Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2022

52

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 29 – 31 – 29 Καί μεταβάς εκείθεν ο Ιησούς ήλθεν παρά τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας, καί αναβάς εις τό όρος εκάθητο εκεί.

30 καί προσήλθον αυτώ όχλοι πολλοί έχοντες μεθ εαυτών χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλούς, καί ετέρους πολλούς, καί έρριψαν αυτούς παρά τούς πόδας τού Ιησού, καί εθεράπευσεν αυτούς

31 ώστε τούς όχλους θαυμάσαι βλέποντες κωφούς ακούοντας, αλάλους λαλούντας, κυλλούς υγιείς, χωλούς περιπατούντας καί τυφλούς βλέποντας καί εδόξασαν τόν Θεόν Ισραήλ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 29 – 31

29 Καί αφού ανεχώρησεν απ εκεί ο Ιησούς ήλθε πλησίον τής θαλάσσης τής Γαλιλαίας καί αφού ανέβη εις τό όρος, εκάθητο εκεί.

30 Καί ήλθαν πρός αυτόν πλήθη λαού πολλά, πού είχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, ανθρώπους μέ πιασμένα καί παράλυτα χέρια καί άλλους πολλούς αρρώστους καί τούς έρριψαν πλησίον τών ποδών τού Ιησού.Καί τούς ιάτρευσεν,

31 ώστε τά πλήθη νά θαυμάσουν, σάν έβλεπαν κωφάλαλοι νά ακούουν καί νά ομιλούν, άνθρωποι μέ πιασμένα χέρια νά είναι υγιείς, κουτσοί νά περιπατούν καί τυφλοί νά βλέπουν.Καί εδόξασαν τόν Θεόν τών Ισραηλιτών, ο οποίος εξαιρετικώς μεταξύ τού λαού του ενήργει διά τού Ιησού τόσα καί τέτοια θαύματα.