Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 26 Μαΐου 2023

5740

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ια/ 2 – 15 – 2 ο δε Ιωάννης ακούσας εν τω δεσμωτηρίω τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού …

3 είπεν αυτώ συ ει ο ερχόμενος η έτερον προσδοκώμεν ; 4 και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη α ακούετε και βλέπετε 5 τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται 6 και μακάριός εστιν ος εάν μη σκανδαλισθή εν εμοί.

7 Τούτων δε πορευομένων ήρξατο ο Ιησούς λέγειν τοις όχλοις περί Ιωάννου τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσασθαι ; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον ; 8 αλλά τι εξήλθετε ιδείν ; άνθρωπον εν μαλακοίς ημφιεσμένον ; ιδού οι τα μαλακά φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων εισίν.

9 αλλά τι εξήλθετε ιδείν ; προφήτην ; ναι λέγω υμίν, και περισσότερον προφήτου. 10 ούτος γαρ εστι περί ου γέγραπται ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου.

11 αμήν λέγω υμίν, ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου του βαπτιστού ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μείζων αυτού εστιν.

12 από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως άρτι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν.

13 πάντες γαρ οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου επροφήτευσαν 14 και ει θέλετε δέξασθαι, αυτός εστιν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι. 15 ο έχων ώτα ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ια/ 2 – 15

2 ο Ιωάννης δε, όταν ήκουσε μέσα εις την φυλακήν τα θαύματα του Χριστού, έστειλε δύο από τους ιδικούς του μαθητάς

3 και του είπε : συ είσαι ο Μεσσίας, που ασφαλώς από ώρας εις ώραν πρόκειται να έλθη εις τον κόσμον, η πρέπει να περιμένωμεν άλλον ; και έκαμε την ερώτησιν αυτήν ο Ιωάννης, δια να στηριχθούν με την απάντησιν εις την πίστιν προς τον Χριστόν οι κλονισμένοι μαθηταί του.

4 και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε Πηγαίνετε και διηγηθήτε εις τον Ιωάννην εκείνα που ακούετε και βλέπετε. 5 ο, τι επροφήτευσεν ο Ησαΐας δια την δράσιν του Μεσσίου, πραγματοποιείται ήδη επακριβώς. Τυφλοί δηλαδή αποκτούν το φως των και βλέπουν πάλιν, και κουτσοί περιπατούν ελεύθερα, λεπροί καθαρίζονται από την λέπραν και κωφοί ακούουν, νεκροί ανασταίνονται και περιφρονημένοι πτωχοί και άσημοι ακούουν το χαροποιόν άγγελμα της ουρανίου βασιλείας, η οποία θα τους φέρη την ευδαιμονίαν και δόξαν.

6 και μακάριος είναι εκείνος, που δεν θα λάβη αφορμήν να πέση πνευματικώς και να σκληρυνθή λόγω του εξωτερικού φαινομένου της ταπεινώσεως, εις την οποίαν υπεβλήθην, δια να σώσω τον άνθρωπον.

7 Όταν δε αυτοί ανεχώρησαν, ήρχισεν ο Ιησούς να λέγη εις τα πλήθη του λαού περί του Ιωάννου τι εβγήκατε να ιδήτε εις την έρημον, την εποχήν που εκήρυττεν εκεί ο Ιωάννης ; Μήπως εβγήκατε να ιδήτε κανένα άνθρωπον άστατον, ο οποίος να ομοιάζη με κάλαμον, που σαλεύεται από κάθε φύσημα αέρος ; Όχι βέβαια.

8 Αλλά τι εβγήκατε να ιδήτε ; Άνθρωπον ντυμένον μαλακά φορέματα και μαλθακόν και όχι σκληραγωγημένον ; Ιδού αυτοί, που φορούν τα μαλακά, μένουν εις τα ανάκτορα των βασιλέων ως αυλικοί αυτών. 9 Αλλά τι εβγήκατε να ίδήτε ; Προφήτην ; ναι, σας λέγω, και περισσότερον από προφήτην, διότι αυτός ηξιώθη να ίδη τον προφητευόμενον Μεσσίαν, επί πλέον δε επροφητεύθη η δράσις και η αποστολή του.

10 Διότι αυτός είναι εκείνος, δια τον οποίον έχει γραφή υπό του Μαλαχίου Ιδού εγώ αποστέλλω τον αγγελιαφόρον μου αμέσως προτήτερα από σε, ο οποίος θα προετοιμάση τον δρόμον σου εμπρός από σε, και θα προπαρασκευάση τας ψυχάς να σε δεχθούν.

11 Αληθώς σας λέγω δεν έχει αναφανή μεταξύ των ανθρώπων, που εγεννήθησαν έως τώρα από γυναίκας, άλλος μεγαλύτερος κατά την αξίαν από Ιωάννην τον βαπτιστήν. Πρέπει όμως να ξεύρετε και τούτο ότι ο έσχατος και ο πλέον ταπεινός και άσημος εις την βασιλείαν των ουρανών, η οποία θεμελιώνεται από εμέ επί της γης, (δηλαδή το τελευταίον μέλος της Εκκλησίας μου) είναι υπό την έποψιν των θείων χαρισμάτων και της σωτηριώδους γνώσεως, τα οποία απολαμβάνει εντός της Εκκλησίας μου, μεγαλύτερος από τον Ιωάννην, ο οποίος δεν απήλαυσε τας δωρεάς και τα χαρίσματα της Καινής Διαθήκης.

12 Νέοι χρόνοι ήλθαν τώρα. Άλλη η προ του Ιωάννου εποχή και άλλη η εποχή η σημερινή. Από την εποχήν που ήρχισε το κήρυγμά του ο Ιωάννης έως τώρα, η βασιλεία των ουρανών, την οποίαν δεν ημπορούσε κανείς να αποκτήση, κερδίζεται δια της βίας, και εκείνοι, που μεταχειρίζονται σπουδήν και βίαν επί του εαυτού των την αρπάζουν γρήγορα, πριν τους φύγη, και την κρατούν σφιγκτά.

13 ναι ήρχισεν άλλη εποχή από τας ημέρας του Ιωάννου. Διότι όλοι οι προφήται και ο νόμος μέχρι του Ιωάννου επροφήτευσαν, τώρα δε ταύτα αρχίζουν να πραγματοποιούνται.

14 και εάν έχετε καλήν διάθεσιν να το παραδεχθήτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που κατά την προφητείαν του Μαλαχίου επρόκειτο να έλθη προ της ελεύσεως του Μεσσίου. Τόσον μεγάλη, τόσον ένδοξος είναι η νέα αυτή εποχή. 15 Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά δια να ακούη με ενδιαφέρον και κατανοή αυτά που λέγω, ας τα ακούη και ας κατανοή, ότι ο Μεσσίας ήλθε.