος μέ τόν Πατέρα, ώστε εγώ νά είμαι καί νά μένω μέσα εις τόν Πατέρα καί ο Πατήρ νά είναι καί νά μένη μέσα μου; Είμαι δέ τόσον πολύ ηνωμένος μέ τόν Πατέρα μου, ώστε τά λόγια, τά οποία εγώ σάς λέγω καί σάς διδάσκω, δέν τά λέγω από τόν εαυτόν μου. Αλλ ο Πατήρ μου πού μένει μέσα μου, αυτός ενεργεί τά υπερφυσικά έργα καί επιβεβαιοί δι αυτών, ότι είμεθα αχώριστοι καί ότι η διδασκαλία, τήν οποίαν διδάσκω, δέν είναι ιδική μου, αλλά προέρχεται εκ τής σοφίας τού Πατρός μου.

11 Νά πιστεύετε εις εμέ, όταν σάς λέγω, ότι εγώ είμαι εν τώ Πατρί καί ο Πατήρ είναι εν εμοί, ώστε εγώ καί εκείνος, μολονότι διακρινόμεθα εις ξεχωριστά πρόσωπα, αποτελούμεν συγχρόνως ένα Θεόν. Ει δ άλλως καί δέν πιστεύετε εις τους λόγους μου αυτούς, τουλάχιστον πιστεύσατε μέ διά τά υπερφυσικά έργα, πού ενεργώ.