Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 27 Αυγούστου 2021

734

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 23 – 33 – 23 Εν εκείνη τή ημέρα προσήλθον αυτώ Σαδδουκαίοι, οι λέγοντες μή είναι ανάστασιν, καί επηρώτησαν αυτόν

24 λέγοντες Διδάσκαλε, Μωσής είπεν, εάν τις αποθάνη μή έχων τέκνα, επιγαμβρεύσει ο αδελφός αυτού τήν γυναίκα αυτού καί αναστήσει σπέρμα τώ αδελφώ αυτού. 25 ήσαν δέ παρ ημίν επτά αδελφοί καί ο πρώτος γαμήσας ετελεύτησε, καί μή έχων σπέρμα αφήκε τήν γυναίκα αυτού τώ αδελφώ αυτού 26 ομοίως καί ο δεύτερος καί ο τρίτος, έως τών επτά.

27 ύστερον δέ πάντων απέθανε καί η γυνή. 28 εν τή ούν αναστάσει τίνος τών επτά έσται η γυνή; πάντες γάρ έσχον αυτήν. 29 αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπεν αυτοίς Πλανάσθε μή ειδότες τάς γραφάς μηδέ τήν δύναμιν τού Θεού 30 εν γάρ τή αναστάσει ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται, αλλ ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισι.

31 περί δέ τής αναστάσεως τών νεκρών ουκ ανέγνωτε τό ρηθέν υμίν υπό τού Θεού λέγοντος, 32 εγώ ειμι ο Θεός Αβραάμ καί ο Θεός Ισαάκ καί ο Θεός Ιακώβ; ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. 33 καί ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήσσοντο επί τή διδαχή αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 23 – 33

23 Κατ εκείνην τήν ημέραν τόν επλησίασαν οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι έλεγαν, ότι δέν υπάρχει ανάστασις νεκρών, καί τόν ηρώτησαν 24 λέγοντες Διδάσκαλε, ο Μωϋσής είπεν Εάν κανείς αποθάνη χωρίς νά αποκτήση παιδιά, πρέπει νά νυμφευθή ο αδελφός του τήν γυναίκα του καί νά γεννήση απόγονον εις τόν αδελφόν του. 25 Ήσαν δέ μεταξύ μας επτά αδελφοί.Καί ο πρώτος, αφού ήλθεν εις γάμον, απέθανε καί επειδή δέν είχε παιδιά, αφήκε τήν γυναίκα του εις τόν αδελφόν του

26 Κατά τόν ίδιον τρόπον καί ο δεύτερος καί ο τρίτος ενυμφεύθησαν τήν αυτήν γυναίκα, μέχρις ού καί οι επτά έλαβον αυτήν. 27 Ύστερον δέ από όλους απέθανε καί η γυνή. 28 Κατά τήν ανάστασιν λοιπόν ποίου σύζυγος εκ τών επτά θά είναι η γυνή; Διότι όλοι τήν είχαν γυναίκα.

29 Ο δέ Ιησούς απεκρίθη καί τούς είπε Πλανάσθε καί δέν γνωρίζετε ούτε τάς Γραφάς, αι οποίαι δέν υποστηρίζουν υλιστικάς καί παχυλάς αντιλήψεις περί αναστάσεως, όπως φαντάζεσθε τήν ανάστασιν σείς, αύτε τήν δύναμιν τού Θεού, διά τήν οποίαν τίποτε δέν είναι αδύνατον ή δύσκολον.

30 Πλανάσθε δέ καί δέν εννοείτε τό αληθές νόημα τών Γραφών, διότι δέν ξεύρετε, ότι εις τήν ανάστασιν ούτε οι άνδρες έρχονται εις γάμον, ούτε αι γυναίκες δίδονται εις γάμον, αλλ είναι όλοι σάν άγγελοι Θεού εις τόν ουρανόν. 31 Διά τήν ανάστασιν δέ τών νεκρών δέν ανεγνώσατε εκείνο, πού σάς ελέχθη από τόν Θεόν, ο οποίος εις καιρόν, πού πρό πολλού είχον αποθάνει οι τρείς πατριάρχαι, είπεν

32 Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ καί ο Θεός Ισαάκ καί ο Θεός Ιακώβ; Δέν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, πού κατάντησαν εις ανυπαρξίαν, όπως φαντάζεσθε σείς, αλλ είναι Θεός ζωντανών.Καί οι πατριάρχαι λοιπόν, μολονότι είναι πεθαμένοι, ζούν. 33 Καί όταν ήκουσαν αυτά τό πλήθος τού λαού εκυριεύθησαν από έκπληξιν καί βαθύν θαυμασμόν διά τήν διδαχήν του.